Vážení zamestnanci,

dovoľte mi, aby som Vás dnes informovala o nových postupoch týkajúcich sa členstiev a účasti v profesijných organizáciách v mene spoločností skupiny Veolia Energia Slovensko. Tieto usmernenia boli vypracované s cieľom zabezpečiť, aby sa angažovanosť našej skupiny v týchto organizáciách riadila našimi hodnotami, etickými zásadami a právnymi povinnosťami.

USMERNENIE PRE ČLENSTVÁ A ÚČASŤ V PROFESIJNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Hlavné ciele

 • Podporovať transparentnosť a zodpovednosť pri našej interakcii s profesijnými organizáciami.
 • Minimalizovať reputačné a právne riziká spojené s našou účasťou v týchto organizáciách.
 • Zabezpečiť súlad s príslušnými zákonmi a predpismi, ako aj s internými politikami a postupmi skupiny Veolia.

Rozsah a pôsobnosť

Postupy v tejto smernici sa vzťahujú na všetkých zamestnancov spoločností v skupine Veolia Energia Slovensko, ktorí sa v mene spoločnosti zúčastňujú na činnostiach profesijných organizácií. Zahŕňa to účasť na stretnutiach, konferenciách alebo iných podujatiach, pôsobenie vo výboroch, pracovných skupinách alebo výkonných orgánoch alebo zastupovanie spoločnosti v akejkoľvek inej funkcii.

Kľúčové postupy

Smernica stanovuje podrobné postupy na získanie povolenia na vstup alebo obnovenie členstva v profesijnej organizácii. Tento postup zahŕňa:

 1. Predloženie žiadosti o členstvo mojej osobe (riaditeľke inštitucionálnych vzťahov).
 2. Získanie súhlasu generálneho riaditeľa.
 3. Absolvovanie povinného e-learningového kurzu o dodržiavaní pravidiel hospodárskej súťaže.
 4. Poskytovanie pravidelných aktualizácií nadriadenému o činnostiach v organizácii.

Monitorovanie a reportovanie

Smernica tiež stanovuje proces monitorovania a reportovania členstva spoločnosti Veolia v profesijných organizáciách. To zahŕňa:

 • Udržiavanie centrálnej databázy všetkých členstiev.
 • Predkladanie prehľadu o všetkých členstvách Riadiacemu výboru.
 • Okamžité riešenie všetkých potenciálnych problémov, ktoré môžu vzniknúť z nášho pôsobenia v profesijných organizáciách.

Ďalšie aspekty

Okrem všeobecných postupov uvedených vyššie sa usmernenia zaoberajú aj špecifickými otázkami týkajúcimi sa:

 • Členstva v organizáciách s nadnárodným geografickým pôsobením.
 • Členstva v organizáciách, ktoré sa angažujú v lobistických alebo advokátskych činnostiach.
 • Nakladania s komerčne citlivými a dôvernými informáciami, ktoré nemôžu byť diskutované mimo spoločnosť Veolia.
 • Požadovaného vhodného správania na stretnutiach organizovaných profesijnou organizáciou.
 • Zakázaného správania v súvislosti s výkonom činnosti v profesijnej organizácii.

Záver

Účasť spoločnosti Veolia v profesijných organizáciách môže našim zamestnancom poskytnúť cenné príležitosti na budovanie sietí, vzdelávanie a zdieľanie odborných znalostí. Je však dôležité, aby sme sa týchto aktivít zúčastňovali zodpovedným a etickým spôsobom. Nové postupy sú navrhnuté tak, aby nám pomohli dosiahnuť tento cieľ.

Pre podrobnejšie informácie si, prosím, pozorne prečítajte priloženú smernicu:

Ďakujem za spoluprácu.
S úctou,

Martina Olejníková
Riaditeľka inštitucionálnych vzťahov

SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Upozornenie
Newsletter je určený výlučne pre jej riadneho adresáta a môže obsahovať informácie, ktoré podliehajú ochrane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä ako dôverné informácie, prípadne obchodné tajomstvo) a ktorých prezeranie, používanie, uchovávanie, kopírovanie alebo rozširovanie neoprávnenou osobou je zakázané. V prípade, ak Vám táto správa bola doručená omylom, upovedomte ihneď odosielateľa a celý obsah tejto správy vrátane všetkých jej kópií z Vášho systému zmažte. Akékoľvek iné použitie správy je zakázané.

© Skupina Veolia, Slovensko