CENA VODY

Aktuálne ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví

CENA ZA VÝROBU A DODÁVKU PITNEJ VODY VEREJNÝM VODOVODOM

1,8708 €

za m3 s DPH

1,5590 €

bez DPH

CENA ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU

1,7885 €

za m3 s DPH

1,4904 €

bez DPH

CENA ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY PRIVEDENEJ PREVÁDZKOVO SÚVISIACOU KANALIZÁCIOU

1,1626 €

za m3 s DPH

0,9688 €

bez DPH

CENA ZA DISTRIBÚCIU PITNEJ VODY VEREJNÝM VODOVODOM

1,0290 €

za m3 s DPH

0,8575 €

bez DPH

Uvedené ceny sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 323/2022 Z. z. zo 6. októbra 2022, ktorá nadobudla účinnosť 10. októbra 2022, rozhodnutie 0119/2023/V zo dňa 21.02.2023, platné od 1.3.2023 určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví za uplynulé obdobia

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody
verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti
Celé znenie
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
11/2013 1,1504 €/m3 1,3805 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0088/2014/V
07/2014 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0136/2014/V
03/2017 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0214/2017/V
06/2017 1,2010 €/m3 1,4412 €/m3 1,1615 €/m3 1,3938 €/m3 0,6797 €/m3 0,8156 €/m3 Rozhodnutie 0259/2017/V
11/2021 1,2119 €/m3 1,4543 €/m3 bez zmeny bez zmeny bez zmeny bez zmeny Rozhodnutie 0070/2021/V
01/2022 bez zmeny bez zmeny 1,1999 €/m3 1,4399 €/m3 bez zmeny bez zmeny Rozhodnutie 0011/2022/V
09/2022 1,2680 €/m3 1,5216 €/m3 1,2122 €/m3 1,4546 €/m3 bez zmeny bez zmeny Rozhodnutie  0036/2022/V
12/2022 1,3351 €/m3 1,6021 €/m3 1,3143 €/m3 1,5772 €/m3 0,7343 €/m3 0,8812 €/m3 Rozhodnutie  0069/2022/V