METÓDY ÚPRAVY VODY

Údaje o spôsobe výroby vody a informácie o používaných technologických postupoch úpravy vody vrátane dezinfekcie:

Pitná voda je vyrábaná úpravou povrchovej alebo podzemnej vody. Ako zdroje povrchovej vody sú využívané vodárenské nádrže a priame odbery z vodných tokov, zdrojmi podzemnej vody sú najmä záchyty prameňov a vŕtané studne.

Na úpravu vody sú používané štandardné metódy úpravy vody podľa platných predpisov a podľa kvality surovej vody získavanej z vodných zdrojov. V našej spoločnosti sú používané nasledovné technologické postupy úpravy vody:

Štandardné metódy úpravy vody:

Kategória

A1

Úprava vody len dezinfekciou alebo jednoduchá fyzikálna úprava a dezinfekcia napr. len dezinfekcia vody za použitia chlornanu sodného, oxidu chloričitého, plynného chlóru alebo UV žiarenia, odkyseľovanie vody a dezinfekcia, odstraňovanie plynných zložiek /odstraňovanie radónu Rn222/ prevzdušnením a dezinfekcia, adsorpcia /odstraňovanie arzénu/ a dezinfekcia.

Kategória

A2

Fyzikálna a chemická úprava a dezinfekcia napr. koagulačná filtrácia, koagulácia, flokulácia, usadzovanie, filtrácia cez pieskové a viacvrstvové filtre, úprava podzemných vôd odželezovaním a odmangánovaním s jednostupňovou a dvojstupňovou separáciou kalu a dezinfekcia.

Kategória

A3

Intenzívna fyzikálna a chemická úprava, rozšírená úprava a dezinfekcia napr. flotácia, keramická membránová mikrofiltrácia, ultrafiltrácia, adsorpcia na aktívne uhlie, iónová výmena, kombinácia fyzikálno-chemických metód a dezinfekcia.