CERTIFIKÁCIE

Naša spoločnosť spĺňa viaceré medzinárodné štandardy ako systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systém energetického manažérstva ako aj podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

ISO 9001
systém manažérstva kvality – ide o akýsi „základný certifikát“, ktorý je založený na procesnom prístupe. Aby ho firma mohla získať, musí zaviesť také riadenie organizácie, ktorého účelom je trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Je určený pre každú spoločnosť bez ohľadu na jej zameranie.

ISO-9001_sk_2023_723x1024

ISO 50001
systém energetického manažérstva – špecifikuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu. Jej zámerom je umožniť organizáciám systematicky sledovať prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania energie a spotreby.

ISO50001_sk2024

ISO 45001
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – je certifikát pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Základným princípom je identifikácia všetkých možných rizík na pracoviskách a ich efektívne riadenie, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia zdravia zamestnancov.

ISO45001_sk2027-724x1024

ISO 14001
systém environmentálneho manažérstva – certifikát, ktorého cieľom je zaviesť systém riadenia organizácie zohľadňujúci ochranu životného prostredia. Je vhodný pre spoločnosti, ktorých predmet činnosti môže akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na životné prostredie.

ISO14001_sk2027-724x1024

ISO 37001
systém manažérstva proti korupcii – je certifikát, ktorý preukazuje súlad s legislatívou a preukazuje transparentnosť organizácie otvorením vonkajšej kontroly politík a procesov na predchádzanie korupcii. Certifikát potvrdzuje, že organizácia autonómne prijíma opatrenia na zníženie rizika korupcie

ISO-37001_sk2024

PEFC – trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Naša spoločnosť už implementáciou systému environmentálneho manažérstva – ISO 14001 deklarovala svoj vzťah k životnému prostrediu a aj preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo so spoločnosťou PEFC Slovensko podpísať „Memorandum o podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“ a následne jej bolo pridelené logo PEFC s prideleným registračným číslom PEFC/23-44-06, ktoré môže používať priamo na označovanie svojich tlačovín, ktoré v procese zodpovedného nakupovania nakúpi ako certifikované s potvrdeným pôvodom.

Nákupom a používaním PEFC certifikovaného papiera spoločnosť preukazuje svoj záväzok k podpore spoločensky zodpovedného podnikania. Svoj záväzok bude spoločnosť deklarovať prostredníctvom svojej environmentálnej politiky. PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) predstavuje celosvetový certifikačný systém, ktorý definuje najvyššie štandardy pre certifikáciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca lesných produktov vychádzajúce z medzinárodných a medzivládnych dohovorov vrátane:

  • zachovania a zvyšovania biodiverzity
  • ochrany oblastí s osobitými prírodnými a spoločenskými hodnotami
  • zákazu premeny lesov na lesné plantáže
  • zákazu používania toxických chemikálií a geneticky modifikovaných druhov
  • ochrany práv zamestnancov a podpory zamestnanosti na lokálnej úrovni
  • rešpektovania vlastníckych a užívacích práv
  • zabezpečenia konzultácií s miestnym obyvateľstvom a záujmovými skupinami
  • dodržiavania platnej legislatívy