Upozornenie:
Spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 840/S Vás týmto informuje, že obsah tohto e-mailu je určený výlučne jeho adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v ňom alebo v priložených súboroch uvedené, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. V prípade, že nie ste osobou totožnou s adresátom, upozorňujeme Vás, že údaje obsiahnuté v tomto e-maile nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili tento e-mail, dovoľujeme si Vás požiadať o jeho zaslanie späť na e-mailovú adresu odosielateľa a zároveň Vás žiadame o jeho trvalé zmazanie a odstránenie. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie a podrobnosti o rozsahu a podmienkach spracovania osobných údajov nájdete na www.stvps.sk/ochrana-osobnych-udajov.