Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Poltár II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
29.10.2019 Breznička, Pohostinstvo 0,68 4 7,45 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.09.2019 Cinobaňa, Hostinec č.44 <0,5 4 7,26 15,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
11.12.2019 Cinobaňa, Potraviny DODO <0,5 6 6,64 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.10.2019 Kokava nad Rimavicou, OÚ 0,94 5 7,09 14,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 17 0 0 0 0 0 ÁNO
25.09.2019 Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS 0,76 5 7,60 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
09.10.2019 Krná, rod. dom  <0,5 2 6,81 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.12.2019 Málinec, Obecný úrad 0,81 11 6,66 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.10.2019 Ozdín, Obecný úrad <0,5 5 6,71 6,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.12.2019 Poltár, Domov dôchodcov <0,5 6 6,77 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.09.2019 Poltár, Slaná Lehota, penzión TILIA n.o. <0,5 3 7,48 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.12.2019 Poltár, stredisko StVPS <0,5 4 6,60 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 11 0 0 0 0 0 ÁNO
18.09.2019 Rovňany, Obecný úrad 1,7 14 7,14 12,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,32 14 0 0 0 0 0 ÁNO
15.07.2019 Rovňany, výt.stojan - Cintorín 0,72 10 7,26 12,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.09.2019 Šoltýska, Obecný úrad 0,87 6 7,42 6,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 25 0 0 0 0 0 ÁNO
11.12.2019 Veľká Ves, Obecný úrad <0,5 6 6,53 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor