Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Predmet činnosti

Predmet podnikania

1.    prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie,
2.    prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie,
3.    poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,
4.    čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí,
5.    vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou technikou,
6.    vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou,
7.    vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky,
8.    meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a kanalizáciách s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou,
9.    fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických rozborov vôd,
10.    vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení,
11.    podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
12.    vykonávanie technických prehliadok potrubí,
13.    opravy a montáž vodomerov,
14.    projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia,
15.    výroba elektriny v malých vodných elektrárňach do výkonu 5 MW,
16.    kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
17.    kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
18.    sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
19.    vypracovávanie dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, drobných  stavieb a zmien týchto stavieb
20.    uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmeny,
21.    uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
22.    vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb,
23.    výkon činností stavbyvedúceho,
24.    výkon činností stavebného dozoru,
25.    inžinierska činnosť v stavebníctve,
26.    dodávka a montáž chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie,
27.     opravy,  servis a údržba a  vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie
28.    prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
29.    verejné obstarávanie,
30.    vnútroštátna nákladná cestná doprava,
31.    prenájom nehnuteľností
32.    opravy a  servis všetkých druhov čerpadiel
33.    vykonávanie revíznych a tlakových skúšok tlakových nádob stabilných
34.    oprava, montáž, údržba a servis elektrických zariadení
35.    vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení.
36.    organizovania kurzov, školení a seminárov
37.    vykonávanie kurzov, školení a seminárov
38.    technik požiarnej ochrany
39.    bezpečnostno-technické služby
40.    ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v tých to zariadeniach.