PREDMET ČINNOSTI

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

 • prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
 • prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
 • poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou technikou
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky
 • meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a kanalizáciách s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou
 • fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických rozborov vôd
 • vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • opravy a montáž vodomerov
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
 • výroba elektriny v malých vodných elektrárňach do výkonu 5 MW
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • vypracovávanie dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmeny
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb
 • výkon činností stavbyvedúceho
 • výkon činností stavebného dozoru
 • inžinierska činnosť v stavebníctve
 • dodávka a montáž chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie
 • opravy, servis a údržba a vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • verejné obstarávanie
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • prenájom nehnuteľností
 • opravy a servis všetkých druhov čerpadiel
 • vykonávanie revíznych a tlakových skúšok tlakových nádob stabilných
 • oprava, montáž, údržba a servis elektrických zariadení
 • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení
 • organizovania kurzov, školení a seminárov
 • vykonávanie kurzov, školení a seminárov
 • technik požiarnej ochrany
 • bezpečnostno-technické služby
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v tých to zariadeniach