ZRÁŽKOVÉ VODY

Voda z povrchového odtoku alebo ináč nazývaná aj zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale z plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie. To v praxi znamená, že pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, ale do vybudovaného funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia alebo sa odvádzajú na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po kontrole prevádzkovateľom nedochádza.

V Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z roku 2002 sa v § 2 hovorí o vode z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, ako o vode z povrchového odtoku. A v súvislosti s ňou § 29, odsek 4 hovorí: „Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003.

Ak nie sú vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, pre výpočet vôd z povrchového odtoku sú potrebné údaje:

1o zastavaných a spevnených plochách a o povrchu plôch, z ktorých voda odteká

Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ 0,9; čiatočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom štrkom) majú súčiniteľ 0,4 a dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady) majú súčiniteľ 0,05. Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.

2o ročnom priemere zrážok z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu

Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy.

3o cene stočného pre producentov

Cenou stočného pre producentov, ktorá bola stanovená pre príslušný rok, sa redukované plochy vynásobia, čím sa získa hodnota fakturácie stočného za zrážkové vody za danú nehnuteľnosť na rok.

Bytové domy, bytové spoločenstvá vlastnia nehnuteľnosti, z ktorých sa rovnako odvádza voda z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Oproti vlastníkom rodinných domov sú však vlastníci bytov vo výhode v tom, že vypočítané údaje sa medzi nich rozpočítavajú, takže platba jednotlivých vlastníkov bytov alebo nájomcov je len zlomkom z celkovej fakturácie stočného za zrážkové vody prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií.

Lokalita v pôsobnosti zákazníckeho centra Lokalita Priemerný ročný úhrn zrážok v mm za obdobie 2018-2022 pre fakturačný rok 2023
Banská Bystrica  ZC1 – Banská Bystrica a Selce 810
 ZC1 – Badín pri BB 783
 ZC1 – Donovaly 1 031
 ZC1 – Slovenská Ľupča, Priechod a Podkonice 746
Lučenec  ZC2 – Fiľakovo 620
 ZC2 – Kokava nad Rimavicou 754
 ZC2 – Lučenec a Halič 634
 ZC2 – Poltár 607
 ZC2 – Ružiná, Divín 720
Prievidza  ZC3 – Handlová 812
 ZC3 – Nováky, Lehota pod Vtáčnikom 642
 ZC3 – Prievidza, Bojnice, Pravenec 653
Rimavská Sobota  ZC4 – Číž 625
 ZC4 – Hnúšťa 716
 ZC4 – Klenovec 759
 ZC4 – Rimavská Sobota 579
 ZC4 – Tisovec 771
 ZC4 – Tornaľa 642
Veľký Krtíš  ZC5 – Veľký Krtíš 605
Zvolen  ZC6 – Detva 697
 ZC6 – Dudince 591
 ZC6 – Hriňová 740
 ZC6 – Krupina 624
 ZC6 – Sliač a Kováčová 651
 ZC6 – Zvolen 633
Žiar nad Hronom  ZC7 – Banská Štiavnica 736
 ZC7 – Horná Ves pri ZH 794
 ZC7 – Kremnica 809
 ZC7 – Nová Baňa 677
 ZC7 – Žarnovica, Vyhne 689
 ZC7 – Žiar nad Hronom 616
Brezno  ZC8 – Brezno 723
 ZC8 – Predajná 858
 ZC8 – Valaská, Piesok a Podbrezová 774

Aktualizované: január 2023