CENA VODY

Aktuálne ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

1,4412 €za kubický meter s DPH

bez DPH
1,2010 €/m3

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,3938 €za kubický meter s DPH

bez DPH
1,1615 €/m3

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,8156 €za kubický meter s DPH

bez DPH
0,6797 €/m3

Uvedené ceny platné od 1.7.2017 sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví za uplynulé obdobia

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody
verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti
Celé znenie
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
2014 1,1504 €/m3 1,3805 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2014
2014/08 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2014/08
2017 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180€/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
2017