Konzumácia pitnej vody z vodovodu nepredstavuje žiadne zdravotné riziká

avs_logo_220x149

Asociácia vodárenských spoločností
Nevädzova 5
821 01 Bratislava

Tlačová správa – stanovisko AVS k obsahu THM látok vo vode z verejného vodovodu.

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) považuje vyjadrenia o nevhodnosti dlhodobého používania vody z verejného vodovodu na pitné účely z dôvodu výskytu trihalogénmetánov (THM) za nepravdivé a zavádzajúce. Štúdia Inštitútu pre globálne zdravie v Barcelone, na ktorú sa autori článkov v slovenských médiách odvolávajú, nevychádza z relevantných štatistických údajov získaných dlhodobým meraním v akreditovaných laboratóriách na Slovensku. Zároveň upozorňujeme, že autori článkov nesprávne prevzali výsledky štúdie. Jednotky koncentrácie trihalometánov v pitnej vode, ktoré sa v štúdii uvádzajú v mikrogramoch na liter (μg/l), udávajú v miligramoch na liter (mg/l) a gramoch na liter (g/l). Na základe overených údajov z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktorý zabezpečuje zber údajov z rozborov pitnej vody od všetkých prevádzkovateľov verejných vodovodov na Slovensku vyplynulo, že za obdobie 2014 – 2018 bolo spolu vykonaných 14 563 analýz na THM. Ani v jednom prípade nebolo zaznamenané prekročenie limitnej hodnoty pre pitnú vodu (100 μg/l). Percento analýz pod LOQ (medza stanoviteľnosti) sa v jednotlivých rokoch pohybovalo v rozmedzí 63,4 – 68,5 %, čo znamená, že hodnoty THM boli také nízke, že ich nebolo možné zmerať. V jednotlivých rokoch boli zaznamenané iba 1 – 2 analýzy THM prekračujúce hodnotu 50 % z ich limitnej hodnoty, ale neprekračujúce limitnú hodnotu. Priemerné koncentrácie (bez výsledkov pod medzou stanoviteľnosti) boli v rozmedzí 9,1 – 11,3 μg/l, čo je hlboko pod povoleným limitom.

Na základe uvedeného Asociácia vodárenských spoločností ubezpečuje občanov, že pitná voda dodávaná verejnými vodovodmi na Slovensku je vhodná na každodenné použitie, pitie a varenie pre každého bez ohľadu na vek. Pitná voda spĺňa ukazovatele kladené na jej kvalitu, je zdravotne zabezpečená a jej konzumácia nepredstavuje žiadne zdravotné riziká. Chlór sa do vody dávkuje v prípustných koncentráciách, ktoré nie sú zdraviu škodlivé, čo potvrdzuje vo svojom stanovisku aj Úrad verejného zdravotníctva SR: „ Podlimitná prítomnosť trihalometánov je zisťovaná v pitnej vode na Slovensku iba ojedinele, krátkodobo a nie je možné hovoriť o ich dlhodobom príjme z pitnej vody, ktorý by mohol viesť k zvyšovaniu rizika ochorenia rakoviny močového mechúra. Údaje o možných počtoch ochorení, ktoré uvádza odborná štúdia, sú pre jednotlivé krajiny len odhadom. Priaznivou skutočnosťou v tejto súvislosti je, že na Slovensku sa využíva pre zásobovanie pitnou vodou najmä podzemná voda (85 %), v ktorej ako uvádza aj samotná štúdia, je nižšia pravdepodobnosť tvorby akýchkoľvek vedľajších produktov dezinfekcie.“