ZÁKAZNÍCI

Zmluvní zákazníci

Zmluvnými zákazníkmi sú individuálni odberatelia (vlastníci rodinných domov, chát, …), firmy a bytové družstvá, ktorým naše spoločnosti dodávajú pitnú vodu alebo zabezpečujú čistenie odpadových vôd na základe zmluvných vzťahov.

Spotrebitelia

Spotrebiteľom je každý občan využívajúci služby dodávky pitnej vody a odkanalizovania, pričom nemusí byť zmluvným zákazníkom dodávateľa (napr. obyvatelia bytových domov). Počet zásobovaných obyvateľov StVPS, a.s. je 656 933.

Priemyselní zákazníci

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  priamo prevádzkuje  vodohospodárske zariadenia priemyslových partnerov formou outsourcingu alebo zabezpečuje externú výrobu  a čistenie vôd na už prevádzkovaných zariadeniach. Priemyslovým partnerom tiež poskytujeme radu ďalších vodohospodárskych služieb s využitím vysoko odborného zázemia (služby certifikovaných laboratórií, údržba, projekčné služby  atď.). Cieľom outsorcingu je okrem iného optimalizácia výrobných procesov partnera a znižovanie prevádzkových nákladov pri maximálnom rešpektovaní ochrany životného prostredia a záväzných legislatívnych požiadaviek.

Mestá a obce

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. prevádzkuje miestne vodovody a kanalizácie vždy na základe zmluvy s mestom, obcou, či združením. Jedná sa o tzv. oddelený prevádzkový model. V rámci oddeleného modelu prevádzkovania sú uzatvárané zmluvy medzi vlastníkom vodárenskej infraštruktúry (verejný sektor) a prevádzkovateľom (súkromný sektor). Ich vzájomný vzťah je upravený zmluvou o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry.