MÉDIÁ

Základné údaje o StVPS, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., (StVPS, a.s.), člen skupiny Veolia Slovensko vznikla 1. januára 2006 a zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území celého Banskobystrického kraja, čiastočne v okrese Revúca (11 obcí), v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja. StVPS, a.s. vyrába a distribuuje pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Pitnou vodou zásobuje viac ako 657 tis. obyvateľov, na verejnú kanalizáciu je napojených viac ako 410 tis. obyvateľov.

V roku 2018 spoločnosť zamestnávala 1087 zamestnancov. StVPS, a.s. má zavedený a certifikovaný integrovaný manažérsky systém riadenia, ktorého súčasťou sú systémy riadenia kvality, riadenia ochrany životného prostredia a riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Integrovaný systém riadenia certifikovala spoločnosť TUV SUD Slovakia, s.r.o. Bratislava. StVPS, a.s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality a certifikátov systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Spoločnosť si je plne vedomá, že aj naďalej musí neustále analyzovať ďalšie možnosti rozvoja systému a neustále sa snaží zlepšovať kvalitu služieb, ktoré poskytuje svojim zákazníkom. Do skupiny Veolia Slovensko patrí za divíziu voda Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a za divíziu energia Veolia Energia Slovensko, a.s. Stopercentným akcionárom StVPS, a.s. je spoločnosť VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. Na Slovensku zásobuje skupina Veolia Slovensko pitnou vodou celkovo 962 tis. obyvateľov a odkanalizovanie poskytuje celkovo 634 tis. obyvateľom.

KONTAKT NA TLAČOVÉHO HOVORCU

Mgr. Slavomíra Vogelová
riaditeľka marketingu a komunikácie
tlačová hovorkyňa

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 905 548 785
E-mail: komunikacia@stvps.sk

TLAČOVÉ SPRÁVY

20. marec 2023, Banská Bystrica

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo studní bezplatne

22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni.
Tento rok je mottom Svetového dňa vody „Urýchlenie zmien“, špeciálne zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny.

Cieľom je upriamenie pozornosti na dôležitosť každodenného správania jednotlivcov pri efektívnom zaobchádzaní s vodou, povzbudiť ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou.
StVPS, a.s. ponúka aj tento rok pre verejnosť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budeme realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2023 od 9:00 hod. do 14:00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l)vzorku vody z individuálnych zdrojov (studní).

Pre záujemcov o komplexný rozbor vody z individuálnych zdrojov ponúkame v týždni od 20. do 24. marca 2023 zľavu 20% z celkovej ceny rozboru.

 

Mgr. Slavomíra Vogelová,
tlačová hovorkyňa StVPS, a.s.

17. marec 2022, Banská Bystrica

Vodárenská spoločnosť bezplatne overí kvalitu vody zo studní

22. marec je od roku 1993 vyhlásený ako Svetový deň vody. Jeho motto, ktoré je tento rok „Podzemná voda – robí neviditeľné viditeľným“ má upriamiť pozornosť na tému ochrany podzemných vôd, na ich ohrozenia a hľadanie riešení. Na Slovensku sú rozhodujúce zásoby pitnej vody práve z podzemných zdrojov.

Podzemné vody sú tiež zdrojom vody v studniach, kde najčastejšie prekračovaným chemickým ukazovateľom sú dusičnany a dusitany. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.) ponúka pre verejnosť  pri príležitosti Svetového dňa vody tento rok bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budeme realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde je potrebné 22. marca 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l) vzorku vody z individuálnych zdrojov (studní).

Leták „Správajme sa zodpovedne“

 

Mgr. Slavomíra Vogelová,
tlačová hovorkyňa StVPS, a.s.

1. júl 2021, Banská Bystrica

Získali sme certifikát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.) získala s platnosťou od 23. júna 2021 certifikát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii. Spoločnosť tým potvrdila dlhodobý záujem a záväzok aktívne bojovať proti korupcii, predchádzať a minimalizovať korupčné riziká a byť pripravená riešiť možné incidenty.

Ako povedal generálny riaditeľ StVPS, a.s. Peter Martinka: „Získanie certifikátu a zavedenie systému manažérstva proti korupcii beriem ako zavŕšenie našej snahy dlhodobo sa profilovať ako úspešná firma, ktorá je dôveryhodná pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov, verejnosť a v neposlednom rade aj pre našich zamestnancov. Zavedením systému manažérstva proti korupcii nás chránime pred nežiadúcimi protiprávnymi a trestnými javmi, ktoré by mohli mať negatívny dopad na dobré meno našej spoločnosti.“

Korupcia je jedným častých problémov nie len vo firemnom prostredí ale aj vo fungovaní spoločnosti. Následkom je znižovanie kvality života a znižovanie dôvery celej verejnosti. Práve preto medzinárodná organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám bojovať proti úplatkárstvu a podporovať etiku v podnikaní. Norma ISO 37001 tak podporuje rozvoj vhodnej firemnej kultúry a jej implementáciu.

Pilotnými projektmi pre zavádzanie tejto normy sa v rámci Veolia Slovensko stali spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Energia Slovensko a.s. a po úspešnej implementácii boli certifikované spoločnosťou BUREAU VERITAS Certification.
Veríme, že zavedenie a certifikácia systému antikorupčného manažérstva prinesie benefity ako systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následnú elimináciu, finančné úspory, zvýšenie reputácie spoločnosti smerom navonok a zlepšenie vnímania spoločnosti zamestnancami.

24. jún 2021, Banská Bystrica

V ČOV Rakytovce hniezdi už aj bocian biely

Monitoring vtáctva v areáli čistiarne odpadových vôd Rakytovce (ČOV Rakytovce) potvrdil veľký počet druhov. Novinkou je zahniezdenie bocianov. 

V druhom ročníku monitoringu vtáctva v areáli ČOV Rakytovce zaznamenali opäť výskyt až 40 druhov. Pritom  30 z nich tu podľa metodiky Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko aj hniezdi.

Okrem bežných operencov, ako sú belorítky, drozdy či dážďovníky ornitológ Imrich Kováč zaznamenal aj výskyt  zriedkavých druhov, napríklad pŕhľaviara čiernohlavého, stehlíka konôpku a strakoša obyčajného. O prekvapenie sa postarali bociany, ktoré na jar zahniezdili na jednom z vyšších objektov v areáli.

Peter Martinka, generálny riaditeľ Stredoslovenskej  vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.,  ktorá areál prevádzkuje, hovorí: „Monitoring ukazuje, že opatrenia, ktoré v areáli realizujeme v rámci projektu „Ochrana a podpora biodiverzity v technických areáloch“ majú zmysel. Čisto technický areál sa postupne stáva oázou biodiverzity. Naďalej chceme pokračovať v prírode blízkej údržbe areálu a v najbližšom období plánujeme napríklad výsadbu kvetnatých pásov. Verím, že budeme príkladom a inšpiráciou aj pre ďalšie firmy a samosprávy.“

Spoločnosť Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. projekt podpory biodiverzity realizujú v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2017. Prírode blízkou údržbou vybraných častí areálu postupne vytvárajú prostredie vhodnejšie pre vtáctvo, ale aj iné pôvodné druhy živočíchov a rastlín. Pre vtáctvo tu boli inštalované búdky a polobúdky, či hniezda pre belorítky. Okrem toho tu vysadili cez dvesto listnatých stromov a krov, ktoré už operencom začínajú poskytovať úkryt a potravu. Jazierko s dažďovou vodou slúži aj ako napájadlo a na kvetnatej lúke v jeho okolí zase nájdu rôzne semienka a hmyz.

Areál ČOV Rakytovce je príkladom dobrej praxe v medzinárodnom projekte EÚ LIFE BooGI-BOP, ktorý rozvíja koncept Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu (BOP – Biodiversity Oriented Premises). Slovenským partnerom projektu je Nadácia Ekopolis.

Kontakt:

Slavomíra Vogelová
riaditeľka marketingu a komunikácie Veolia SK
slavomira.vogelova@stvps.sk
tel.: +421 48 43 27 752
mobil: +421 905 548 785

Štefan Jančo
programový manažér Nadácie Ekopolis
janco@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 10 94
mobil: +421 908 902 267

25. január 2021

Aktuálne ceny vody v roku 2021 v stredoslovenskom regióne

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.  /StVPS, a.s./ pristupuje od januára 2021 k úprave cien vodného na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Cena stočného zostáva nezmenená. StVPS, a.s. upravovala ceny vody naposledy v roku 2017 a aktuálny nárast predstavuje 0,9 %.  

Rozhodnutím  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 002/2021 V zo dňa 18.1.2021 bolo zmenené pôvodné rozhodnutie č. 0259/2017 V zo dňa 20.6.2017, ktorým boli určené ceny vodného a stočného do 31.12. 2021.

Nárast ceny za vodné predstavuje zvýšenie o 0,0131 EUR vrátane DPH za 1m3 dodanej pitnej vody. Dopad na priemernú trojčlennú domácnosť napojenú na verejný vodovod predstavuje ročne 1,20 EUR s DPH, t.j. 0,10 EUR s DPH mesačne.

Dôvodom zvýšenia ceny vodného je nárast prevádzkových nákladov od roku 2016. Ide predovšetkým o náklady v oblasti služieb  a mzdové náklady, súvisiace predovšetkým so  zvýšením  minimálnej mzdy v predchádzajúcom období.

Nová cena bude uplatnená po odpočte  fakturačného vodomeru a v prípade odberného miesta, kde je spotreba určená paušálne, bude nová cena uplatnená od dňa jej účinnosti.

Zamestnanci  StVPS, a.s. sú pri odpočtoch povinní preukázať sa na požiadanie firemným preukazom spoločnosti.

November 2017

Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici budú hľadať riešenie pre čistiareň odpadových vôd v Rakytovciach

Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zapojili do 3. ročníka súťaže PRE VODU a budú riešiť zadanie, ktoré do súťaže nominovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Skupina mladých ľudí navštívila 8. novembra 2017 areál čistiarne odpadových vôd (ČOV) Rakytovce, ktorej sa zadanie týka. V areáli ČOV Rakytovce je zámerom navrhnúť riešenie zadržania zrážkovej vody z priemyselnej budovy do nového, umelo vytvoreného jazierka.
Želaným výsledkom je odvedenie dažďovej vody z jednej z vybraných budov do umelo vytvoreného jazierka tak, aby množstvo vody vhodne zodpovedalo kapacite vodného útvaru z hľadiska jeho udržateľnosti a ekologickej stability. Vhodný dizajn jazierka tiež podporí výskyt prirodzených rastlinných a živočíšnych druhov typických pre vodné a mokraďové prostredie a využitie lokality na environmentálne vzdelávanie,“
uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Vo svojej podstate nejde o riešenie problému, ale o progresívne modelové riešenie zadržania dažďovej vody z priemyselného objektu a jej využitia na podporu prirodzenej biodiverzity a environmentálneho vzdelávania, pretože areál navštevujú v rámci exkurzií deti základných, stredných a vysokých škôl.
Tento projekt vhodne doplní program ochrany a podpory biodiverzity, ktorý realizujeme v areáli ČOV Rakytovce spoločne s Nadáciou Ekopolis. Novovzniknuté jazierko v priemyselnom areáli v blízkosti rieky by bolo súčasťou zrealizovaných opatrení, ako sú výsadba pôvodných druhov drevín, zakladanie kvetnatej lúky či inštalácia „hmyzích hotelov“. Sme veľmi radi, že sa do projektu zapájajú vysokoškoláci a aj týmto spôsobom vstupujú postupne do praxe,“ doplnila Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie spoločnosti Veolia.

O súťaži PRE VODU

Súťaž PRE VODU prepája nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou. Samosprávy, združenia a firmy nominovali do súťaže 8 zaujímavých zadaní, z ktorých si mladí ľudia vyberú a do 22. marca 2018 pošlú návrhy riešení. Nad 3. ročníkom súťaže PRE VODU, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé, prebral záštitu minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €. Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

17. marec 2017

Analýza vody zo studní zdarma pri príležitosti Svetového dňa vody

22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov. Koordinovaný je organizáciou UN – WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete. Každý rok je venovaný konkrétnej téme spojenej s vodou a v roku 2017 je to téma „odpadových vôd“ s cieľom poukázať na dôležitosť služieb odvádzania a čistenia odpadových vôd, ktoré zvyšujú štandard nášho života a zlepšujú jeho kvalitu a upozorniť na to, že je stále veľa ľudí na svete, ktorí túto možnosť nemajú.
K oslave Svetového dňa vody sa pripája aj Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosť.

Veľký záujem zo strany verejnosti zaznamenáva každý rok ponuka bezplatnej analýzy vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany, ktorých obsah je jedným z najčastejšie prekročených ukazovateľov zhoršenej kvality vody používanej na pitné účely. Analýza na dusičnany sa bude realizovať v laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci (adresu nájdete na www.stvps.sk), kde je potrebné 22. marca 2017 od 8:00 hod. do 14:00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody. Vzorky vody je možné odovzdať v ten istý deň aj v Obchodnom centre Europa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9:00 hod. do 14:00 hod.

22. marca 2017 pozývame verejnosť aj na prezentáciu v OC Europa v Banskej Bystrici zameranú hlavne na rodiny s deťmi. Jej súčasťou budú aktivity pre najmenších, tvorivé dielne a zároveň vám poskytneme informácie o kvalite vody v regióne, prípadne zmeriame pH prinesených vzoriek vody z vodovodu.
Pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť ponúkame možnosť exkurzií do objektov čistiarní odpadových vôd a úpravní vôd.

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.

1. apríl 2016

Bezplatné rozbory potvrdili dusičnany vo vzorkách vody zo studní

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v rámci Svetového dňa vody poskytla verejnosti možnosť bezplatných rozborov pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní). V týždni od 21. marca 2016 si mohli dať záujemcovia laboratórne vyšetriť vzorky vody na dusičnany, ktoré sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov. Z celkovo analyzovaných 292 vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt v ukazovateli dusičnany až 98 vzoriek, pričom v okrese Banská Bystrica nevyhovelo 6 vzoriek, v okrese Lučenec 82 vzoriek a v okrese Prievidza 10 vzoriek.

Dusičnany sú rozšíreným kontaminantom povrchovej a podzemnej vody na celom svete. Akumulácia dusičnanov v prostredí, je dôsledkom používania dusíkatých hnojív a znečistenia odpadovými vodami. Najčastejším zdrojom dusičnanov sú priemyselné odpadové vody, skládky odpadov, septiky, žumpy a pastviny. Ďalšími zdrojmi sú splachy z poľnohospodársky obrábanej pôdy hnojenej dusíkatými hnojivami. Dusičnany ľahko prenikajú pôdou a kontaminujú podzemné vody. Zo zdravotného hľadiska je prekročenie dusičnanov v pitnej vode nebezpečné hlavne pre deti.

Na preukázanie toho, či je používaná pitná voda naozaj pitná a zdravotne bezpečná sú však okrem analýz na dusičnany potrebné rozbory ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálnych rozborov podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.

19. marec 2015

Svetový deň vody 2015

22. marec, vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Svetový deň vody, je príležitosťou na organizovanie aktivít, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody pre ľudské bytosti a ekosystémy ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. Mottom tohtoročného Svetového dňa vody je „Voda a udržateľný rozvoj“ a cieľom je poukázať na vzájomnú súvislosť a prepojenie vody a udržateľného rozvoja. K oslave vody sa pripája aj Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosť. Veľký záujem zo strany verejnosti zaznamenáva každý rok ponuka bezplatnej analýzy vzoriek pitnej vody

z individuálnych zdrojov (domových studní) na dusičnany, ktorých obsah je jedným z najčastejšie prekročených ukazovateľov zhoršenej kvality vody používanej na pitné účely. V akreditovaných laboratóriách v Banskej Bystrici, v Lučenci a v Prievidzi môžu zákazníci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. odovzdať vzorky vody zo studní 23. marca 2015 (usmernenie k analýze je na stránke www.stvps.sk). Ochutnávka vody, informácie o vode vo všetkých podobách, „vodné“ hravé aktivity to všetko bude pripravené pre návštevníkov obchodného centra Europa v Banskej Bystrici 22. marca 2015 od 10:00 hod. do 17:00 hod.

Od 22. marca do 30. marca 2015 bude v Banskej Bystrici v priestoroch obchodného centra Europa pre verejnosť sprístupnená výstava „Voda je život“, ktorá má sprostredkovať informácie o vode potrebné na to, aby sme uvedomili jej význam pre život. Výstava je realizovaná v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť ponúkame v marci už tradične možnosť exkurzií do objektov čistiarní odpadových vôd a úpravní vôd.

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.

10. január 2014

Aktuálne ceny vody v roku 2014 v stredoslovenskom regióne

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.) nové regulované ceny vodného a stočného na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. Dôvodom zmeny ceny je zrealizovanie investícií do vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť v roku 2013.
Schválené maximálne ceny na rok 2014 v €/m3 bez DPH a (s DPH):
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom: 1,1504 €/m3 (1,3805 €/m3)
Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti: 0,6622 €/m3 (0,7946 €/m3)
Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: 1,0983 €/m3 (1,3180 €/m3)

V súvislosti s uplatňovaním ceny bude StVPS, a.s. realizovať mimoriadny odpočet vodomerov vtermíne od 2.1.2014 do 27.1.2014, ktorý bude podkladom pre uplatnenie ceny k 1.1.2014. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti a pred odčítaním sú povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné alebo za iné služby.

Percentuálny nárast cien roku 2014 v porovnaní s cenami roku 2013 je 3% pri vodnom a 3% pri stočnom. Predpokladané zvýšené výdavky štvorčlennej rodiny pri spotrebe 100 m3/rok predstavujú pri vodnom nárast 0,34 € za mesiac a pri stočnom 0,32 € za mesiac.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území celého Banskobystrického kraja, čiastočne v okrese Revúca, v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja. Pitnou vodou zásobujeme viac ako 657 549 obyvateľov.

27. marec 2014

Výsledky analýz pitnej vody na dusičnany pri príležitosti Svetového dňa vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa v akreditovaných laboratóriách Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, Lučenci a Prievidzi realizovali bezplatné analýzy vody z individuálnych zdrojov na dusičnany. Tento rok využilo možnosť bezplatnej analýzy 434 obyvateľov, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod. Ako povedal vedúci odboru riadenia kvality StVPS, a.s. Radúz Vazan: „Každý rok sa počty záujemcov o túto službu zvyšujú ale rovnako sa zvyšujú aj percentá závadných vzoriek“. Zatiaľ čo v roku 2012 bola závadnosť vzoriek v Banskej Bystrici 0,97%, tento to bolo už 25%. Nárast zaznamenali aj laboratóriá v Lučenci (v rok 2012 32, 94%, v roku 2014 46,64%).

Celkové percento závadných vzoriek bolo v stredoslovenskom regióne tento rok 38,48%. Dusičnany sú rozšíreným kontaminantom povrchovej a podzemnej vody na celom svete. Akumulácia dusičnanov v prostredí, je dôsledkom používania dusíkatých hnojív a znečistenia odpadovými vodami. Najčastejším zdrojom dusičnanov sú priemyselné odpadové vody, skládky odpadov, septiky, žumpy a pastviny. Ďalšími zdrojmi sú splachy z poľnohospodársky obrábanej pôdy hnojenej dusíkatými hnojivami. Zlúčeniny dusíka sú taktiež emitované do ovzdušia elektrárňami a automobilovou dopravou a pri zrážkach sa z ovzdušia dostávajú na zem. Dusičnany ľahko prenikajú pôdou a kontaminujú podzemné vody.

Dusičnany a ich vplyv na zdravie
Vo vyšších koncentráciách môžu dusičnany ovplyvňovať enzýmy tráviacej sústavy, vstrebávanie určitých živín, metabolizmus vitamínu A a funkciu štítnej žľazy. Dusičnany sú po požití rýchlo a kompletne absorbované v hornej časti tenkého čreva. Sú rýchlo distribuované v organizme. Osobitnou rizikovou skupinou je detská populácia.

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.

2. apríl 2014

Učíme o vode

V novom školskom projekte Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. sa po stopách vody vydalo 35 základných a špeciálnych základných škôl zo stredoslovenského regiónu. Cieľom projektu je sprostredkovať žiakom poznatky o vode a vodných zdrojoch a viesť ich k citlivému prístupu k prírode ako celku. Projekt „Po stopách vody“ je už trinástym vzdelávacím projektom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a je určený žiakom druhého stupňa. Od novembra minulého roku žiaci elektronicky odpovedajú na zverejnené otázky zamerané na ochranu vodných zdrojov a krajiny,

problematiku odpadových vôd a vody ako sú časti každodenného života človeka. Získané poznatky nepremietajú len do správnych odpovedí ale počas trvania projektu plnia aj praktické úlohy k jednotlivým témam, môžu sa vyjadriť výtvarnou aj literárnou formou. Po správne zodpovedaných otázkach a splnených úlohách sú jednotlivé kolektívy bodovo ohodnotené na základe čoho sa im odkrýva vždy časť fotografie formou puzzle. Úlohou žiakov je uhádnuť názov miesta na fotografii, ktoré sa nachádza v stredoslovenskom regióne. „Sme radi, že sa opäť môžeme zúčastniť výnimočného projektu, ktorý hravou formou prenáša teoretické znalosti do praktického

života detí a rovnako aj pre nás pedagógov je nadstavbou vyučovacieho procesu„ vyjadrila sa o projekte Zlata Novosadová zo ZŠ Sama Vozára v Hrachove. Školy zapojené do projektu majú možnosť zúčastniť sa bezplatne vzdelávacích akcií ako sú prednášky a exkurzie a rovnako zdarma dostavajú informačné materiály k súťažným témam. Projekt končí v júni tohto roku slávnostným vyhlásením víťazov a odovzdaním cien úspešným kolektívom.

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.

20. august 2014

Aktuálne ceny vodného a stočného v stredoslovenskom regióne

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil od 1. augusta 2014 pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. novú maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1700 €/ m3 (s DPH 1,4040 Eur/ m3). Uvedená cena bude je uplatnená od 1.8.2014. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom zostávajú nezmenené. Pri určení ceny URSO zobral do úvahy zmenu ekonomických parametrov vstupujúcich do ceny, hlavne zvýšené náklady na obnovu a opravy,

ktoré si vyžaduje technický stav vodovodných potrubí a tiež nárast prevádzkových nákladov z dôvodu zhoršujúcich sa klimatických podmienok, ktoré sa prejavujú nedostatkom pitnej vody vo vodných zdrojoch a zhoršením kvality vody vo vodárenských nádržiach. Percentuálny nárast určenej maximálnej ceny pri vodnom je 1,7%. V zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z. v súvislosti s uplatňovaním ceny je určené že, odpočet meradiel sa vykoná najneskôr 30 dní od zmeny ceny. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., bude realizovať mimoriadne

odpočet vodomerov v termíne od 1.8.2014 do 28.8.2014. Odpočty budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti a pred odčítaním sú povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadne činnosti inkasovania nedoplatku či vyúčtovania preplatku za vodné a stočné.

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.

September 2014

Najefektívnejší spôsob komunikácie je pre zákazníkov osobný kontakt

Na ôsmych zákazníckych centrách našej spoločnosti sa v priebehu celého roka realizuje interný prieskum spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami metódou dopytovania a konkrétnou formou samovypĺňania. Dotazník slúžiaci na zber údajov je k dispozícii na každom pracovisku zákazníckeho centra, obsahuje tri uzavreté otázky. Vyplnený dotazník odberatelia odovzdávajú do zapečatenej schránky

Vzorku respondentov tvoria zákazníci, ktorí navštívia ktorékoľvek zo zákazníckych centier a vyplnia dotazník. Z posledného vyhodnotenia prieskumu vyplynulo, že zákazníci preferujú ako najefektívnejší spôsob komunikácie osobný kontakt ( 67,71%), po ňom nasleduje telefonický kontakt (14,38%).
Najviac sa zákazníci zaujímajú o informácie k zmluvám – zmena majiteľa, zmena záloh atď. (41,00%)

ďalej o informácie týkajúce sa fakturácie a cien vodného a stočného (32,64%) a o kvalitu a tlak vody (14,40%).
Spokojnosť s prístupom zamestnancov dodávateľa pitnej vody vyjadrilo 99,50 % opýtaných.

November 2014

Poznáme víťazov školskej súťaže Po stopách vody

Projekt Po stopách vody je už trinástym vzdelávacím projektom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Po stopách vody sa v ňom vydalo 35 základných a špeciálnych základných škôl. Cieľom projektu bolo sprostredkovať žiakom poznatky o vode a vodných zdrojoch a viesť ich k citlivému prístupu k prírode ako celku. Od novembra minulého roku žiaci elektronicky odpovedali na zverejnené otázky zamerané na ochranu vodných zdrojov a krajiny, problematiku odpadových vôd a vody ako súčasti každodenného života človeka.

Získané poznatky nepremietali len do správnych odpovedí ale počas trvania projektu plnili aj praktické úlohy k jednotlivým témam, mohli sa vyjadriť výtvarnou aj literárnou formou.
Školy zapojené do projektu sa zúčastňovali vzdelávacích akcií ako sú prednášky a exkurzie a tiež dostávali informačné materiály k súťažným témam.
Projekt bol práve pre svoju praktickú časť naozaj náročný a ceny a diplomy si prevzali tí najlepší:

1. miesto: Špeciálna základná škola, Čierny Balog (285 bodov)
2. miesto: Základná škola Horná Ždaňa (265 bodov)
3. miesto: Základná škola Radvanská, Banská Bystrica (260 bodov) a Základná škola Pionierska, Brezno (260 bodov)