PROJEKTY PRE ŠKOLY

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. sa dlhodobo venuje realizácii vlastných výchovno-vzdelávacích projektov zameraných predovšetkým na školskú mládež. Prostredníctvom nich vedieme školákov aj širokú verejnosť k zodpovednému environmentálnemu správaniu a k ochrane životného prostredia.

EXKURZIE

Pre školské kolektívy aj pre verejnosť ponúkame možnosť navštíviť úpravňu vody Turček, čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica – Rakytovce, čistiareň odpadových vôd Zvolen alebo ďalšie vybrané čistiarne odpadových vôd s odborným výkladom. Prihlásiť sa môžete e-mailom na info@ stvps.sk.

BB_0177_(mail)
ZV_0158_(mail)
ZV_0138_(mail)
ZV_0132_(mail)
turcek3
turcek1

PRACOVNÉ LISTY - TAJOMSTVO VODY

Pre základné školy ponúkame zadarmo pracovné listy s náukovým DVD Tajomstvo vody – Cesta vody k ľuďom a späť do rieky. Cieľom pracovných listov je upozorniť na nutnosť chrániť vodné zdroje, uvedomiť si zložitý proces úpravy pitnej vody, odvádzania odpadových vôd a následne ich čistenia. Témy pracovných listov nadväzujú na film a nabádajú k diskusii o ochrane vody a životného prostredia. Kontakt: info@stvps.sk, tel.: 048/4327 752.

kolobeh_vody_A3.indd
pracovne_listy_SK.indd

TAJNÝ ŽIVOT MESTA

Tajný život v mestách objaví 100 slovenských a českých škôl. Pátranie po biodiverzite slovenských a českých miest už čoskoro odštartuje medzinárodný projekt Tajný život mesta. Od januára 2017 sa žiaci a učitelia v tomto projekte stanú bádateľmi a spoločnými silami budú objavovať divo rastúce rastlinné druhy vo svojom okolí.
Vďaka výbornému ohlasu zo strany zástupcov škôl, žiakov a ich rodičov sa skupina Veolia Slovensko rozhodla pokračovať v iniciatíve školských projektov a ako generálny partner pripravuje pre základné a stredné školy nový dvojročný školský projekt s názvom Tajný život mesta. Realizuje sa na území Českej a Slovenskej republiky v spolupráci s centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica a s českou organizáciou Tereza.
Cieľom projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti so zámerom vyzdvihnúť biodiverzitu v mestách prostredníctvom žiakov základných a stredných škôl, pretože biodiverzita je dôležitým prvkom udržateľnosti a rozvoja miest.
Očakávame, že projekt podporí prirodzenú zvedavosť detí, vytiahne ich do prírody a tak budú môcť spoznať novú, neprebádanú časť svojho mesta či obce. Dostanú priestor aj na zapojenie svojej fantázie a originality pri prezentovaní svojich nových poznatkov verejnosti formou informačnej kampane,“ približuje Ivana Poláčková, koordinátorka projektu.
Projekt Tajný život mesta je realizovaný vďaka finančnej podpore skupiny Veolia. „Výchova a vzdelávanie sú pre nás dôležité a stále hľadáme nové spôsoby ako žiakom a študentom priblížiť tému ochrany a podpory biodiverzity a zvýšiť ich záujem o svet okolo seba,“ dodáva Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie skupiny Veolia na Slovensku.

TZM_fotoprojekt_730x528
TajnyZivotMesta_logo

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

TajnyZivotVody_logo266x240

Tajný život vody – vyhodnotenie

Ocenili sme 6 inšpiratívnych akčných dní. 25 školských tímov v zložení jednej pani učiteľky a dvoch žiakov zapojených do projektu Tajný život vody poznalo odpovede a pomohlo ich odhaliť svojim kolegom, spolužiakom a celej školskej komunite. Ocenili sme 6 najinšpiratívnejších z nich cenami v celkovej hodnote 1200 eur.

Koľko vody sa skrýva v notebooku, kožených topánkach, alebo v kile paradajok?
Čo sa deje s plastovou fľašou v oceáne?
Ako funguje čistiareň odpadových vôd?

25 školských tímov v zložení jednej pani učiteľky a dvoch žiakov zapojených do projektu Tajný život vody poznalo odpovede a pomohlo ich odhaliť svojim kolegom, spolužiakom a celej školskej komunite. Ocenili sme 6 najinšpiratívnejších z nich cenami v celkovej hodnote 1200 eur.
„O tom, ako bude vyzerať Deň vody rozhodovali najmä žiaci a musím uznať, že aktivity, ktoré svojim spolužiakom, učiteľom a širšej školskej komunite pripravili, boli naozaj zaujímavé. Monitoring kvality a znečistenia vôd, vodné bary, pokusy, ankety, virtuálna voda a mnohé iné. Výber tých najinšpiratívnejších bol naozaj náročný“ hovorí koordinátorka projektu Tajný život vody Katarína Cesnaková zo Živice.
V Divíne sa Deň vody niesol v réžii žiaka deviatej triedy Adama, ktorý v spolupráci s učiteľmi pripravil pre svojich spolužiakov deň plný zaujímavých aktivít s názvami ako Kvapka vody, Vodný bar, Vodné hádanky, experimenty, Virtuálna hodnota vody. Akcia dopadla úspešne a do dňa vody dokázali zapojiť všetkých žiakov aj pedagógov a zamestnancov školy.
Žiaci Základnej školy P. Kellera Hostinského v Rimavskej Sobote zapojili do svojich aktivít aj verejnosť, keď zisťovali ako šetrí vodou a svoju pozornosť zamerali na blízku vodnú nádrž.
Základná škola s materskou školou Vagonárska v Spišskej Sobote spolu s inými zaujímavými aktivitami pripravili pre učiteľov chémie okolitých škôl metodické stretnutie. Žiaci predstavili učiteľom množstvo pokusov zameraných na vodu, vodný cyklus, kvalitu a čistenie vody.
„V žiadnom prípade nechceme poukázať len na znečistenie vody a planéty ako takej. Chceli sme im dať možnosť pochopiť, že aj pitná voda je vyčerpateľný zdroj, a teda s ňou treba zaobchádzať nanajvýš zodpovedne,“ komentovala aktivity zo Dňa vody Mgr. Zuzana Mikulčíková zo Základnej školy v Hliníku nad Hronom.

Ocenenými školami sú:

 • Základná škola  Lúčna 8, Divín
 • Základná škola  Školská 482, Hliník nad Hronom
 • Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota
 • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
 • Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
 • Základná škola s materskou školou Vagonárska, Poprad – Spišská Sobota

Oceneným školám gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú spoluprácu počas celého projektu.

 

tzv_tisovec
tzv-1
tzv-2
tzv_101MSDCF33
tzv_brezno
tzv_brezno1
tzv_Kolobeh-vody
tzv_stiavnica
TajnyZivotVody_logo266x240

Tajný život vody

V školskom roku 2015/2016 sme v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA pripravili nový vzdelávací projekt pod názvom „Tajný život vody.“ Žiaci v dnešnej dobe získavajú z rôznych strán veľké množstvo informácií o životnom cykle vody. Sú to informácie so zemepisu, biológie či chémie. V rámci nášho projektu sa chceme pozrieť na život vody z environmentálneho pohľadu. Ako dokážeme vodu chrániť, čo to je virtuálna voda, ako my sami ovplyvňujeme život vody okolo nás, ako ovplyvníme kvalitu vody svojim spotrebiteľským správaním. Členovia tímu zložení z 1 učiteľa a 2 žiakov budú mať za úlohu vytvoriť rovesnícke vzdelávanie na tému „život vody“. Základné teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a motivačné techniky vrátane pripravených podporných materiálov – pracovných listov aj teoretických východísk im budú predvedené na úvodnom jednodňovom kurze. Na dosiahnutie, čo najlepšieho výsledku, búdu mať školské tímy za úlohu vyškoliť čo najväčšie množstvo žiakov – rovesníkov v danej téme. Na záver bude úlohou tímov vytvoriť „akčný deň v rámci osláv Svetového dňa vody, v ktorom by ukázali svojej komunite, čo sa o danej téme dozvedeli. Viac informácií: komunikacia@stvps.sk

logo_poStopachVody

Po stopách vody II – pomôž vode

Súťaž nadväzuje na minuloročný projekt Po stopách vody, do ktorého sa  aktívne zapojilo 35 triednych kolektívov a mal veľmi dobrú odozvu zo strany pedagógov aj žiakov. Súťaž určená pre  školské kolektívy 2. stupňa základných škôl a špeciálnych základných  škôl je súťažou malých projektov  zameraných na ochranu vody a vodných zdrojov vypracovaných a zrealizovaných samotnými žiakmi. Po registrácii do súťaže  budú žiaci zaznamenávať svoju prácu na projekte a zároveň každý mesiac uverejníme dve súťažné otázky. Prihlásené školy budú počas trvania projektu dostávať informačné materiály k jednotlivým témam.  Finančnou odmenou budú ocenené tri najlepšie projekty a odmenené budú aj tri najaktívnejšie triedne kolektívy.

logo_poStopachVody

Po stopách vody

Do konca novembra 2013 sa môžu školské kolektívy zaregistrovať do školského projektu PO STOPÁCH VODY. Cieľom projektu je viesť žiakov k citlivému prístupu k životnému prostrediu k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov. Pestrosťou nových poznatkov, získaných hravou aj súťažnou formou chceme vzbudiť záujem detí o prostredie, v ktorom žijú. Projekt po stopách vody je určený pre školské kolektívy 2. stupňa základných škôl. Po registrácii do projektu budú na www stránke projektu každý mesiac uverejnené dve súťažné otázky a jedna úloha k vybraným témam. Každá úloha a otázka bude bodovo ohodnotená a kolektív, ktorý získa najviac bodov bude po ukončení projektu ohodnotený vecnou a finančnou odmenou. Okrem internetového kvízu čakajú na účastníkov projektu besedy, exkurzie a súťaže, v ktorých budú žiaci aktívne získavať a vyhodnocovať informácie o význame a ochrane vody. Hlavné témy projektu sú: cesta vody /z prírody až do vodovodných kohútikov/, voda naša každodenná /voda v domácnosti, kvalita pitnej vody/, odpadové vody, znečisťovanie vody, voda v umení, Svetový deň vody – ochrana vôd, voda ako súčasť krajiny a voda v prírode. Všetky školy prihlásené do projektu budú počas trvania projektu dostávať informačné a metodické materiály k jednotlivým témam, budú mať možnosť zúčastniť sa zdarma besied, exkurzií a podujatí pripravených vyhlasovateľom.

Výsledky súťaže

Všetkým žiakom a pedagógom zapojeným do projektu dnes posielame poštou na vaše meno, diplom za účasť a USB s logom projektu a tiež ďakovný list adresovaný riaditeľom školy. Zároveň vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie výsledkov projektu, ktoré sa uskutoční ako súčasť otvorenia výstavy Voda je život  20. júna 2014 o 10.00 hod. v Banskej Bystrici, v obchodnom centre Europa SC.

Po sčítaní všetkých bodov je poradie nasledovné:

 1. miesto  Špeciálna základná škola, Čierny Balog (285 bodov)
 2. miesto  Základná škola Horná Ždaňa (265 bodov)
 3. miesto  Základná škola Radvanská, Banská Bystrica (260 bodov)
  Základná škola Pionierska, Brezno (260 bodov)

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme vám všetkým pekné a radostné prázdniny.
Za organizačný tím Slávka Vogelová

newWater

Moderne o vode – NEW WATER

Vzdelávací projekt pre základné a stredné školy. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. pripravili v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA nový vzdelávací projekt pod názvom O vode moderne. Cieľom projektu bolo vytvorenie multimediálneho výučbového softvéru pre interaktívne tabule slúžiaceho na implementáciu témy voda do vyučovania. Vytvorený vzdelávací materiál bude slúžiť na  aktívnu výučbu žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl a zároveň na zvyšovanie osvety v oblasti  ochrany vody, poznania významu vody a  vodného cyklu. V troch témach  sa študenti prostredníctvom zaujímavých aktivít oboznámia s pojmami ako virtuálna voda či vodná stopa. Naučia sa ako chrániť vodu a jej zdroje, zistia, čo všetko vplýva na ich kvalitu a dozvedia sa kde všade a ako využívame vodu. Po úvodných školeniach pre školy prihlásené do projektu, je teraz softvér dostupný pre všetkých, čo majú radi vodu na stiahnutie.

Svetovy-den-vody-SK_vodnyKalendar_500

Vodný kalendár

Vo výtvarnej súťaži zorganizovanej pri príležitosti Svetového dňa vody žiaci spoločne tvorili návrh kalendára s ilustráciami k téme ochrana vody a s tipmi na ochranu vody v jednotlivých mesiacoch. Cieľom súťaže organizovanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. bolo naučiť deti, čo všetko môže jednotlivec  urobiť pre ochranu vody a vodných zdrojov. Do súťaže zaslalo svoje práce 45 triednych kolektívov zo škôl stredoslovenského regiónu a z nich sme na základe určených kritérií vybrali tri najlepšie v štyroch kategóriách.

Kategória Základné školy 1. stupeň:
1. miesto: Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica
2. miesto: Základná škola, Nám. Mládeže, Zvolen
3. miesto: Základná škola M.R. Štefánika, Lučenec, Základná škola P. Križku, Kremnica

Kategória Základné školy, 2. stupeň:
1. miesto: Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen,
2. miesto: Základnej škole s materskou školou, Župkov

Kategória Špeciálne základné školy:
1. miesto: Špeciálna základná škola, Za parkom, Veľký Krtíš
2. miesto: Špeciálna základná škola, Daxnerova, Rimavská Seč
3. miesto: Špeciálna základná škola, Partizánska, Klenovec

Kategória Základné umelecké školy 1. stupeň:
1. miesto: Základná umělecká škola, Dolná, Žarnovica
2. miesto: Základná škola J. Cikkera, Banská Bystrica

Výhrou za prvé miesto je finančná odmena a súťažiaci umiestnení na prvých troch miestach dostanú od organizátora súťaže vecné ceny – USB kľúče, športové potreby, knihy.

dumbierskaP7090219
nammladezeP7090213
zskrizkukremnP7090217
zsstefanikalucP7090218
zupkovP7090216
zuszarnovicaP7090215