CENA VODY

Aktuálne ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

1,4412 €za kubický meter s DPH

bez DPH
1,2010 €/m3

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,3938 €za kubický meter s DPH

bez DPH
1,1615 €/m3

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,8156 €za kubický meter s DPH

bez DPH
0,6797 €/m3

Uvedené ceny platné od 1.7.2017 sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví za uplynulé obdobia

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody
verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti
Celé znenie
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
2008 26,90 Sk/m3
0,8929 €/m3
32,011 Sk/m3
1,0626 €/m3
24,20 Sk/m3
0,8033 €/m3
28,798 Sk/m3
0,9559 €/m3
19,00 Sk/m3
0,6307 €/m3
22,61 Sk/m3
0,7505 €/m3
Rozhodnutie
2008
 2009  26,90 Sk/m3
0,8929 €/m3
 32,011 Sk/m3
1,0626 €/m3
 25,41 Sk/m3
0,8435 €/m3
 30,24 Sk/m3
1,0038 €/m3
 19,00 Sk/m3
0,6307 €/m3
 22,61 Sk/m3
0,7505 €/m3
 Rozhodnutie
2009 
 2009/07 0,9313 €/m3
28,06 Sk/m3
 1,1082 €/m3
33,39 Sk/m3
 0,8764 €/m3
26,40 Sk/m3
1,0429 €/m3
31,42 Sk/m3c
 0,6307 €/m3
19,00 Sk/m3
0,7505 €/m3
22,61 Sk/m3
 Rozhodnutie
2009/07
 2010  0,9313 €/m3
28,06 Sk/m3
 1,1082 €/m3
33,39 Sk/m3
0,9167 €/m3
27,62 Sk/m3
1,0909 €/m3
32,86 Sk/m3
 0,6307 €/m3
19,00 Sk/m3
 0,7505 €/m3
22,61 Sk/m3
 Rozhodnutie
2010 
2010/07 0,9639 €/m3
29,04 Sk/m3
1,1470 €/m3
34,56 Sk/m3
0,9167 €/m3
27,62 Sk/m3
1,0909 €/m3
32,86 Sk/m3
0,6307 €/m3
19,00 Sk/m3
0,7505 €/m3
22,61 Sk/m3
Rozhodnutie
2010/07
2011 0,9639 €/m3
29,04 Sk/m3
1,1567 €/m3
34,85 Sk/m3
0,9625 €/m3
29,00 Sk/m3
1,1550 €/m3
34,80 Sk/m3
0,6307 €/m3
19,00 Sk/m3
0,7568 €/m3
22,80 Sk/m3
Rozhodnutie
2011
2011/04 1,0121 €/m3
30,49 Sk/m3
1,2145 €/m3
36,59 Sk/m3
0,9625 €/m3
29,00 Sk/m3
1,1550 €/m3
34,80 Sk/m3
0,6307 €/m3
19,00 Sk/m3
0,7568 €/m3
22,80 Sk/m3
Rozhodnutie
2011/04
2012 1,1022 €/m3
33,20 Sk/m3
1,3226 €/m3
39,84 Sk/m3
1,0443 €/m3
31,46 Sk/m3
1,2532 €/m3
37,75 Sk/m3
0,6622 €/m3
19,95 Sk/m3
0,7946 €/m3
23,94 Sk/m3
Rozhodnutie
2012
2013 1,1169 €/m3
33,65 Sk/m3
1,3403 €/m3
40,38 Sk/m3
1,0663 €/m3
32,12 Sk/m3
1,2796 €/m3
38,55 Sk/m3
0,6622 €/m3
19,95 Sk/m3
0,7946 €/m3
23,94 Sk/m3
Rozhodnutie
2013
2014 1,1504 €/m3 1,3805 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2014
2014/08 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2014/08
2017 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180€/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2017

Konverzný kurz: 1 Eur = 30,1260 Sk