OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme za Vašu dôveru a voľbu využívať služby a produkty spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vaša dôvera je pre nás dôležitá a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi.

paragraf136x299

Tu uvedené informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, pripravené podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb, produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje spracúvame a chránime.

KTO SME A NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika,
IČO: 36 644 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 840/S.

Zodpovedná osoba:
Prevádzkovateľ je jednou zo spoločností skupiny Veolia na Slovensku,
pre ktoré je určená ako zodpovedná osoba spoločnosť
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti,
môžete nás resp. zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailu na:

dpo.veolia.sk@veolia.com | oou.stvps@stvps.sk

alebo písomne na adrese:

Veolia Energia Slovensko, a.s.
do rúk: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

V prípade, že ste našim odberateľom, je možné podať Vašu žiadosť tiež osobne na niektorom z našich  zákazníckych centier.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že poskytovať informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osobe je možné len po overení jej totožnosti. V prípade, ak nebude možné overiť totožnosť podľa údajov uvedených v žiadosti, dotknutá osoba bude vyzvaná na overenie totožnosti napr. úradným osvedčením jej podpisu na žiadosti alebo osobným podaním žiadosti a predložením preukazu totožnosti.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov konkrétnej skupiny dotknutých osôb prosím kliknite na príslušnú záložku.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 840/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 • Zákaznícka oblasť – Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov. Uzatvorenie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, poskytovanie dodávky vody, odvádzanie odpadových vôd.
 • Vznik, správa, zmeny a doplnky k zmluvám s odberateľmi, vedenie evidencie a ukončenie zmluvy, všeobecné žiadosti zákazníkov, SMS info a používanie telefónneho čísla a e-mailovej adresy zákazníka na vzájomnú komunikáciu, Môj zákaznícky účet.
 • Zisťovanie stavu spotreby na odbernom mieste prostredníctvom samoodpočtov. Služba samoodpočtu je interaktíva SMS na automatický a/ alebo semiautomatický zber údajov o aktuálnej spotrebe na meracích zariadeniach.
 • Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov – fakturácia za poskytnuté služby. Fakturácia vodné a stočné, externá tlač faktúr, zasielanie faktúr elektronicky.
 • Vybavovanie reklamačného procesu. Reklamačné konanie, úradné overovanie meradiel.
 • Interné a externé odpočty: podklad pre fakturáciu za poskytnuté služby.
 • Meradlá: poskytovanie služby – dodávka pitnej vody a/alebo odvádzanie odpadkových vôd.
 • Preberanie databázy pri začatí/ukončovaní prevádzkovania
 • Zaznamenávanie záväzných požiadaviek odoberateľov a iných dotknutých osôb na preukázanie vzniku/zániku povinností.
 • Externé vyhľadávanie neoprávnených (čiernych) odberov
 • Poskytovanie údajov obciam, resp. mestám za účelom fakturácie stočného obcou.
 • Poskytovanie údajov Vlastníkom verejného vodovodu/verejnej kanalizácie za účelom vykazovania monitorovania stavieb vodovodov/kanalizácií.
 • Realizácia zmlúv na vykonanie prác a služieb na základe objednávky (napr. zriadenie vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti a pod.) a ich následná fakturácia.
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok za vodné a stočné
 • Pohľadávky, splátkové kalendáre, upomínanie a odstávky odberateľov

Použitie telefónneho čísla a emailovej adresy zákazníka prevádzkovateľom na účely efektívnej komunikácie s odberateľom, na zasielanie sms alebo emailových správ týkajúcich sa dodávky vody a odvádzania odpadových vôd pre jeho odberné miesto, prevádzkových správ ohľadne plánovaných odstávok a porúch na vodovode a kanalizácii, ako aj výziev na zaplatenie faktúr za vodné a stočné, resp. upomienok, upozornenie na prerušenie dodávok vody, vysporiadanie preplatov, informácie o realizácii diaľkových odpočtov je v zmysle čl. 6 ods. 4 Nariadenia GDPR považované za kompatibilný účel použitia osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

 • Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách voči akýmkoľvek záujemcom (nie v pozícii klienta Prevádzkovateľa);

 

3. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY, PRE KTORÉ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe opráveného záujmu tretích strán. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:

 • Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je výkon jeho práv a povinností v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky a údržby vodovodov a kanalizácií.
 • Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi nami a odberateľmi existujú väzby. Bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu vodovodov a kanalizácií odberateľom.

 

4. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä

 • Základné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy s fyzickou osobou: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, adresa odberného miesta, dátum narodenia, list vlastníctva, údaje z kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, číslo zákazníckeho účtu.
 • Osobné údaje predávajúceho: dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý prechádzajú siete odberateľa.
 • Doplnkové dobrovoľné údaje k zmluve: číslo pasu, email, telefóne číslo, rodinný stav, priebeh spotreby, číslo bankového účtu, číslo SIPO.
 • Údaje z úmrtného listu, dedičského rozhodnutia pri prepise odberného miesta na nového odberateľa a pri vymáhaní nárokov Prevádzkovateľa voči dedičom nebohého odberateľa.
 • K zmluve s právnickou osobou odberateľom – osobné údaje členov orgánov spoločnosti a spoločníkov uvedené vo výpise z obchodného registra.
 • Osobné údaje vlastníka nehnuteľnosti pri nájomnej zmluve.
 • Pri splátkových kalendároch dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu zástupcu (manžel, manželka); výška dlhu.
 • Prevádzkové údaje ako priebeh spotreby, číslo účtu odberateľa, plán záloh, fakturovaná spotreba a suma, číslo meradla; pri odpočtoch číslo meradla a dátum osadenia meradla, posledný odčítaný stav a dátum; pri meradlách dátum osadenia meradla, rok ciachu, stav na meradle k dátumu prevzatia/odovzdania; spotreba vodného a stočného za predchádzajúce fakturačné obdobie, existencia iného zdroja vody (studňa), napojenie na verejný vodovod a  kanalizáciu, podklad pre výpočet objemu zrážkových vôd ( plocha strechy, z ktorej sú zrážkové vody zvedené do verejnej kanalizácie).
 • Pri call centre identifikácia zákazníka (povinný údaj), obsah rozhovoru, ktorý je nahrávaný.
 • Pri SMS samoodpočte evidenčné číslo odberového miesta, adresu odberového miesta, e-mail a telefónne číslo.

 

5. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.
Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

 

6. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás ako dotknutých osôb alebo od iných osôb, ktoré vo Váš prospech objednali naše služby.

 

7. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • USYS Slovakia, s.r.o., Partizánska cesta 73, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 44 908 806
 • SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, Metrologické pracovisko SLM, Geologická 1, 822 11 Bratislava, IČO: 37954521
 • CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01  Martin, IČO: 31 612 98
 • Solution and Services, a.s. Parížska 11, Praha 1
 • Tatra Billing, a.s., Ivánska cesta 2C, 821 04  Bratislava, IČO: 35 810 572
 • UTILITIES SYSTEMS a.s., Senovážné nám. 978/23, Praha 1
 • Softip, a.s. BC Aruba, Galvaniho 8/D, Bratislava 821 04
 • Keners, s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava
 • Obce alebo mestá na základe ich žiadosti o poskytnutie údajov o spotrebe vody za účelom fakturácie stočného,
 • Vlastník verejného vodovodu/kanalizácie (Obec, Mesto, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) musí predkladať, vykazovať monitorovanie stavieb vodovodov/kanalizácií, napojených odberateľov/producentov, pre Najvyšší kontrolný úrad SR, MŽP SR – zmluva o prevádzkovaní stavby z prostriedkov
 • Audítor, zastupujúca advokátska kancelária.
 • Zmluvný poskytovateľ služby mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok.
 • 4GTE s.r.o., Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, IČO: 47 208 422
 • Dataconcept s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 50 023 497
 • Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968

 

8. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • právo na prístup podľa čl. 15 GDPR – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)     osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
(ii)    odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
(iii)   vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
(iv)  Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
(v)   Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
(vi)  Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)     popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
(ii)    spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
(iii)   prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
(iv)  vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,  a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Informačná povinnosť

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV, KONTAKTNÝCH OSȎB A OSÔB PODIEĽAJÚCICH SA NA PLNENÍ DODAVATEĽSKÝCH ZMLÚV NA STRANE DODÁVATEĽOV PREVÁDZKOVATEĽA

podľa Článkov 13 a 14  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Táto informácia sa Vás týka, ak ste fyzická osoba a zastupujete dodávateľa Prevádzkovateľa napr. ako štatutárny orgán, splnomocnený zástupca, ak ste zamestnancom dodávateľa Prevádzkovateľa príp. jeho zmluvného partnera a dodávateľ Vás určil ako kontaktnú osobu na účely plnenia zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom alebo ste osobou podieľajúcou sa na plnení zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a Prevádzkovateľom.

Táto informácia sa netýka identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Dodávateľom Prevádzkovateľa sa na tento účel rozumie akákoľvek osoba, ktorá dodáva Prevádzkovateľovi práce, tovar, alebo služby bez ohľadu na to, ako je označená v príslušnej dodávateľskej zmluve, alebo v objednávke (zhotoviteľ, poradca, poskytovateľ služby a pod.).

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 840/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú a to podľa nasledujúcich právnych základov:

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa,
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je na strane objednávateľa Prevádzkovateľ a na strane dodávateľa Vy (napr. ako fyzická osoba – podnikateľ), príp. vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť.

 

3. PRE AKÝ ÚČEL BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je

 • plnenie zmluvy t.j. výkon práv a plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dodávateľovi,
 • komunikácia Prevádzkovateľa a dodávateľa,
 • výkon práv a plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k odberateľom a iným klientom Prevádzkovateľa, príp. ďalším dodávateľom,
 • komunikácia Prevádzkovateľa s odberateľmi, inými klientmi Prevádzkovateľa a s ďalšími osobami,
 • plnenie povinností Prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v  miere nevyhnutnej pre výkon svojich zmluvných a zákonných povinností.

 

4. OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je výkon jeho podnikateľskej činnosti a plnenie zmluvy t.j. výkon práv a plnenie povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dodávateľovi.

Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi Vami a dodávateľom Prevádzkovateľa existujú väzby a bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť svoju podnikateľskú činnosť a realizovať zmluvu s dodávateľom.

V tejto súvislosti Prevádzkovateľ s náležitou starostlivosťou posúdil proporcionalitu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a záujmov a základných práv a slobôd dotknutých osôb.

 

5. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

 • bežné údaje ako je titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, organizačný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • v prípade osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy tiež údaje o ich odbornej spôsobilosti, údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností legálneho zamestnávania a plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve,
 • v prípade členov štatutárnych a kontrolných orgánov údaje v rozsahu výpisu z obchodného registra,
 • v prípade zastupovania dodávateľa na základe poverenia alebo plnej moci aj údaje splnomocnenej osoby alebo poverenca a podpisujúcej osoby uvedené na plnej moci alebo v poverení a pokiaľ je podpis úradne osvedčený tiež ďalšie údaje uvedené v osvedčení o pravosti podpisu predmetného dokumentu, a to meno a priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, adresa bydliska, názov a typ dokladu osôb, ktorých podpis bol úradne overený
 • iné údaje, len v nevyhnutnom rozsahu pokiaľ je ich spracúvanie nutné na realizáciu dodávateľských zmlúv Prevádzkovateľa a ďalšie účely uvedené v bode 3. tejto Informačnej povinnosti.

 

6. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom a ďalej ich uchovávame dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov, najmä zásadou minimalizácie uchovávania.

V prípade ak by sme niektoré osobné údaje spracúvali na základe Vášho súhlasu, budeme ich uchovávať vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

 

7. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú spravidla od Vášho zamestnávateľa, alebo od inej osoby, ktorá je dodávateľom Prevádzkovateľa, prípadne priamo od Vás ako dotknutej osoby. Osobné údaje nám boli poskytnuté pri rokovaní o uzavretí zmluvy, v zmluve alebo v priebehu jej plnenia. Pokiaľ ste zamestnancom, časť osobných údajom sme mohli získať podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

8. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim odberateľom, klientom, iným dodávateľom a ďalším zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri výkone našej podnikateľskej činnosti, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb a pod.,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. verejným obstarávateľom, súdom, Polícií a pod.).

 

9. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • právo na prístup k osobným údajom v rozsahu podľa čl. 15 GDPR – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR – môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané.
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR – môžete požiadať, aby prevádzkovateľ vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)     osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
(ii)    odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
(iii)   vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
(iv)  Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
(v)   Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
(vi)  Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)     popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
(ii)    spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
(iii)   prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
(iv)  vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • právo na odvolanie súhlasu článku 7 ods. 3  GDPR – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať
 • právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Informácie pre osoby vstupujúce do priestorov a objektov prevádzkovaných spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.

KamerovySystem_nalepka_web-re

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“ ) pri používaní nástroja ChatBot

 

1. Úvod

Za účelom zlepšenia našich služieb, a aby sme dokázali odpovedať na vaše požiadavky a poskytnúť Vám požadované informácie a potrebnú podporu na webovej stránke https://www.stvps.sk/ používame nástroj ChatBot.
V súvislosti s používaním nástroja ChatBot získavame Vaše osobné údaje. Osoby, ktorých osobné údaje spracúvame sú uvedené v prehľade v bode 10 tohto dokumentu (ďalej len „dotknuté osoby“). Prostredníctvom tohto dokumentu zabezpečujeme, aby ste mali prehľad o tom, aké osobné údaje spracúvame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam.
Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., sídlom, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030.
ChatBot pre prevádzkovateľa prevádzkuje spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 35 702 257.
Veolia Energia Slovensko, a.s. ako Sprostredkovateľ zároveň využíva pri spracúvaní osobných údajov v rámci ChatBot služby nasledovných dodávateľov:

 • Dataconcept, s.r.o., sídlo: Pribinova 25 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 50 023 497

 

Iným príjemcom sú osobné údaje poskytované iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu (ako sú napr. dodávatelia IT služieb) alebo keď nám povinnosť poskytnutia osobných údajov ukladajú právne predpisy, príp. ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov, vymáhanie pohľadávok a pod. (napr. súdom, audítorom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.).

 

3. Zodpovedná osoba

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov a za účelom uplatnenia Vašich práv dotknutej osoby sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu a koordinátora osobných údajov skupiny Veolia Slovensko prostredníctvom kontaktov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

 

4. Kategórie osobných údajov

Pri používaní nástroja ChatBot spracúvame iba osobné údaje dobrovoľne poskytnuté. Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, údaje z dokladov totožnosti, IČO, údaje o zápise v registri alebo inej evidencii);
 • kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, adresa miesta podnikania, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa);
 • údaje o bankovom spojení;
 • informácie týkajúce sa produktov a služieb prevádzkovateľa (najmä odberné miesto, spotreba energií, fakturované sumy, dlžné sumy);
 • informácie o využívaní produktov a služieb prevádzkovateľa (najmä druh využívaných produktov, spôsob využívania produktov, informácie o poskytovaných plneniach);
 • iné údaje poskytnuté dotknutou osobou v súvislosti s využívaním alebo záujmom využívať produkty a služby prevádzkovateľa;
 • informácie v rámci komunikácie prostredníctvom nástroja ChatBot (najmä prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o určitý produkt a službu, skúsenosti s produktom, požiadavky, sťažnosti, reklamácie).

 

5. Bezpečnosť

Pri používaní nástroja ChatBot sme zaviedli všeobecne akceptované štandardy technologickej a prevádzkovej bezpečnosti s cieľom chrániť osobné údaje dotknutých osôb pred stratou, zneužitím, zmenou alebo zničením.

 

6. Práva dotknutej osoby

Podľa  GDPR máte nasledujúce práva:

Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom –máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje alebo nie, za akých podmienok sa spracúvajú osobné údaje, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania osobných údajov, ako aj právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu osobných údajov –máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené Vaše nesprávne, neaktuálne a neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie / likvidáciu osobných údajov –máte právo bez zbytočného odkladu dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov –máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (i) ak namietate správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov; (ii) ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie Vášho právneho nároku.

Právo na prenosnosť osobných údajov –máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo namietať –máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú podľa GDPR.
Proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať aj bez uvedenia dôvodov. Takúto námietku riadne posúdime a ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami,  nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo odvolať  súhlas – máte právo odvolať svoj súhlas ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase.

Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na adrese Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

 

7. Prenos do tretích krajín

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo  EÚ a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

 

8. Automatizované rozhodovanie

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

 

9. Ďalšie informácie

Ste povinný poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o zmene Vašich údajov.
Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov, Vašich právach a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke, ktorá je dostupná tu: https://www.stvps.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

 

10. Informácie o spracúvaní osobných údajov na jednotlivé účely

uzavretie zmluvy a realizácia zmluvného vzťahu so zákazníkom, najmä príprava zmluvy, vykonávanie dodávky, poskytovanie služieb súvisiacich s dodávkou, kontrola plnenia zmluvy, vymáhanie pohľadávok, obchodná komunikácia
Dotknuté osoby
 • fyzické osoby so záujmom o uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom
 • zákazník prevádzkovateľa
 • zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu právnických osôb so záujmom o uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom
 • zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu zákazníka prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

 

starostlivosť o zákazníka, najmä evidencia zmluvného vzťahu a zmenových požiadaviek, vybavovanie reklamácií, sťažností, poradenstvo, hodnotenia kvality služieb, zasielanie informácií o servisných zásahoch a odstávkach
Dotknuté osoby
 • zákazník prevádzkovateľa
 • zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu zákazníka prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

 

vedenie účtovníctva a účtovných dokumentov, vrátane zmeny fakturačných a platobných podmienok
Dotknuté osoby
 • zákazník prevádzkovateľa
 • zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu zákazníka prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

 

priamy marketing, vrátane zasielanie informácií o produktoch a službách prevádzkovateľa týkajúcich sa zmluvy
Dotknuté osoby
 • zákazník prevádzkovateľa
 • zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu zákazníka prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

zasielanie informačných materiálov, vrátane informovania o produktoch, službách Prevádzkovateľa a tretích strán, a to písomne, telefonicky alebo elektronicky
Dotknuté osoby
 • zákazník prevádzkovateľa
 • zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu zákazníka prevádzkovateľa
 • fyzické osoby so záujmom o uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom
 • zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu právnických osôb so záujmom o uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom
 • návštevník webstránky prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 

Pokiaľ ste dali súhlas s marketingovými aktivitami, tak súhlasíte:

So spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom poskytnutých prostredníctvom nástroja ChatBot na účely vykonania marketingových prieskumov a poradenstva, zasielania informačných materiálov, vrátane informovania o produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa a spolupracujúcich tretích strán, a to písomne, telefonicky alebo elektronicky.

Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle a môžete ho kedykoľvek odvolať nasledovne:

Prevádzkovateľ osobných údajov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Telefónne číslo : 0850 111 234
e-mail : oou.vesk@veolia.com

 

riešenie požiadaviek návštevníka webstránky
Dotknuté osoby
 • návštevník webstránky prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov cez interaktívnu SMS pre samoodpočty

 

O aké osobné údaje ide?

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., IČO: 36644030, so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „StVPS“) ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje zákazníkov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“), v tomto rozsahu:

 • evidenčné číslo odberu
 • číslo vodomeru
 • adresa
 • telefónne číslo
 • fotografie zhotovené zákazníkmi

(ďalej len „osobné údaje„)

 

Na základe čoho je možné spracovávať osobné údaje?

Právnymi titulmi pre takéto spracovanie osobných údajov sú:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenie: spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie: spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu

 

Na čo budú osobné údaje spracované?

Účelom spracovania osobných údajov je vykonanie samoodpočtu spotreby vody. Osobné údaje budú spracované najmä na účely vykonávania vzdialených samoodpočtov vodomerov pomocou fotografie. Interaktívne zasielanie SMS pre samoodpočty je možné využívať len na základe poskytnutia osobných údajov dodávateľovi vody StVPS.

 

Ako dlho budú osobné údaje spracované cez interaktívnu SMS pre samoodpočty?

Osobné údaje budú StVPS spracované po dobu trvania prihlásenia zákazníka pre zasielanie interaktívnej SMS alebo do zrušenia tejto formy zisťovania stavu vodomeru.
Fotografie urobené zákazníkom sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a doby nevyhnutnej na archiváciu.

 

Budú osobné údaje dostupné ešte niekomu ďalšiemu?

Spracovanie osobných údajov pre StVPS ako správcu osobných údajov prostredníctvom interaktívnej SMS pre samoodpočty technicky zabezpečujú títo spracovatelia:

 • Keners, s. r. o., IČO: 50 327 267, so sídlom: Križkova 9 , 811 04 Bratislava
 • redsquash, s. r. o., IČO: 50 878 107, so sídlom: Pribinova 30, 811 09 Bratislava

Všetkých spracovateľov vyberá StVPS starostlivo tak, aby poskytovali maximálne kvalitné služby a aby u nich osobné údaje zostali v bezpečí.
Osobné údaje tiež môžu byť odovzdané orgánom verejnej moci (napr. polícii alebo súdom) v prípade, že StVPS bude mať takúto povinnosť. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín.

 

Čo je možné žiadať a na koho je možné sa obrátiť?

Zákazník má v súlade s Nariadením tieto práva, hoci mu v konkrétnom prípade nemusí byť možné vyhovieť:

 • požadovať informáciu, aké osobné údaje StVPS spracováva a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov – pokiaľ nejde o osobné údaje, ktoré je StVPS povinná alebo oprávnená ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • požadovať prenosnosť údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • požadovať účinnú súdnu ochranu, ak má za to, že práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením.

 

Spracovanie osobných údajov zákazníkov StVPS cez interaktívnu SMS pre samoodpočty je ďalej upravené tu https://www.stvps.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, môžete nás resp. zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailu na:

dpo.veolia.sk@veolia.com | oou.stvps@stvps.sk

alebo písomne na adrese:

Veolia Energia Slovensko, a.s.
do rúk: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

gdprShield