Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Poltár 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Breznička,  Základná škola 20.1.2021 0,73 5 6,91 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 3 ÁNO
Cinobaňa, Potraviny CBA 17.3.2021 <0,5 4 7,65 14,0 <0,10 <0,020 8,10 <0,05 <20 0 0 0 0 0 ÁNO
Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS 9.6.2021 1,1 6,0 7,32 12,3 <0,10 <0,020 4,60 0,05 30 0 0 0 0 0 ÁNO
Krná, Obecný úrad 7.4.2021 <0,5 2 7,19 17,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
Málinec, Obecný úrad 20.1.2021 1,1 11 7,62 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,26 <10 0 0 0 14 6 ÁNO
Ozdín, Obecný úrad 7.4.2021 <0,5 3 6,78 6,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 15 0 0 0 38 17 ÁNO
Poltár, Domov dôchodcov 9.6.2021 0,59 5,0 7,30 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 16 0 0 0 8 4 ÁNO
Poltár, stredisko StVPS 7.4.2021 <0,5 2 7,63 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
Rovňany, Obecný úrad 7.4.2021 2,3 18 7,84 10,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 21 0 0 0 0 0 ÁNO
Šoltýska, Obecný úrad 3.3.2021 1,6 12 6,40 <5,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 18 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľká Ves, Obecný úrad 17.3.2021 0,73 6 7,59 11,0 <0,10 <0,020 5,70 0,11 <20 0 0 0 0 0 ÁNO
Zlatno, bytovka 3.3.2021 2,7 11 6,85 8,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 37 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor