CENA VODY

Aktuálne ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

1,4543 €za kubický meter s DPH

bez DPH
1,2119 €/m3

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,4399 €za kubický meter s DPH

bez DPH
1,1999 €/m3

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,8156 €za kubický meter s DPH

bez DPH
0,6797 €/m3

Uvedené ceny sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím ÚRSO č. 0002/2021/V zo dňa 18.01.2021, platná od 19.01.2021 a rozhodnutím URSO č. 0011/2022/V zo dňa 26.01.2022, platná od 01.02.2022 určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví za uplynulé obdobia

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody
verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti
Celé znenie
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
11/2013 1,1504 €/m3 1,3805 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0088/2014/V
07/2014 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0136/2014/V
03/2017 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0214/2017/V
06/2017 1,2010 €/m3 1,4412 €/m3 1,1615 €/m3 1,3938 €/m3 0,6797 €/m3 0,8156 €/m3 Rozhodnutie 0259/2017/V
11/2021 1,2119 €/m3 1,4543 €/m3 bez zmeny bez zmeny bez zmeny bez zmeny Rozhodnutie 0070/2021/V