ROZBORY PITNÝCH A ODPADOVÝCH VÔD

ODBOR RIADENIA KVALITY

PITNÉ VODY

V laboratóriách pitných vôd odboru riadenia kvality sa vykonávajú rozbory vzoriek pitných, surových povrchových a podzemných vôd a vody z technologických medzistupňov. Laboratóriá vykonávajú aj odbery vzoriek.

Rozbory pitných vôd v súčasnosti vykonávajú nasledovné laboratóriá:

ORK-Laboratórium Banská Bystrica

Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

vedúca laboratória:
Ing. Eva Azzamová
048 432 7771
eva.azzamova@stvps.sk

ORK-Laboratórium Lučenec

Komenského 4
984 53 Lučenec

vedúca laboratória:
Ing. Slávka Čechanová
048 432 7565
slavka.cechanova@stvps.sk

ORK-Laboratórium Prievidza

V. Clementisa 52
971 55 Prievidza

vedúca laboratória:
Ing. Darina Šramková
048 432 7313
darina.sramkova@stvps.sk

Laboratórium v Banskej Bystrici, Prievidzi aj v Lučenci má zavedený systém kvality v zmysle STN ISO IEC/17025:2005. Hlavným cieľom je poskytovať odborné a kvalitné služby zákazníkom, zamerané na sledovanie kvality pitnej a odpadovej vody. Odbornú a kvalitnú úroveň dosahuje dôsledným dodržiavaním postupov vyvinutých na zabezpečenie funkčnosti systému kvality ako je – systém manažérstva kvality, riadenej dokumentácie a informácií, organizačného a technického zabezpečenia, správnej voľby metód a postupov, zabezpečovaním zvyšovania kvalifikačnej úrovne pracovníkov, zabezpečením požiadaviek na ochranu životného prostredia, nestrannosti, nezávislosti a vierohodnosti vykonávania skúšok, zabezpečovaním dôveryhodnosti a spokojnosti zákazníka. Systém kvality sa pravidelne preveruje interným auditmi a preskúmaním manažmentom. V súčasnosti sa laboratórium pripravuje na rozšírenie akreditácie o ďalšie skúšky a vzorkovanie vôd. Osvedčenie o akreditácii je v prílohe.

Všetky laboratóriá sa tiež pravidelne úspešne zúčastňujú medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, organizovanými Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave. Kvalita pitnej vody je sledovaná už v priebehu výroby a to na úpravňach vody a vo verejných vodovodoch podľa vyhl. MŽP SP Z.z.č.636/2004 a tiež na vodojemoch a v distribučnej sieti a konečne priamo u zákazníka, kde je hodnotená podľa Nariadenia vlády SR Z.z.č.496/2010.

ODPADOVÉ VODY

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd je analyzovaná podľa parametrov vyplývajúcich z vodohospodárskych rozhodnutí pre jednotlivé miesta vypúšťania odpadovej vody buď z čistiarní odpadových vôd alebo z kanalizačných výustí. Ďalej sa vykonávajú rozbory, ktoré slúžia na stanovenie výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do vôd povrchových podľa nariadenia vlády SR Z.z.č.296/2005 a prevádzkové sledovanie odpadových vôd a kalov podľa vyhl.MŽP SR Z.z.č.315/2004.

Rozbory odpadových vôd v súčasnosti vykonávajú nasledovné laboratóriá:

ORK-Laboratórium ČOV Banská Bystrica

976 32 k.ú.Badín

vedúca laboratória:
Ing. Eva Azzamová
048 432 7771
eva.azzamova@stvps.sk

príjem vzoriek:
Viera Selecká
048 432 7330
viera.selecka@stvps.sk

ORK-Laboratórium Lučenec

Komenského 4
984 53 Lučenec

vedúca laboratória:
Ing. Slávka Čechanová
048 432 7565
slavka.cechanova@stvps.sk

ORK-Laboratórium Zvolen

Pustý Hrad 13/19
961 50 Zvolen

vedúca laboratória:
Anna Ferienčíková
048 432 7987
anna.feriencikova@stvps.sk

Laboratóriá ČOV Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec a Prievidza majú akreditáciu SNAS podľa STN ISO IEC/17025:2005.

Podrobnejšie informácie záujemcom o rozbor pitnej alebo odpadovej vody podajú vyššie uvedení pracovníci jednotlivých laboratórií.