CENA VODY

Aktuálne ceny vody v roku 2021 v stredoslovenskom regióne

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., pristupuje od januára 2021 k úprave cien vodného na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Cena stočného zostáva nezmenená. StVPS, a. s., upravovala ceny vody naposledy v roku 2017 a aktuálny nárast predstavuje 0,9 %. 

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 002/2021 V zo dňa 18.1.2021 bolo zmenené pôvodné rozhodnutie č. 0259/2017 V zo dňa 20.6.2017, ktorým boli určené ceny vodného a stočného do 31.12. 2021.

Nárast ceny za vodné predstavuje zvýšenie o 0,0131 EUR vrátane DPH za 1m3 dodanej pitnej vody. Dopad na priemernú trojčlennú domácnosť napojenú na verejný vodovod predstavuje ročne 1,20 EUR s DPH, t.j. 0,10 EUR s DPH mesačne.

Dôvodom zvýšenia ceny vodného je nárast prevádzkových nákladov od roku 2016. Ide predovšetkým o náklady v oblasti služieb  a mzdové náklady, súvisiace predovšetkým so  zvýšením  minimálnej mzdy v predchádzajúcom období.

Nová cena bude uplatnená po odpočte  fakturačného vodomeru a v prípade odberného miesta, kde je spotreba určená paušálne, bude nová cena uplatnená od dňa jej účinnosti.

Zamestnanci  StVPS, a. s., sú pri odpočtoch povinní preukázať sa na požiadanie firemným preukazom spoločnosti.

Aktuálne ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

1,4543 €za kubický meter s DPH

bez DPH
1,2119 €/m3

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,3938 €za kubický meter s DPH

bez DPH
1,1615 €/m3

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,8156 €za kubický meter s DPH

bez DPH
0,6797 €/m3

Uvedené ceny sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím ÚRSO č. 0002/2021/V zo dňa 18.01.2021, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, platná od 19.01.2021.

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví za uplynulé obdobia

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody
verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti
Celé znenie
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
2014 1,1504 €/m3 1,3805 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2014
2014/08 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2014/08
2017/03 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2017/03
2017/06 1,2010 €/m3 1,4412 €/m3 1,1615 €/m3 1,3938 €/m3 0,6797 €/m3 0,8156 €/m3 Rozhodnutie 2017/06