Zmena Všeobecných obchodných podmienok

S účinnosťou od 1. 10. 2022 zmena Všeobecných obchodných podmienok
a doplnenie Informačnej povinnosti podľa nariadenia GDPR

Dovoľujeme si informovať, že dňom 1. 10. 2022 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola aktualizovaná Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. S uvedenými dokumentmi sa môžete bližšie oboznámiť na našej stránke, alebo sú k dispozícii na zákazníckych centrách našej spoločnosti.

Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce VOP.