Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Poltár 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
22.6.2022 Breznička,  Základná škola <0,5 4,0 8,37 15,4 <0,10 <0,020 <4,0 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.3.2022 Breznička,  Základná škola <0,5 3,0 8,42 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 8 3 ÁNO
19.1.2022 Cinobaňa, Lekáreň 0,73 3,0 8,10 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.4.2022 Cinobaňa, Základná škola 0,54 4,0 8,48 15,1 <0,10 <0,020 <4,0 0,060 13,0 0 0 0 0 0 ÁNO
17.5.2022 Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS 0,83 8,0 7,17 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 15,4 0 0 0 0 0 ÁNO
16.2.2022 Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS 0,58 10,0 7,07 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 34 0 0 0 0 0 ÁNO
23.3.2022 Krná, Obecný úrad <0,5 3,0 6,81 20,3 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
22.6.2022 Málinec, Obecný úrad <0,5 5,0 7,74 11,6 <0,10 <0,020 <4,0 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.1.2022 Málinec, Obecný úrad 0,83 9,0 8,17 10,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.1.2022 Mládzovo, Obecný úrad <0,5 2,0 8,35 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.2.2022 Mládzovo, Obecný úrad <0,5 5,0 8,30 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.6.2022 Ozdín, Obecný úrad <0,5 <2,0 6,30 6,0 <0,10 <0,020 <4,0 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.1.2022 Ozdín, Obecný úrad 0,53 2,0 6,28 6,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.1.2022 Poltár, stredisko StVPS <0,5 3,0 8,64 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.5.2022 Poltár, stredisko StVPS <0,5 5,0 8,57 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,062 3,1 0 0 0 0 0 ÁNO
16.2.2022 Poltár, stredisko StVPS <0,5 4,0 8,67 15,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.3.2022 Poltár, stredisko StVPS 0,69 5,0 8,58 15,7 <0,10 <0,020 4,80 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.3.2022 Rovňany, rod.dom č.75 0,7 5,0 8,09 11,1 <0,10 <0,020 4,10 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.3.2022 Šoltýska, Obecný úrad 0,99 9,0 6,60 5,3 <0,10 <0,020 6,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.5.2022 Šoltýska, Obecný úrad 0,86 7,0 6,54 <5,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 10,3 0 0 0 0 0 ÁNO
2.3.2022 Veľká Ves, Obecný úrad <0,5 3,0 8,57 10,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.1.2022 Veľká Ves, Obecný úrad 0,63 4,0 8,35 12,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.2.2022 Zlatno, bytovka 0,52 6,0 7,41 8,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 16 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor