ZAUJÍMAVOSTI O VODE

INFORMÁCIE A TIPY PRE ODBERATEĽOV

Je dobré vedieť, že:

• kvalita vody je kontrolovaná až k miestu spotreby. Voda ako produkt určený k ľudskej spotrebe, ktorý je dodávaný do domácností a firiem podstupuje radu kontrol a zodpovedá prísnym kritériám kvality. Za fakturačným meradlom voda vstupuje do vnútorných vodovodných rozvodov a udržiavanie týchto zariadení v dobrom stave je Vašou zodpovednosťou.

• vnútornými vodovodnými rozvodmi rozumieme systém vodovodných rúrok, spojok, vodovodných batérií a ventilov umiestnených za fakturačným meradlom. Len kvalitne a riadne udržiavané zariadenie Vám umožní uchovať kvalitu pitnej vody, ktorú Vám dodávame.

• parametre kvality vody z vodovodu na ľudskú spotrebu sú určené Zákonom o verejnom zdravotníctve SR č. 126/2006 Z. z. , ktorý okrem iného stanovuje požiadavky na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť pitnej vody, a príslušným nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z. , ktorý stanovuje požiadavky na pitnú vodu a rozsah a početnosť ich kontrol. Toto nariadenie je harmonizované požiadavkami Európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu.

• kvalitu pitnej vody v mestách a obciach, kde pôsobí naša spoločnosť, sledujú laboratóriá akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Program sledovania kvality vody ako pre úpravy, tak pre distribučnú sieť, bol vypracovaný v súlade s požiadavkami Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR. Každoročne laboratóriá našej spoločnosti vykonajú 330 tisíc stanovení jednotlivých kvalitatívnych ukazovateľov pitnej vody.

Ako zabrániť spätnému nasatiu vody?

Na záhrade: nenechávajte polievaciu hlavicu v kaluži vody alebo ponorenú v kropiacej kanvici
Doma: nenechávajte sprchovú hlavicu vo vani plnej vody. Technická norma požaduje osadenie spätnej klapky do vodomernej zostavy.

Pravidlá potravinovej hygieny

Pre konzumáciu vody:
• pred pitím, hlavne ráno alebo po návrate z práce, alebo z víkendu, nechávajte vodu po dobu 30 sekúnd odtiecť. Takto „spotrebované“ množstvo vody zodpovedá len jednému spláchnutiu toalety a vy budete mať istotu, že voda, ktorú konzumujete je čerstvá.
• na pitie a varenie nepoužívajte teplú úžitkovú vodu, ktorá je dodávaná systémom diaľkového rozvodu.

Pre skladovanie vody:
• vodu uskladňujte v chladničke a pravidelne vymieňajte ľad do nápojov
• používajte len čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodín
• chráňte vodu pred prachom a zápachom
• vodu odporúčame uskladňovať mimo prístupu vzduchu a svetla.

Preto:
• používajte uzatvárateľné fľaše alebo prekrývajte nádobu fóliou
• nevystavujte vodu slnku

Čo môže zhoršiť kvalitu distribuovanej vody?

Za horšiu kvalitu vody občas môžu zdanlivé maličkosti. Všetko v podstate závisí na kvalite vnútorných rozvodov a na ich riadnej údržbe, za ktoré zodpovedá vlastník nehnuteľnosti. Tu sú niektoré príklady, čo môže spôsobovať znečistenie vody u Vás doma:
• nepoužívané rúrky a vodovodné príslušenstvo (staré vodovodné batérie na zalievanie, staré umývadlá a pod.), kde sa môže držať stojatá voda a v nej potom dochádza k množeniu baktérií
• neudržiavané vodovodné batérie a filtre sú tiež miestom pre tvorbu baktérií
• spätné nasatie vody je spôsobené kolísaním tlaku vo vodovodných potrubiach – voda už použitá môže byť náhodne nasatá a môže tak spôsobiť znečistenie verejnej vodovodnej siete.

Je potrebné venovať pozornosť odpadovej vode?

Pred návratom späť do rieky sú odpadové vody samozrejme čistené. Vy sa však môžete tiež podieľať na udržiavaní čistého životného prostredia. Stačí napríklad nezbavovať sa prostredníctvom výleviek alebo záchodových mís nasledujúcich produktov:
• liekov neužitých alebo po expirácii
• nových alebo použitých ropných produktov • prebytočných zásob farieb, lakov alebo riedidiel
• prípravkov proti škodcom (insekticídy, pesticídy, …) • zbytkov jedlých olejov a pod.
Týchto látok sa zbavujte prostredníctvom systému likvidácie nebezpečného odpadu.

Ako najlepšie udržovať Vaše vnútorné rozvody vody?

Pravidelnou údržbou vodovodných batérií a ich príslušenstiev. Minimálne jedenkrát za štvrťrok odmontujte a vyčistite všetky zariadenia tvoriace súčasť Vašej vodovodnej batérie, ako sú filtre, perlátory, pružné súčasti sprchy, …
Pamätajte na čistenie nádrží ohrievačov vody. To isté platí pre všetky zariadenia slúžiace k prechodnému zhromažďovaniu vody.

Načo by ste mali pamätať pri inštalácii nových vnútorných rozvodov?

Pokiaľ staviate alebo prestavujete Vaše bývanie, s inštaláciou vnútorných rozvodov sa radšej obráťte na profesionálnu firmu. Pokiaľ však inštaláciu zvládnete sami:

• zabráňte všetkému, čo môže spôsobiť nechcené zvyšovanie teploty vody (vedenie vodovodných trubiek v blízkosti kúrenia),
• zabráňte všetkým rizikám korózie (kontakt rôznych kovov, uloženie na zemi, …).

Priemerné hodnoty ukazovateľov určených na výstupe z úpravní vody a z verejných vodovodov

ukazovateľ jednotka limit NR SR
č.354/2006
skup.
vodovod
Hriňová
skup.
vodovod
Turček
skup.
vodovod
Málinec
skup.
vodovod
Klenovec
skup.
vodovod
Pohronský
Vápnik a horčík (tvrdosť)* mmol/l 1,1 – 5,0 0,55 0,56 0,55 0,6 2,4
Železo mg/l 0,2 0,04 0,06 0,05 0,04 0,085
Dusičnany mg/l 50,0 3,5 4,4 5,2 3,9 5,4
CHSKMn mg/l 3,0 1,36 0,8 1,2 1,45 1,2
pH 6,5 – 8,5 8,1 8,2 8,4 7,8 7,8


* pre prepočet jednotiek mmol/l na nemecké stupne platí prepočet: mmol/l x 5,6 = st. nemecký

Na čo chlór slúži?
Chlór zabraňuje množeniu zárodkov baktérií vo vodovodných sieťach. Pôsobí podobne ako potravinový konzervačný prostriedok a zaručuje zachovanie kvality vody dodávanej odberateľom z hľadiska nezávadnosti.

Ako sa môžu dostať baktérie do vodovodných sietí?
Baktérie a ďalšie organizmy sú bežnou súčasťou životného prostredia. Nachádzajú sa vo vzduchu aj v pôde a mohlo by sa stať, že napríklad počas opravy vodovodného potrubia sa dostanú do vodovodnej siete. Aj usadeniny organického charakteru na vnútornej stene potrubia sú ideálnym prostredím pre množenie baktérií.

Prečo sa chlór pridáva do upravenej vody?
Voda opúšťa úpravňu vody vo výbornej bakteriologickej kvalite a obsahuje len prvky potrebné pre Vaše zdravie, najmä soľ a minerály. Aby táto kvalita bola zachovaná až po Vašu vodovodnú batériu a aby bolo zabránené akémukoľvek nebezpečiu náhodnej sekundárnej kontaminácii, je potrebné pridať do upravenej vody chlór. Ten sa pridáva vo veľmi malých dávkach na výstupe z úpravne vody a potom v rôznych častiach distribučnej siete. Chlór sa pridáva dodatočne preto, pretože v priebehu distribúcie vody dochádza k jeho spotrebovaniu – reaguje so stenami potrubia a ďalšími zložkami obsiahnutými vo vode vrátane nežiaducich mikroorganizmov.

Čo spôsobuje príchuť chlóru?
Reakciou chlóru s niektorými látkami prirodzene vo vode prítomnými môžu vznikať rôzne nežiaduce látky, ktoré bežne nazývame „vedľajšie produkty chlórovania“. Tieto látky sa v upravenej vode vyskytujú len v stopovom (nepatrnom) množstve. Menej rozpustené deriváty chlóru však môžu mať vplyv na chuť vody.

Aký je obsah chlóru vo vode z vodovodnej batérie?
Pre zachovanie bakteriologickej nezávadnosti vody sa na rôznych úsekoch distribučnej siete pridáva priemerne 0,1 až 0,2 miligramu chlóru na jeden liter vody. To predstavuje 1 kvapku chlóru na 1000 litrov vody, čo je približne objem 5 kúpeľňových vaní. Tak je zaistené, aby voda, ktorá sa dostane až k Vám, bola skutočne zdravotne nezávadná.

Je chlór zdravotne nezávadný?
V malých dávkach je chlór zdravotne nezávadný. Aj tak však pôsobí ako silný dezinfekčný prostriedok, ktorý chráni pred náhodnou sekundárnou kontamináciou vody.

Ako zmierniť vplyv chlóru na chuť a arómu pitnej vody?
V závislosti na mieste v sieti má voda slabšiu či silnejšiu arómu chlóru. Odstrániť ju môžete nasledovnými spôsobmi:

• pred konzumáciou nechajte vodu pár minút „odstáť“ • pred konzumáciou pridajte do vody pár kociek ladu alebo pár kvapiek citrónu • skladujte vodu v chladničke v uzatvorených sklenených fľašiach (po dobu max. 24 h.) • vodu môžete taktiež pred konzumáciou krátko prevariť
Vzhľadom k tomu, že chlór je prchavá látka, vyššie uvedené rady stačia k odstráneniu jeho arómy. Ak sa Vám len predsa zdá, že známky chlóru vo vode sú výrazné, neváhajte nás kontaktovať.

Existujú náhrady chlóru?
Pri žiadnom chemickom prvku nebola dodnes preukázaná tak vysoká účinnosť a zároveň úplná zdravotná nezávadnosť. Moderné postupy užívané pri úprave vody umožňujú znížiť dávkovanie chlóru na minimum. Orgánoleptické vlastnosti vody (hlavne chuťové) zlepšujú ozón, UV žiarenie a chlór dioxid. Ozón má len okamžitý účinok pre zaistenie zdravotnej nezávadnosti pri výrobe vody, a po ozonácii pridávaný chlór, aby bakteriologická nezávadnosť bola zachovaná aj pri distribúcii vody.

Právna úprava
Maximálny obsah chlóru je určený nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Toto uznesenie je harmonizované s požiadavkami európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu. Podľa tejto vyhlášky je hraničná hodnota obsahu voľného chlóru až 0,3 mg/l.

Na čo vodomer slúži?
Vodomer je mechanické meracie zariadenie, ktoré zaznamenáva množstvo odobratej pitnej vody. Fakturačný vodomer, podľa ktorého je účtovaná spotreba vody daného objektu, tvorí súčasť tzv. vodomernej zostavy. Jeho existencia je jednou z podmienok pre to, aby sme s Vami vstúpili do zmluvného vzťahu a mohli Vám následne dodávať pitnú vodu. Presné zisťovanie skutočného stavu Vami odobratej vody je predovšetkým vo Vašom záujme, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam pri fakturácií nami poskytovaných služieb. V nasledujúcich riadkoch preto nájdete informácie najmä o tom, ako vodomer správne udržiavať a chrániť.

Čo je vodomerná zostava?
Každý vodomer je umiestnený v tzv. vodomernej zostave, ktorá by mala obsahovať predpísané prvky podľa normy Vnútorné vodomery. Táto vodomerná zostava tvorí súčasť vodovodnej prípojky a mimo vlastného vodomeru je majetkom odberateľa. Pre zaručenie správnej funkcie vodomeru a jeho ochranu proti poškodeniu je nutné vodomernú zostavu udržiavať vo funkčnom stave.

Ako sa o vodomer starať?
Fakturačný vodomer nie je vo Vašom vlastníctve, preto ste ako odberateľ povinný chrániť ho pred poškodením a udržiavať vodomernú zostavu vo funkčnom stave. Vodomer nevyžaduje z Vašej strany žiadnu zvláštnu údržbu. Najväčším nebezpečenstvom je pre vodomer zima a mráz, ktoré môžu ovplyvniť jeho funkčnosť. Aby ste predišli možným nepríjemnostiam spojeným s výmenou a náhradou vodomeru, máme pre Vás niekoľko praktických doporučení.

Preskúšanie a výmena vodomeru
Pokiaľ si myslíte, že Váš vodomer nemeria presne, môžete písomne požiadať o jeho úradné preskúšanie v štátnej skúšobni. V prípade, že je reklamácia oprávnená, výmenu a preskúšanie vodomeru hradí dodávateľ StVPS, a.s. V opačnom prípade, keď sa preukáže správna funkčnosť vodomeru, vyššie uvedené náklady hradí odberateľ.

Inštalácia vodomeru
Inštaláciu vodomeru ako stanoveného meradla vrátane zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácií vykonáva StVPS, a.s. Akýkoľvek zásah do vodomeru bez nášho súhlasu je neprípustný. Vodomer je opatrený dvomi plombami – metrologickou a montážnou voči neoprávnenej manipulácii. Odberateľ ručí za ich nepoškodenie.

Predpísané prvky vodomernej zostavy a ich údržba:
• uzáver pred a za vodomerom (uzáver za vodomerom musí byť s vypúšťaním) Doporučujeme uzáver aspoň raz za mesiac uzavrieť a otvoriť; zníži sa tak riziko, že v prípade potreby uzavrieť prívod vody uzávery nebudú fungovať.
• filter pred vodomerom
Tento prvok chráni vodomer a vnútorný vodovod (napr. redukčný ventil) pred poškodením prípadnými mechanickými nečistotami; doporučujeme aspoň raz za rok filter vyčistiť, aby bol zachovaný potrebný prietok vody.
• spätná klapka
Ide o veľmi dôležite zariadenie, ktoré chráni vodomer pred poškodením pri možnom spätnom toku vody a zároveň bráni kontaminácií verejnej vodovodnej siete vodou z vnútorných rozvodov.

Ako chrániť vodomer pred mrazom?
Odberateľ nemusí mať obavu o zamrznutie vodomeru, ak je vodomerná šachta dostatočne priestranná (o minimálnych rozmeroch 90×120 cm, so svetlosťou okolo 180 cm) je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a voda je denne používaná. Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie sú splnené predchádzajúce podmienky je potrebné urobiť nasledovné opatrenia:
• umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr.:
– polystyrénovú dosku (je vhodné ju pripevniť na spodnú plochu príklopu vonkajšej vodomernej šachty
– izolačnú vatu (nie sklenú)
– plastové vrece naplnené drveným polystyrénom
(Upozornenie: v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe.)
• dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup bol upravený tak, aby nemohla byť zaplavená povrchovou vodou
Ak je vodomer inštalovaný vo vnútri budovy:
• prívodové potrubie pred vodomerom i vodomer chráňte pred nízkymi teplotami obdobne ako vodomer vo vonkajšej vodomernej šachte.
• V zime po dobu Vašej dlhšej neprítomnosti:
– ak je to možné, v čase mrazu nevypínajte úplne Vaše kúrenie.
– uzavrite prívod vody pred vodomerom a vyprázdnite potrubie za ním.

Legislatívna úprava
Problematika merania dodávanej vody a vykonávacej vyhlášky č. 397/2003 Z.z. je upravená zákonom č. 442/2002 Z.z. v zmysle nekorších predpisov

Niekedy sa môže stať, že Vám z vodovodnej batérie netečie voda krištáľovo priezračná, ale viac či menej bieleho alebo hrdzavohnedého zafarbenia. Ani jeden z týchto javov neškodí Vášmu zdraviu. Dozviete sa, čo je ich príčinou a akým spôsobom ich eliminovať.

BIELE ZAFARBENIE

Biele zafarbenie vody má na svedomí vzduch rozpustený vo vode. Pri kontakte studenej vody z verejného vodovodu s teplejšími vnútornými rozvodmi vo Vašom dome alebo prietokom cez perlátor inštalovaný na Vašej vodovodnej batérii sa tento vzduch z vody uvoľní a veľké množstvo drobných bubliniek spôsobí jej „mliečne“ sfarbenie. S týmto sfarbením sa môžete taktiež stretnúť po vykonaných opravách vodovodného potrubia, kedy sa do siete nasal vzduch z vonkajšieho prostredia. Tento vzduch má za následok okrem bieleho sfarbenia vody aj nepravidelný tok vody z vodovodnej batérie, sprevádzaný syčaním a „strieľaním“.

Je potrebné znepokojovať sa?
Biele sfarbenie vody spôsobené uvoľneným vzduchom nemá absolútne žiadny vplyv na chuťové kvality vody ani na Vaše zdravie. Pokiaľ by sa Vám predsa zdal tento jav príliš intenzívny alebo nasatý vzduch z vodovodnej batérie „vystreľoval“ príliš dlho, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Ako vodu zbaviť bieleho zafarbenia?
Vzduch z vody postupne vyprchá, takže stačí, keď vodu po-necháte niekoľko minút odstáť, potom bude voda opäť priezračná.

Odporučenie na záver:
Pokiaľ je na Vašej vodovodnej batérii inštalovaný perlátor, dbajte na jeho pravidelné čistenie. Zanesené sitko perlátora totiž môže biele zafarbenie vody zintenzívniť. Starostlivosť o čistotu perlátora Vám rovnako zaistí, že sitko nebude obsahovať usadeniny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu Vašej pitnej vody.

HRDZAVOHNEDÉ ZAFARBENIE

Hrdzavohnedé zafarbenie spôsobujú častice oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou vnútorných stien vodovodného potrubia. Tieto častice sa za normálnych okolností usadzujú na stenách potrubia. Pri zvýšení prietoku vody, pri manipulácii s uzávermi, pri opravách alebo údržbe rozvodných sietí a pod., sa častice oxidu železa môžu uvoľniť do dodávanej pitnej vody a spôsobiť tak jej sfarbenie.

Je potrebné znepokojovať sa?
Oxidy železa nie sú zdraviu škodlivé, väčší obsah uvoľnených častíc však negatívne pôsobí na vzhľad a chuť pitnej vody.

Ako vodu zbaviť hrdzavohnedého zafarbenia?
Aby Vám z vodovodnej batérie znovu tiekla priezračná voda, stačí ju nechať chvíľu odtiecť. Pokiaľ by sa Vám však zdalo, že „hrdzavá“ voda tečie príliš dlho, alebo že sa tento jav opakuje príliš často, obráťte sa, prosím, na našu spoločnosť.

Odporučenie na záver:
Po dobu, keď u Vás tečie „hrdzavá“ voda, používajte Vaše „vodné“ domáce spotrebiče (práčky, umývačky riadu, varné kanvice, sprchy a pod.) len v najnutnejších prípadoch. Častice oxidu železa by totiž mohli zaniesť trysky alebo ventily týchto zariadení. Zafarbenú vodu rovnako nepoužívajte na pranie – mohlo by dôjsť k nežiaducemu zafarbeniu oblečenia. V prípade, že vo vodovodnej sieti tečie nezafarbená voda a z Vašej vodovodnej batérie aj tak tečie voda „hrdzavá“, príčina jej zafarbenia môže spočívať vo vnútorných, zrejme už starých rozvodoch, za ktoré zodpovedá majiteľ domu.

Európska charta o vode bola vyhlásená 6. mája 1968 v Strasburgu.

• Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
• Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť, rozumne s nimi nakladať o podľa možnosti rozmnožovať.
• Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.
• Kvalitu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňalo príslušné zdravotnícke normy.

• Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať nepriaznivý vplyv na možnosť jeho ďalšieho využívania na verejné alebo súkromné účely.
• Zásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov má udržiavanie primeraného rastlinného krytu pôdy, predovšetkým lesných porastov.
• Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
• V záujme zosúladenia krátkodobých o dlhodobých cieľov je potrebné, aby príslušné úrody vypracúvali plány racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi.

• Ochrana vody si vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovy odborníkov a informovanie verejnosti.
• Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.
• Hospodárenie s vodnými zdrojmi by malo byť organizované podľa prirodzených povodí, nie podľa politických alebo administratívnych celkov.
• Voda nepozná hranice: ako spoločný zdroj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Proti vodárenským spoločnostiam a ich komunikácii neváhajú zasiahnuť výrobcovia minerálnych vôd a iných balených nápojov, ale aj predajcovia filtrov na vodu.

Výrobcovia minerálnych a stolových vôd i najrozličnejších druhov prifarbovaných a prisladzovaných nealko nápojov i výrobcovia a predajcovia filtrov na vodu, i keď majú neraz protichodné záujmy, sa v jednom zázračne zjednocujú – v šírení neprávd o pitnej vode z vodovodu.

Výrobcovia minerálnych vôd argumentujú tým, že ich výrobky obsahujú minerálne látky potrebné pre ľudské zdravie – na rozdiel od pitnej vody, ktorá je vraj na ne chudobná. Človek ju vypije, no jeho telu nič nedodá. Výrobcovia stolových vôd verejnosť ohlupujú tým, že ich voda je čistá, nie je prechlórovaná ako voda z vodovodu, ktorá sa jednoducho nedá piť bez toho, aby si človek nepoškodil pečeň a ostatné vnútornosti. Niet nad balenú vodu!

Výrobcovia sladených a prifarbovaných nápojov argumentujú tým, že voda z vodovodu je jednoducho nechutná, ba doslova hnusná a odporná, a to najmä pre vysoký obsah chlóru, a preto treba piť ich nápoje, ktoré nie sú prechlórované a navyše sú lahodné. Jednoducho povedané, nedá sa im odolať.

Predajcovia filtrov na vodu, aj keď sú a priori proti výrobcom stolových a minerálnych vôd, tiež nevedia nájsť pre pitnú vodu z vodovodu pekné slovo. Obsahuje vraj toľko rôzneho svinstva, že dlhodobo ju piť znamená samovraždu. Predajcovia hneď menujú množstvo železa, vápnika, horčíka a tak ďalej, nehovoriac už o chlóre, ktorého je vo vode toľko, že je až biela, keď vyteká z vodovodného kohútika. Avšak po vypití pohára prefiltrovanej „čistej“ vody sa človek cíti hneď zdravý a svieži. Jeden predajca zo stredného Slovenska inzeruje, že z filtra vychádza “krištáľovo-čistá voda najvyššej kvality.“
Vyvracaniu týchto a ďalších podobných fám a klamstiev o pitnej vode sme sa už vo Vodárenských pohľadoch veľakrát venovali.

A tak len stručne zhrňme, že pitná voda z vodovodu obsahuje minerálie v množstve potrebnom a spravidla aj dostatočnom pre ľudský organizmus a dôležitý je aj prirodzený a vyvážený pomer horčíka a vápnika. Na rozdiel od vody, ktorá prejde filtrom s reverznou osmózou, je demineralizovaná, a ktorej pitie odoberá z tela potrebné živiny. A tiež na rozdiel od minerálnych vôd,ktoré naopak pre vysoký obsah niektorých minerálov nie sú vhodné pre pravidelnú konzumáciu.
Aj preto úrady verejného zdravotníctva na svojich webových stránkach,ale aj inými kanálmi pravidelne upozorňujú, že pitie minerálnych vôd pre vysoký obsah niektorých látok jednostranne zaťažuje ľudský organizmus. Ich pravidelná konzumácia najmä vo väčších dávkach sa može podpísať pod vznik viacerých chronických ochorení. Všeobecne platí, že minerálne vody by sa nemali konzumovať dlhodobo a vždy len v obmedzených množstvách. Odporúčania zdravotníkov sú jednoznačné: S minerálkami to netreba preháňať, treba ich piť v obmedzenom množstve a aj tak ich treba striedať. Zato však čistej pitnej vody z vodovodu môžeme piť koľko len chceme.

Po sladkastom nápoji zostaneme smädní

Argumenty dobre prosperujúcich výrobcov prisladzovaných a prichucovaných nápojov ani nemožno brať vážne. Azda každý priemerne vzdelaný človek vie, že ich konzumácia sa výrazne podpisuje pod také civilizačné neduhy ako zvýšená kazivosť zubov, nadváha, ale aj znížená imunita. Aj bez prihliadnutia na spomínané civilizačné

ochorenia by sa človek mal vyhýbať sladeným a prifarbovaným nápojom z pragmatického dôvodu – repný cukor v nich obsiahnutý spomaľuje vstrebávanie vody a po ich vypití naďalej zostaneme smädní. Prifarbované nápoje sú navyše plné tzv. éčiek čiže prídavných látok, vrátane syntetických farbív. Aj keď sa v dnešnom modernom svete éčkam celkom nevyhneme, malo by platiť zlaté pravidlo: znížiť ich prísun na rozumné minimum.

Odborníci na zdravú výživu upozorňujú, že vždy, keď sa rozhodujeme či pohár vody alebo koly, máme sa riadiť osvedčenou zásadou: Čistá pitná voda zrieďuje koncentráciu farbív a ďalších prídavných látok, ktorých v tele už aj tak máme dosť. Keď vypijeme prifarbovaný sladený nápoj, zaťažujeme telo ďalšími nežiadúcimi látkami…

Chemicky čistá okráda telo

A pre úplnosť aspoň niekoľko protiargumentov k ohlupovaniu verejnosti zo strany predajcov filtrov na vodu. Predajcovia argumentujú tým, že pitná voda z vodovodu nie je vhodná na pitie, lebo to nie je chemicky čistá voda, ale obsahuje všeličo…Treba povedať priamo na rovinu, že pitná voda z vodovodu naozaj nie je chemicky čistá voda, ale obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok,

ktoré sú nielenže pre zdravie človeka neškodné, ale sú dôležitou súčasťou metabolizmu.
Vráťme sa však k chemicky čistej vode niekoľkými poznámkami. Po prvé, výskyt chemicky čistej vody v prírode nie je prirodzený, a tak ani vodárenské spoločnosti v celom tom kolobehu vody s chemicky čistou vodou nepracujú (s výnimkou laboratórií) a ani ju nemôžu dodávať spotrebiteľom. Po druhé, chemicky čistá voda (získaná napríklad destiláciou, reverznou osmózou

alebo aj inými spôsobmi) sa na pitie nehodí. Je zdraviu škodlivá, keďže “hladná voda” odčerpáva z tela dôležité minerálne látky. Profesorka chémie na jednom z košických gymnázií na otázku žiakov, čo by stalo, keby vypili destilovanú vodu, odpovedala, že nič. „Nič by nestalo, nebojte sa, neumreli by ste. Akurát, že by vám nechutila a doslova by kradla minerálne látky z vášho tela, z kostí by vyplavovala vápnik…“

Bublinky rozptýlené vo vode

Ďalšia poznámka sa týka obávaného a doslova preklínaného chlóru. Stáva sa totiž, že pitná voda z kohútika nie je vždy bezfarebná, ale máva výrazné biele sfarbenie, čo je pre laikov „jasným signálom“, že je v nej priveľa chlóru. Podľa vedúcej útvaru chemicko-technologických činností Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Ing. Nataše Riganovej, ktorá je aj odborným garantom seriálu Čo vieme o pitnej vode?, je spomínané biele sfarbenie spôsobené nasýtením vody vzduchom.

„Napríklad pri kontakte studenej vody z verejného vodovodu s teplejšími vnútornými rozvodmi v dome alebo pri opravách vodovodného potrubia, kedy sa do siete dostane vzduch, vzniká množstvo drobných bubliniek, rozptýlených vo vode, ktoré vytvárajú dojem bielej farby.“
Napokon o také isté bublinky sa výdatne starajú aj tzv. perlátory, ktoré si niektorí spotrebitelia montujú na vodovodné batérie.
„Treba zdôrazniť, že biele sfarbenie vody nemá žiaden vplyv na jej kvalitu a neohrozuje zdravie konzumenta,“ vysvetľuje inžinierka Riganová a dodáva, že z „estetického hľadiska“

sa bieleho sfarbenia možno ľahko zbaviť tým, že necháme vodu chvíľku odstáť. „My vodári sme si vedomí toho, že biele sfarbenie si laická verejnosť mylne vysvetľuje ako údajné prechlórovanie vody. Treba trpezlivo a neustále vysvetľovať, že pôvod bieleho sfarbenia nemá nič spoločné s chlórovaním či dokonca údajným prechlórovaním, pre ktoré sa dnes niektorí ľudia boja piť vodu z vodovodu.“
Aj táto skutočnosť ukazuje, že vodárenskej osvety nikdy nie je dosť.

Už viac ako 50 rokov

„Žiadna vodárenská spoločnosť na Slovensku nedodáva spotrebiteľom „prechlórovanú“ vodu. Ak sa na dezinfekciu používajú dezinfekčné prostriedky na báze chlóru (plynný chlór alebo roztok chlórnanu sodného), v distribučnej sieti v pitnej vode musí byť koncentrácia voľného chlóru v rozmedzí od 0,05 do 0,3 mg / liter. Koncentrácia voľného chlóru je totiž presne vymedzená Nariadením vlády SR č. 354/2006 v znení NV SR č. 496/2010 Z.z a je veľmi prísne kontrolovaná!“

poznamenáva inžinierka Riganová.
Ako ďalej dodáva, „uvedený limit pre dávkovanie chlóru v pitnej vode je stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a jeho hranica 0,3 mg/l zaručuje, že ani pri dlhodobom užívaní tejto vody nemá chlór negatívny vplyv na ľudské zdravie.“ Chlór a jeho zlúčeniny zohrali v histórii vodárenstva a hygienického zabezpečenia pitnej vody dôležitú úlohu a prispeli k záchrane veľkého množstva ľudských životov.

Chlórovanie je metódou dezinfekcie, ktorá sa používa už viac ako 50 rokov na celom svete a má svoje miesto aj v súčasnosti.
„Chcela by som ešte doplniť, že ani prípadné krátkodobé prekročenie limitu voľného chlóru v čase mimoriadnych udalostí (napríklad počas povodní) neznamená žiadne zdravotné riziko, naopak prináša istotu, že sa nevyskytnú žiadne epidémie z požitia alebo použitia vody.“

Filtre: Móda a modla

Najnovším hitom sú filtre na vodu. Podľa vzoru niektorých západných krajín sa filtre na vodu stávajú už aj na Slovensku módou a modlou. Je už pravidlom, že ak príde do bytu návšteva, domáci ukazujú návšteve pekný nábytok, krb, obrazy rozvešané po stenách a potom otvoria dvierka na kuchynskej linke a hrdo ukážu na filter na vodu so slovami: „Stál 1.300 eur, ale viete, táto voda sa bez úpravy nedá piť, veď to je o život…!“
Mnohí distribútori filtrov totiž robia naozaj neférové ťahy. Pri získavaní ďalších a ďalších predajcov typu multi- level marketing (sieťový predaj) inštruujú svojich budúcich

spolupracovníkov, aby ľuďom otvorene hovorili, že voda z vodovodu je zlá, škodlivá, že bez náležitej úpravy vo filtri nie je vhodná nieže na priamu konzumáciu, ale ani na varenie, umývanie riadu.
„Ja napríklad zákazníkom vždy poviem, že jedna moja blízka príbuzná pracuje na hygiene, a teda dobre viem, o čom hovorím. Nie je to pravda, ale aj vám odporúčam, aby ste spomenuli, že niekto z vašej rodiny pracuje u hygienikov a teda, že máte informácie o vode z prvej ruky. To spravidla vždy zaberie.“
Takýmito slovami jeden z väčších predajcov inštruuje tých, ktorí sa mu prihlásia na inzerát. Nezabudne pritom ani na to najobávanejšie.

„Treba hovoriť o chlóre, že je prudko jedovatý – toto si ľudia určite pamätajú zo školy a keď sa im to pripomenie, hneď to v nich zarezonuje. Treba im hovoriť, že chlór, ktorý je vo vode, rozožiera pečeň i žalúdok, že spôsobuje rakovinu a tak ďalej. Ľudia sa boja o svoj život a filtre na vodu kupujú ako cukor. Keď budete ľuďom otvárať oči, budete v predaji viac ako úspešní.“
V záujme objektívnej pravdy treba povedať, že slovenskí predajcovia filtrov na vodu, ktorých počínanie často hraničí s trestným činom všeobecného ohrozenia, v ničom nezaostávajú za svojimi zahraničnými kolegami.

Šarlatánstvo a pseudoveda

Pracovník Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Prahe, MUDr. František Kožíšek, CSc., ktorý sa zaoberá problematikou pitnej vody a je v tejto oblasti medzinárodne uznávaným odborníkom, pred časom na stránkach SZÚ upozornil na to, že nezákonné praktiky predajcov filtrov na Novom Zélande musel zastaviť až súd. Podľa rozhodnutia tamojších súdov propagácia zariadení na „úpravu vody“ obsahovala šarlatánské tvrdenia a pseudovodecké informácie.
Doktor Kožíšek na stránkach SZÚ píše aj o tom, ako sa pred niekoľkými rokmi zúčastnil v americkom Baltimore na medzinárodnom sympóziu o zdravotných aspektoch vápnika a horčíka v pitnej vode.

Sympózium usporiadala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalšie medzinárodné inštitúcie. „Po dlhých rokoch to bola opäť vrcholová akcia venovaná otázke prospešných účinkov pitnej vody,“ zdôraznil doktor Kožíšek.
Ako ďalej uviedol, na podujatí sa hlavná téma točila okolo toho, aby pre pitnú vodu bol celosvetovo stanovený minimálny obsah vápnika, horčíka a ďalších minerálnych látok. Pretože sú pre život nepostrádateľné. Odzneli tam aj informácie z výskumov potvrdzujúce tzv. obrátený vzťah medzi obsahom minerálií, najmä vápnika a horčíka v pitnej vodea výskytom rôznych druhov rakoviny či kardiovaskulárnych ochorení. Obrátený vzťah podľa doktora Kožíška znamená, že čím bol nižší obsah vápnika a horčíka v pitnej vode, tým vyššia bola úmrtnosť.

Na sympóziu, ako upozornil doktor Kožíšek, však bolo možné vedľa nestranných vedcov vidieť aj iných diskutérov, najmä zástupcov asociácií združujúcich výrobcov a predajcov osmotických filtrov pre domácnosť, ktorí sa všemožne snažili spochybňovať prednesené poznatky a ktorí sa aj vyhrážali. Dopredu (aj písomne!) varovali Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby sa ani nepokúšala zaviesť nejaké doporučenia pre minimálny obsah prvkov v pitnej vode.
Oni totiž – v rozpore s vedeckými poznatkami – naďalej trvajú na tom, že pre človeka je najvhodnejšia a najzdravšia osmoticky čistá voda zbavená všetkého. Predaj filtrov je totiž dobrý biznis.

Neverte reklamám, ale zdravotníkom!

Ak vidíte reklamu niektorého výrobcu filtrov na vodu, neverte jej! – hovoria zdravotníci. Neverte ani známym osobnostiam, keď v reklame vypijú pohár kvalitne osmoticky vyfiltrovanej vody a pochvaľujú si, ako hneď cítia, že tá absolútne čistá voda doslova robí zázraky s ich zdravím.
Úrady verejného zdravotníctva v súvislosti s rozšírením rôznych typov filtračných zariadení na úpravupitnej vody v domácnostiach, upozorňujú, že zariadenia na báze reverznej osmózy, destilácie, deionizácie alebo nanofiltrácie sú jednoznačne nevhodné.

Filtre, ktoré pracujú na tomto princípe, vyrábajú ultračistú technickú vodu a zbavujú ju látok, ktoré sú pre ľudský organizmus nenahraditeľné !
Úprava vody uvedenými technológiami sa využíva na prípravu tzv. čistej vody pre technické a laboratórne účely. „Takto upravenú vodu nemožno považovať za pitnú vodu,“ uvádza sa v stanovisku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave. „V oblastiach, kde je zabezpečené zásobovanie vodou z verejného vodovodu, ktorý je pod neustálou kontrolou regionálnych úradov verejného zdravotníctva, je kúpa filtračného zariadenia neopodstatnená!“ prízvukuje ÚVZ SR.

Podľa štúdie odborníkov pražského SZÚ hlavnými zdravotnými rizikami pitia demineralizovanej vody súnepriaznivé účinky na črevnú sliznicu a metabolizmus minerálnych látok, nárast chorobnosti na kardiovaskulárne choroby, úbytok vápnika v tele a s tým spojený výskyt neurodegeneratívnych chorôb a niektorých typov rakoviny, ako aj zvýšené riziko zlomenín u detí. Taktiež je tu zvýšené riziko toxického pôsobenia ťažkých kovov prijímaných stravou, a to práve v dôsledku nedostatku vápnika a horčíka, ktoré bránia vstrebávaniu niektorých toxických prvkov.

Namiesto pointy

Napriek všetkým uvedeným faktom sú výrobcovia a predajcovia filtrov úspešní… Darí sa im preto, že verejnosť málo vie o zdravotnej bezchybnosti pitnej vody a jej prospešnosti pre ľudské zdravie.
Vzhľadom na neférové praktiky predajcov filtrov

i výrobcov balených vôd každého druhu, ktorí všetci radi poukazujú na údajnú škodlivosť a zdravotnú závadnosť vody z vodovodu, si táto téma vyžaduje komplexný pohľad. V ďalších častiach seriálu sa budeme venovať pitnej vode, jej charakteristike, zloženiu a popisu jednotlivých ukazovateľov – mikrobiologických a biologických, fyzikálnych a chemických.

Verejnosť by mala vedieť aj o tom, že výroba a distribúcia pitnej vody v celom procese – na všetkých stupňoch podlieha systematickej a prísnej kontrole v zmysle príslušných právnych predpisov. A podrobnejšie sa tiež pozrieme na ďalšie argumenty lekárov, prečo piť vodu z filtračných zariadení je nezdravé a škodlivé.