ZAMESTNANECKÉ GRANTY

Program je určený zamestnancom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Zamestnanecké granty vám pomôžu finančne podporiť dobré veci za podmienky, že aj vy sami bude aktívne pomáhať.

Teda, že zamestnanec sa bude ako dobrovoľník vo svojom voľnom čase spolupodieľať na realizácii projektu, ktorý chce podporiť. Najlepšie a najzmysluplnejšie projekty podporíme celkovou sumou 3 000 €.

Stačí ak sa zamyslíte, kde práve teraz potrebujú pomoc, vyplníte správne projektový formulár a odošlete.

Ste už roky členom včelárskeho zväzu?
Pomáhate v škole, kde chodí vaše dieťa organizovať lyžiarsky výcvik?
Chcete pomôcť sociálne slabej rodine z vedľajšieho vchodu s nákupom bicyklov?
Chcete, aby vaše sídlisko malo krajšie detské ihriská?

Práve pre vás je náš projekt.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE PROJEKTOVÉ ŽIADOSTI

1. Žiadať o Zamestnecké granty môžu výhradne zamestnanci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

2. Podporiť je možné výlučne projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter, tzn. reagujú na spoločenskú potrebu najmä v týchto oblastiach: sociálna, životné prostredie, výchova a vzdelávanie, kultúra, veda, zdravotníctvo, ochrana občianskych a ľudských práv, odstraňovanie diskriminácie, prevádzkovanie amatérskeho športu, práca s deťmi a mládežou. Mimo vyššie uvedené vymedzenie nemožno Zamestnanecké granty udeliť.

3. Dĺžka realizovaných projektov alebo čerpania prideleného nadačného príspevku by nemala presiahnuť 11 mesiacov od podpisu darovacej zmluvy.

4. Jeden zamestnanec môže podať aj viac žiadostí, pričom rozhodujúca pre posúdenie je kvalita projektov a organizácie, nie počet žiadostí. Opakovaná podpora jedného projektu / jedného zamestnanca nie je vylúčená, ani nie je znevýhodnený pri hodnotení.

5. Do hodnotenia budú zaradené len kompletne vyplnené projektové žiadosti, zaslané do 31. 3. 2019

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Do programu Zamestnanecké granty prihlásilo v roku 2016 svoje projekty 15 zamestnancov. Svoje projekty prihlasovali formou vyplnenia elektronického formulára na www.stvps.sk. Vedenie StVPS, a.s rozhodlo, že v roku 2016 rozdelí na realizáciu projektov z programu Zamestnanecké granty 3000,-eur.
Na základe vybraných kritérií, ako sú napr. angažovanosť zamestnanca, verejnoprospešný charakter projektu a jeho možnosť komunikácie s verejnosťou sme vybrali sedem projektov.

malyrybar_web

Malý rybár- detský rybársky krúžok

Pán Milan Marček je dlhodobo vedúcim detského rybárskeho krúžku. Mladých rybárov učí nielen základy rybárstva ale aj starostlivosti o vodné ekosystémy a krajinu.

zdravychrbatik1_web

Zdravý chrbátik – cvičenia pre deti zamerané na zdravú chrbticu a správne držanie tela

Málo pohybu, nesprávne držanie tela a nesprávna životospráva sú problémov mnohých dnešných detí. Pani Zuzana Hroncová chce deťom na blízkej základnej škole pomôcť aj prostredníctvom pravidelných cvičení zameraných na zdravý chrbát a správne držanie tela.

zg_nopic_144

Obdarujme bojovníkov s rakovinou

Dcéra nášho kolegu Jozefa Urbana pomáha deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám. Organizuje podujatia na oddelení detskej onkológie a pobyty pre deti a ich rodiny.

revitalizaciaihriska_web

Revitalizácia detského ihriska pri materskej škole

Zanedbané školské dvory sú problémom mnohých škôl a škôlok, pričom pohyb vonku je pre deti tou najlepšou alternatívou. Problém sa rázne rozhodli riešiť rodičia detí z materskej školy v Podbrezovej a ten „svoj“ školský dvor pomaly svojpomocne upravujú a opravujú. Pomohla im aj StVPS, a.s. a pani Eva Šimková.

hravobezepcne1_web

Hravo a bezpečne- aktivity na osvojenie bezpečného správania na cestách pre škôlkárov

Deti sú najzraniteľnejším účastníkmi cestnej premávky. Často sa správajú impulzívne, nie sú ešte schopné správne odhadovať čas či vzdialenosť, preto im treba venovať najvyššiu pozornosť. Cieľom projektu, podaného Evou Kollárovou, je na školskom dvore vybudovať dopravné a vytváraním modelových dopravných situácií umožniť deťom osvojiť si zásady bezpečného správania na ceste.

umenimkvode_web

Umením k vode – vizuálna úprava vodárenských objektov formou street art techník

Občianske združenie „Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný“ svojou činnosťou obnovuje a zachováva historické a kultúrne hodnoty. Realizuje aktivity so zameraním na skrášľovanie a udržiavanie verejných priestranstiev a zlepšovanie životného prostredia. Cieľom ich projektu je vizuálna úprava vybraných objektov vodojemov prostredníctvom dobrovoľníckej práce zamestnancov a študentov. Pomáhať im bude aj pán Robert Javorčík ml.

alejdejatelov

Bližšie k histórii – Alej dejateľov

Na námestí v Rimavskej Sobote vybudoval miestny odbor Matice slovenskej Alej dejateľov, kde postupne umiestňuje busty významných slovenských osobností. Projektom chcú mladým ľuďom a verejnosti priblížiť kultúrne a historické dedičstvo regiónu. Dobudovať alej im pomôžu aj Zamestnanecké granty a pán Hazucha.

kratkaulicka_5

Krátka ulička

Žiadateľ: Robert Javorčík ml., podporená organizácia Banskobystrický okrášľovací spolok
Cieľ projektu: Rekonštrukcia malej, doteraz zanedbávanej uličky v samotnom historickom centre mesta.
Popis projektu: ulička Krátka je ulica priamo v historickom centre Banskej Bystrice. OZ plánuje obnovu uličky za pomoci obyvateľov mesta a členov OZ.
Angažovanosť žiadateľa: ako dobrovoľník pre OZ Banskobystrický okrášľovací spolok dobrovoľne pracuje už 3 roky a aktívne sa zúčastňuje všetkých aktivít tohto OZ. Ich projekty majú veľký význam pre mesto, v ktorom žijem, aj pre obyvateľov.

rozziarme-detske-tvare1

Rozžiarme detské tváre

Žiadateľ: Jozef Urban, podporená organizácia: Miška Urbanová – projekt Rozžiarme detské tváre
Cieľ projektu: zvýšenie kvality života detí s onkologickým ochorením organizovaním spoločných stretnutí detí a ich rodín, organizovaním výletov a spoločenských podujatí pre deti s prekonanou rakovinou.
Popis projektu: výlety a spoločné stretnutia rodín s onkologickými detskými pacientmi.
Angažovanosť žiadateľa: Miška Urbanová sa po prekonaní rakoviny začala angažovať ako dobrovoľník v práci s onkologickými pacientmi. Úzko spolupracuje s oddelením detskej onkológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Organizuje pre deti po prekonaní rakoviny alebo v prechodnom štádiu stretnutia, výlety a tiež benefičné podujatia, pri ktorých zbiera finančné prostriedky na svoju činnosť. V tomto roku bola ocenená cenou primátora za dobrovoľnícku prácu. Jožko Urban aktívne pomáha pri realizácii všetkých aktivít spojenými s projektom.

bezpecne-na-ceste2015

Bezpečne na ceste

Žiadateľ: Ján Krnáč, podporená organizácia: Materská škola Dobroč
Cieľ projektu: naučiť škôlkárov základy bezpečného správania v cestnej premávke. Vytvárať a uplatňovať v praktických situáciách zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke v úlohe chodca, kolobežkára, cyklistu i vodiča. Na dedine sa deti nestretávajú s takou hustou premávkou ako je v mestách. Je pre nich dôležité, aby sa v praktických situáciách naučili základy bezpečného správania sa na ceste, či už v úlohe chodca alebo iného účastníka.
Popis projektu: Vybudovanie mini dopravného ihriska. Na vyasfaltovanej ploche budeme vytvárať deťom dopravné situácie – tvorenie ciest s chodníkami, prechodami pre chodcov, signalizáciou, dopravným strážnikom (policajt) a hravými edukačnými aktivitami budeme riešiť dopravné situácie.
Angažovanosť žiadateľa: Zabezpečenie nákupu pomôcok dopravného ihriska. Pomoc pri vytváraní konkrétnych dopravných situácií. Samotná realizácia edukačných aktivít.

snozelen2

Snozelen

Žiadateľ: Alena Mačudová, podporená organizácia: Detský domov Škovránok, Hnúšťa.
Cieľ projektu: zvýšenie kvality života detí v Detskom domove formou dobudovanie multisenzorickej učebne.
Popis projektu: Vybudovanie multisenzorickej miestnosti pre ťažko postihnuté deti a deti s poruchami správania. Multisenzorická miestnosť Snoezelen prispieva deťom k zlepšeniu kognitívnych procesov, vnímania, koncetrácie, procesov učenia, taktiež zmierňuje agresívne prejavy detí a podporuje ich sebarealizáciu a socializáciu.
Angažovanosť žiadateľa: Pomoc pri zariaďovaní a následnej údržbe multisenzorickej miestnosti Snozelen.

sanare1

Pomoc SANARE

Žiadateľ: Eva Ivaničová, podporená organizácia: OZ SANARE
Cieľ projektu: umožniť členom občianskeho združenia, ktorými sú starší občania so psychickými problémami zapájať sa do každodenného života.
Popis projektu: realizácia tvorivých dielní, stretnutí a exkurzií.
Angažovanosť žiadateľa: má dlhodobé vzťahy s klubom SANARE. Je dobrovoľníčkou už tretí rok, pomáha pri činnostiach združenia.

detsky-tabor-2

Letné tábory

Žiadateľ: Jaroslav Ondrejkov, podporená organizácia: Cirkevný zbor vo Veľkom Krtíši
Cieľ projektu: umožniť deťom zo sociálne slabších rodín aktívne trávenie voľného času počas letných prázdnin.
Popis projektu: organizácia detských letných táborov pre deti z Veľkého Krtíša a okolia.
Angažovanosť žiadateľa: pracuje ako dobrovoľník, technický spolupracovník, a dozor.

zg_nopic_144

Hráme s radosťou

Žiadateľ: Július Dóša, podporená organizácia: Hokejový klub Lučenec
Cieľ projektu: podpora činnosti hokejového klubu mládeže v Lučenci
Popis projektu: rekonštrukcia šatní v objekte zimného štadiónu Lučenec formou dobrovoľníckej práce rodičov žiakov.
Angažovanosť žiadateľa: maľovanie stien, pílenie a lakovanie drevených dosiek na výrobu lavíc a vešiakových stien vrátane montáže. Poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie potrebného materiálu (farby, lak, valček, háčiky na vešiaky).

zg_nopic_144

Záhrada

Žiadateľ: Rastislav Mesiarik, podporená organizácia: Materská škola 29. augusta, Banská Bystrica.
Cieľ projektu: rekonštrukcia záhrady pri materskej škole a obnova hracích prvkov.
Popis projektu: formou dobrovoľníckej práce rodičov upraviť priestory záhrady a detského ihriska pri materskej škole na Ul.29. augusta v Banskej Bystrici.
Angažovanosť žiadateľa: aktívna účasť na rekonštrukčných prácach.

zg_nopic_144

Futbal pre všetkých

Žiadateľ: Adrián Spevák, podporená organizácia: telovýchovná jednota Prameň, Dolná Strehová.
Cieľ projektu: podpora činnosti detského futbalového klubu v obci.
Angažovanosť žiadateľa: spolupodieľa sa ako vedúci družstva žiakov. Pomocný tréner, šofér na zápasy. Aktívny člen TJ.

Pri výbere projektov boli hodnotené nasledovné kritériá:

1. Prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu alebo oblasť bol pre hodnotenie kľúčový. Predložená žiadosť musela byť jasná, zmysluplná a viesť k jednoznačnej pozitívnej zmene.

2. Dôveryhodnosť žiadateľa spočíva v hodnotení žiadateľa aj odporúčanej organizácie pre grant. Dôležité bolo, či je žiadateľ aktívny účastník projektu.

3. Komunikačný potenciál – možnosť ako bude realizácia podporeného komunikovaná verejnosti aj interne v spoločnosti.

Veľmi si vážime to, koľko kolegov sa vo voľnom čase venuje dobrovoľníctvu – pomáhajú sociálne slabším, podporujú amatérsky šport, pracujú s deťmi, starajú sa životné prostredie a angažujú sa v komunitnej práci.

Sme radi, že projekt Zamestnanecké granty je tomu nápomocný.