FAKTURÁCIE

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru v pravidelných fakturačných cykloch podľa vypracovaného harmonogramu odpočtov, minimálne raz ročne.

V prípade, ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom, množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody (paušálne).

V prípade neprístupnosti meradla sa odberateľovi fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, fakturuje sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa množstva vody odoberanej z verejného vodovodu (vodné = stočné), s pripočítaním množstva vody získaného z iných zdrojov (vlastný zdroj, zrážková voda).

vykricnik_icon_150x150

Upozornenie: SPOPLATNENIE  UPOMIENOK

Dovoľujeme si upozorniť všetkých zákazníkov, aby svoje vyúčtujúce faktúry uhrádzali v termíne splatnosti faktúry, nakoľko od 1. januára 2019 účtujeme sankčný poplatok za každú písomnú upomienku vo výške určenej v aktuálne platnom Cenníku výkonov a služieb. V prípade, že poplatok za upomienku(y) nebude uhradený, bude zahrnutý do nasledujúcej vyúčtujúcej faktúry v rámci zákazníckeho účtu odberateľa.
Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet našej spoločnosti a záväzok odberateľa sa považuje za riadne a včas splnený, iba ak odberateľ v platobnom styku uvedie správny variabilný symbol a číslo bankového účtu z príslušného dokladu, keďže ide o údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby.

VYSVETĽUJÚCE ÚDAJE K FAKTÚRE ZA VODNÉ A STOČNÉ

1 Údaje o Vašom dodávateľovi pitnej vody resp. služby odkanalizovania odpadovej vody.

2 Variabilný symbol faktúry (daňový doklad) – identifikuje konkrétnu faktúru; používa sa aj pri jej úhrade bankovým prevodom.

3 Dátum vystavenia: Dátum, kedy bola faktúra vystavená.
Dátum odoslania: Dátum, kedy bola faktúra odoslaná.
Dátum splatnosti: Dátum, do ktorého musí byť suma „k úhrade“ pripísaná na účet našej spoločnosti; (pozri bod 11).
Dátum dodania tovaru/služby: Určujúci dátum na vznik daňovej povinnosti; v prípade platieb za opakované dodanie nie je na faktúre uvedený.

4 Zasielacia adresa určená zákazníkom pri uzatváraní obchodnej zmluvy na zasielanie korešpondencie (faktúr, upomienok…).

5 Adresa daňového platcu (adresa trvalého pobytu, sídlo firmy, IČO, DIČ a pod.).

6 Identifikácia zmluvného zákazníka – číslo zmluvy, číslo zákazníckeho účtu.

7 Oznamy; informácie pre zákazníka.

8 Odber: Jednoznačná identifikácia odberu – uvedené Technické číslo odberu, Evidenčné číslo, Adresa a Názov
Obdobie od / Obdobie do: Dátum od naposledy fakturovaného stavu a dátum, do ktorého je stav fakturovaný predmetnou faktúrou
Typ plnenia / Číslo vodomeru, DN: Predmet plnenia, za ktorý je fakturované množstvo (Vodné, Stočné, Zrážky)
Číslo meradla a jeho dimenzia (DN)
Starý stav / Nový stav: Posledný fakturovaný stav a konečný fakturovaný stav predmetnou faktúrou. U paušálnych odberných miest sú kolónky stavov prázdne.
Rozdiel stavov: Rozdiel medzi Novým a Starým stavom vodomera, ktorý slúži na určenie fakturovaného množstva vodného resp. stočného
Korekcia množstva: V prípade opodstatnenej potreby úpravy fakturovaného množstva je uplatnená korekcia a jej výška je vyjadrená v m3 (napr. podružné meranie, zálievka, technológia, …)
Fakturované množstvo / MJ: Fakturované množstvo vodného (stočného) v m3 za fakturačné obdobie. V prípade paušálu je množstvo vodného (stočného) určené podľa smerných čísel spotreby a zmluvne dohodnuté ročné množstvo prepočítané na počet dní fakturačného obdobia. U zrážkových vôd je množstvo určené uvedeným výpočtom a prepočítané na počet dní fakturačného obdobia.

Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do VK stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z.z.
Jednotková cena [€ bez DPH]: Jednotková cena v € bez DPH pre jednotlivé typy plnenia za uvedené fakturačné obdobie.
Cena celkom [€ bez DPH]: Suma v € bez DPH za jednotlivé poskytnuté plnenia (Vodné, Stočné, Zrážky) ako násobok „Fakturované množstvo“ v m3 x „Jednotková cena [€ bez DPH]“ /m3
Spôsob zistenia: Samoodpočet, odhad, paušál, Odpočet strojkom (odčítačom realizovaný odpočet natipovaný do odpočtového zariadenia)….

9 Rozpis daňových položiek.

10 Zaplatené platby (zálohy) za opakované dodania za fakturačné obdobie sú uvedené len ak sú zmluvne dohodnuté. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Nesúlad počtu a výšky zálohových platieb na strane zákazníka môže vzniknúť, ak už bola nejaká platba započítaná v predchádzajúcej faktúre, prípadne jej úhrada nebola skutočne zrealizovaná.

11 Vodné: Celkové vyfakturované množstvo za príslušné fakturačné obdobie a tomu prislúchajúca hodnota v € bez DPH (súčet jednotlivých položiek vodné z bodu 8-stĺpce „Fakturované množstvo a Cena celkom [€ bez DPH]“
Stočné: Celkové vyfakturované množstvo za príslušné fakturačné obdobie a tomu prislúchajúca hodnota v € bez DPH (súčet jednotlivých položiek stočné a zrážky z bodu 8-stĺpce „Fakturované množstvo a Cena celkom [€ bez DPH]“
Celkom s DPH: Súčet fakturácie vodné, stočné, zrážky s DPH
Platby za opakované dodania: Súčet platieb bodu 10
K úhrade: Rozdiel „Celkom s DPH“ a „Platby za opakované dodania“. Ak je Suma k úhrade označená „–„ znamená „preplatok“, ktorý bude zákazníkovi vrátený v lehote splatnosti faktúry. Preplatok nižší ako 2 eurá bude zahrnutý do nasledujúcej vyúčtujúcej faktúry. Ak je Suma k úhrade bez znamienka znamená „nedoplatok“, ktorý zákazník musí uhradiť v lehote splatnosti faktúry.

12 Rozpis zálohových platieb na nasledujúce fakturačné obdobie je uvedený len ak sú zmluvne dohodnuté.

13 Poštový peňažný poukaz U určený na realizáciu platby v hotovosti cez Slovenskú poštu.

SPÔSOB ÚHRADY FAKTÚR

POŠTOVOU POUKÁŽKOU

PREVODNÝM PRÍKAZOM
(odberateľ si v banke zadá jednorázový prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol, t.j. číslo faktúry a úhradu poukáže na účet našej spoločnosti)

V HOTOVOSTI
v pokladni zákazníckeho centra StVPS, a.s.

INKASOM
(odberateľ v svojej banke musí dať súhlas k inkasu, variabilný symbol neuvádza, kópiu dokladu doručiť našej spoločnosti)

PLATOBNOU KARTOU
na zákazníckych centrách našej spoločnosti. Platba cez platobný terminál je jednoduchá, rýchla, bezpečná a navyše pre vás výhodná – ušetríte na poplatkoch za poštovú poukážku, či za výber hotovosti z bankomatu.

Lehota splatnosti vyúčtujúcej faktúry je 14 dní, počítaná od jej odoslania.

Za opakovanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd naša spoločnosť realizuje u odberateľov kategórie domácnosti zálohové platby.

SPÔSOB ÚHRADY ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

INKASOM (odberateľ vo svojej banke dá súhlas k inkasu, variabilný symbol neuvádza, kópiu dokladu z banky doručí našej spoločnosti)

PREVODNÝM PRÍKAZOM (odberateľ si v banke zadá trvalý prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol určený v obchodnej zmluve)

SIPO (platby sa realizujú
prostredníctvom
Slovenskej pošty)

Ako postupovať pri zriadení uhrádzania platieb za vodné a stočné formou INKASA?

• je potrebné, aby si zákazník v svojej banke vyplnil žiadosť o súhlas k inkasu, prípadne prostredníctvom internet bankingu zriadil súhlas k inkasu v prospech účtu našej spoločnosti: 2624107235/1100 TatraBanka

• spôsob uhrádzania platieb formou inkasa je možné zriadiť na zálohové platby ako aj na faktúry za vodné a stočné
• pri zriadení inkasa sa neuvádza žiadny variabilný symbol

• ihneď po založení inkasa je potrebné informovať zákaznícke centrum našej spoločnosti osobne alebo zaslaním kópie potvrdenia o súhlase k inkasu z banky poštou, e-mailom: cc@stvps.sk alebo faxom: 048/43 27 888

Zákazníci, ktorí majú zriadený účet v Tatrabanke, nemusia zasielať kópiu súhlasu k inkasu, nakoľko túto skutočnosť nahlási našej spoločnosti banka.
Klienti Tatrabanky musia uviesť svoj identifikátor, ktorým je číslo obchodnej zmluvy, ktoré je uvedené na obchodnej zmluve, faktúre za vodné a stočné a na upomienke č.1.

• naša spoločnosť zrealizuje zmenu spôsobu platobného styku v Obchodnej zmluve
• realizácia inkasnej platby sa uskutoční najskôr v nasledujúcom mesiaci od zadania inkasného príkazu

BANKOVÉ SPOJENIE
StVPS a.s.:

TATRABANKA a.s., č. účtu:
2624107235/1100

V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, bude naša spoločnosť v súlade s § 32 odstavec 1 písm. m) Zákona č. 442/2002 Z.z. nútená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávok vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, náklady s tým spojené hradí odberateľ a dodávka vody, resp. odvádzanie odpadových vôd bude obnovené až po uhradení všetkých zročných pohľadávok s ich príslušenstvom a nákladov spojených s prerušením a znovu zapojením.