ZRÁŽKOVÉ VODY

Voda z povrchového odtoku alebo ináč nazývaná aj zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale z plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie. To v praxi znamená, že pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, ale do vybudovaného funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia alebo sa odvádzajú na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po kontrole prevádzkovateľom nedochádza.

V Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z roku 2002 sa v § 2 hovorí o vode z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, ako o vode z povrchového odtoku. A v súvislosti s ňou § 29, odsek 4 hovorí: „Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003.

Ak nie sú vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, pre výpočet vôd z povrchového odtoku sú potrebné údaje:

1o zastavaných a spevnených plochách a o povrchu plôch, z ktorých voda odteká

Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ 0,9; čiatočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom štrkom) majú súčiniteľ 0,4 a dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady) majú súčiniteľ 0,05. Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.

2o ročnom priemere zrážok z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu

Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy.

3o cene stočného pre producentov

Cenou stočného pre producentov, ktorá bola stanovená pre príslušný rok, sa redukované plochy vynásobia, čím sa získa hodnota fakturácie stočného za zrážkové vody za danú nehnuteľnosť na rok.

Bytové domy, bytové spoločenstvá vlastnia nehnuteľnosti, z ktorých sa rovnako odvádza voda z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Oproti vlastníkom rodinných domov sú však vlastníci bytov vo výhode v tom, že vypočítané údaje sa medzi nich rozpočítavajú, takže platba jednotlivých vlastníkov bytov alebo nájomcov je len zlomkom z celkovej fakturácie stočného za zrážkové vody prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií.

Lokalita v pôsobnosti zákazníckeho centra Lokalita Priemerný ročný úhrn zrážok v mm za obdobie 2017-2021 pre fakturačný rok 2022
Banská Bystrica  ZC1 – Banská Bystrica a Selce 861
 ZC1 – Badín pri BB 817
 ZC1 – Donovaly 1 108
 ZC1 – Slovenská Ľupča, Priechod a Podkonice 781
Lučenec  ZC2 – Fiľakovo 646
 ZC2 – Kokava nad Rimavicou 798
 ZC2 – Lučenec a Halič 642
 ZC2 – Poltár 628
 ZC2 – Ružiná, Divín 750
Prievidza  ZC3 – Handlová 833
 ZC3 – Nováky, Lehota pod Vtáčnikom 628
 ZC3 – Prievidza, Bojnice, Pravenec 658
Rimavská Sobota  ZC4 – Číž 638
 ZC4 – Hnúšťa 748
 ZC4 – Klenovec 791
 ZC4 – Rimavská Sobota 603
 ZC4 – Tisovec 820
 ZC4 – Tornaľa 647
Veľký Krtíš  ZC5 – Veľký Krtíš 630
Zvolen  ZC6 – Detva 745
 ZC6 – Dudince 602
 ZC6 – Hriňová 811
 ZC6 – Krupina 640
 ZC6 – Sliač a Kováčová 700
 ZC6 – Zvolen 687
Žiar nad Hronom  ZC7 – Banská Štiavnica 791
 ZC7 – Horná Ves pri ZH 829
 ZC7 – Kremnica 840
 ZC7 – Nová Baňa 729
 ZC7 – Žarnovica, Vyhne 717
 ZC7 – Žiar nad Hronom 641
Brezno  ZC8 – Brezno 765
 ZC8 – Predajná 907
 ZC8 – Valaská, Piesok a Podbrezová 821

Aktualizované: január 2022