KVALITA VODY

Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode a vyjadruje sa v mmol/l (milimol na liter) alebo v °dH (nemeckých stupňoch tvrdosti – deutsche Härte). Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe; jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká. Hodnota pH vyjadruje kyslosť alebo zásaditosť roztokov na stupnici 0 až 14. Hodnota 7 je neutrálna, nižšia ako 7 je kyslá. Dusičňan (NO3) je prirodzene sa vyskytujúca forma dusíka nachádzajúceho sa v pôde, v nízkych množstvách sú dusičnany neškodné.

VÝSLEDKY MONITOROVANIA

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode
v prevádzkovaní StVPS, a.s.