ZRÁŽKOVÉ VODY

Voda z povrchového odtoku alebo ináč nazývaná aj zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie. To v praxi znamená, že pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, ale do vybudovaného funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia alebo sa odvádzajú na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po dohode s prevádzkovateľom nedochádza.

V Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z roku 2002 sa v § 2 hovorí o vode z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, ako o vode z povrchového odtoku. A v súvislosti s ňou § 29, odsek 4 hovorí: „Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003.

Ak nie sú vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, pre výpočet vôd z povrchového odtoku sú potrebné údaje:

1o zastavaných a spevnených plochách a o povrchu plôch, z ktorých voda odteká

Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ 0,9; čiatočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom štrkom) majú súčiniteľ 0,4 a dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady) majú súčiniteľ 0,05. Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.

2o ročnom priemere zrážok z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu

Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy.

3o cene stočného pre domácnosti alebo ostatných odberateľov

Cenou stočného pre domácnosti, ktorá bola stanovená pre príslušný rok, sa redukované plochy vynásobia čím sa získa hodnota fakturácie stočného za zrážkové vody za danú nehnuteľnosť.

Bytové domy, bytové spoločenstvá vlastnia nehnuteľnosti, z ktorých sa rovnako odvádza voda z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Oproti vlastníkom rodinných domov sú však vlastníci bytov vo výhode v tom, že vypočítané údaje sa medzi nich rozpočítavajú, takže platba jednotlivých vlastníkov bytov alebo nájomcov je len zlomkom z celkovej fakturácie stočného za zrážkové vody prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií.

Lokalita v pôsobnosti zákazníckeho centra Zrážkomerná stanica SHMÚ v lokalite Priemerný ročný úhrn zrážok v mm za obdobie 2015-2019 pre fakturačný rok 2020
Banská Bystrica  ZC1 – Banská Bystrica a Selce 849
 ZC1 – Badín pri BB 811
 ZC1 – Donovaly 1 218
 ZC1 – Slovenská Ľupča a Podkonice 791
Lučenec  ZC2 – Fiľakovo 623
 ZC2 – Kokava nad Rimavicou 802
 ZC2 – Lučenec a Halič 617
 ZC2 – Poltár 601
 ZC2 – Ružiná, Divín 706
Prievidza  ZC3 – Handlová 805
 ZC3 – Nováky, Lehota pod Vtáčnikom 619
 ZC3 – Prievidza, Bojnice, Pravenec 677
Rimavská Sobota  ZC4 – Číž 584
 ZC4 – Hnúšťa 718
 ZC4 – Klenovec 759
 ZC4 – Rimavská Sobota 583
 ZC4 – Tisovec 792
 ZC4 – Tornaľa 600
Veľký Krtíš  ZC5 – Veľký Krtíš 643
Zvolen  ZC6 – Detva 700
 ZC6 – Dudince 616
 ZC6 – Hriňová 798
 ZC6 – Krupina 644
 ZC6 – Sliač a Kováčová 728
 ZC6 – Zvolen 693
Žiar nad Hronom  ZC7 – Banská Štiavnica 840
 ZC7 – Horná Ves pri ZH 851
 ZC7 – Kremnica 871
 ZC7 – Nová Baňa 757
 ZC7 – Žarnovica, Vyhne 689
 ZC7 – Žiar nad Hronom 624
Brezno  ZC8 – Brezno 748
 ZC8 – Predajná 883
 ZC8 – Valaská, Piesok a Podbrezová 822

Aktualizované: január 2020