VODA NA HASENIE POŽIAROV

ODBERNÉ MIESTA A POŽIARNE VODOVODY SLÚŽIACE PRE DODÁVKU VODY NA HASENIE POŽIAROV

fireHydrantBlue

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.), ako prevádzkovateľ verejných vodovodov prehlasuje, že

NEVLASTNÍ A NEPREVÁDZKUJE

žiadne odberné miesta a požiarne vodovody slúžiace pre dodávku vody na hasenie požiarov

pre mestá, obce, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a fyzické osoby.

Zároveň chceme upozorniť, že akékoľvek zasahovanie do verejného vodovodu a jeho technických zariadení bez vedomia prevádzkovateľa verejného vodovodu – StVPS, a.s., je zakázané.

vykricnik_icon_150x150

Inštalácia odberných miest a požiarnych vodovodov slúžiacich pre dodávku vody na hasenie požiarov na verejnom vodovode môže byť realizovaná len na základe StVPS, a.s. odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a s umiestnením za miestom fakturačného merania.

Uvedené je v súlade s nasledovným:

  • Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov
  • Zákon NR SR č. 442/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov.