ZRÁŽKOVÉ VODY

Voda z povrchového odtoku alebo ináč nazývaná aj zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie. To v praxi znamená, že pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, ale do vybudovaného funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia alebo sa odvádzajú na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po dohode s prevádzkovateľom nedochádza.

V Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z roku 2002 sa v § 2 hovorí o vode z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, ako o vode z povrchového odtoku. A v súvislosti s ňou § 29, odsek 4 hovorí: „Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003.

Ak nie sú vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, pre výpočet vôd z povrchového odtoku sú potrebné údaje:

1o zastavaných a spevnených plochách a o povrchu plôch, z ktorých voda odteká

Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ 0,9; čiatočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom štrkom) majú súčiniteľ 0,4 a dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady) majú súčiniteľ 0,05. Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.

2o ročnom priemere zrážok z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu

Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy.

3o cene stočného pre domácnosti alebo ostatných odberateľov

Cenou stočného pre domácnosti, ktorá bola stanovená pre príslušný rok, sa redukované plochy vynásobia čím sa získa hodnota fakturácie stočného za zrážkové vody za danú nehnuteľnosť.

Bytové domy, bytové spoločenstvá vlastnia nehnuteľnosti, z ktorých sa rovnako odvádza voda z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Oproti vlastníkom rodinných domov sú však vlastníci bytov vo výhode v tom, že vypočítané údaje sa medzi nich rozpočítavajú, takže platba jednotlivých vlastníkov bytov alebo nájomcov je len zlomkom z celkovej fakturácie stočného za zrážkové vody prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií.

Lokalita v pôsobnosti zákazníckeho centra Zrážkomerná stanica SHMÚ v lokalite Priemerný ročný úhrn zrážok v mm za obdobie 2013-2017 pre fakturačný rok 2018
Banská Bystrica  ZC1 – Banská Bystrica a Selce 921
 ZC1 – Badín pri BB 880
 ZC1 – Donovaly 1 408
 ZC1 – Slovenská Ľupča a Podkonice 871
Lučenec  ZC2 – Fiľakovo 634
 ZC2 – Kokava n/Rimavicou 861
 ZC2 – Lučenec a Halič 660
 ZC2 – Poltár 627
 ZC2 – Ružiná, Divín 771
Prievidza  ZC3 – Handlová 881
 ZC3 – Nováky, Lehota pod Vtáčnikom 659
 ZC3 – Prievidza, Bojnice, Pravenec 725
Rimavská Sobota  ZC4 – Číž 591
 ZC4 – Hnúšťa 768
 ZC4 – Klenovec 828
 ZC4 – Rimavská Sobota 648
 ZC4 – Tisovec 830
 ZC4 – Tornaľa 603
Veľký Krtíš  ZC5 – Veľký Krtíš 677
Zvolen  ZC6 – Detva 753
 ZC6 – Dudince 692
 ZC6 – Hriňová 870
 ZC6 – Krupina 696
 ZC6 – Sliač a Kováčová 793
 ZC6 – Zvolen 749
Žiar nad Hronom  ZC7 – Banská Štiavnica 898
 ZC7 – Horná Ves pri ZH 838
 ZC7 – Kremnica 922
 ZC7 – Nová Baňa 796
 ZC7 – Žarnovica, Vyhne 760
 ZC7 – Žiar n/Hronom 695
Brezno  ZC8 – Brezno 835
 ZC8 – Predajná 962
 ZC8 – Valaská, Piesok a Podbrezová 870

Aktualizované: január 2018