INFORMAČNÉ LETÁKY

publikacie_DL_farbaVody_253

FARBA VODY
Ohrozuje sfarbenie vody vaše zdravie?
Je potrebné znepokojovať sa?

129 kB

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Voda je život
Charakteristika vodovodnej siete StVPS, a.s.

129 kB

VODOMERY
Na čo slúži vodomer?
Čo je vodomerná zostava?

171 kB

CHLÓR V PITNEJ VODE
Prečo sa pridáva chlór do upravenej vody?
Ako zmierniť vplyv chlóru na chuť a arómu vody?

108 kB

AKO UDRŽIAVAŤ KVALITU VODY
Čo môže zhoršiť kvalitu distribuovanej vody?
Ako zabrániť spätnému nasatiu vody?

244 kB

SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE
Ekologická likvidácia odpadových vôd?
Povinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu?

572 kB