Kolegyne, kolegovia,

pripravili sme pre vás pestrú zmes noviniek z diania v spoločnosti Veolia na Slovensku.

Želáme príjemné čítanie.

AKTUÁLNE

GREEN UP

Nový strategický program Veolia pre roky 2024-2027 GREEN UP

  • Solídny rast príjmov z organického hospodárenia*
  • Úspora 350 miliónov EUR ročne
  • Viac ako 8 miliárd EUR EBITDA v roku 2027
  • ~10 % ročný nárast čistých ziskov v rokoch 2023 – 2027
  • Finančná páka ≤ 3×
  • Rast dividend v súlade s aktuálnym ziskom na akciu
  • Investície do rastu vo výške 4 miliárd EUR, z toho 2 miliardy EUR prioritne určené na 3 nástroje na podporu rastu
  • Dekarbonizácia: v roku 2027 odbúraných 18 miliónov ton CO₂ (úroveň 4 v zmysle klasifikácie podľa americkej neziskovej organizácie World Resources Institute) a krivka znižovania emisií zlučiteľná s oteplením o 1,5 °C (úrovne 1 a 2)
  • Regenerácia: v roku 2027 ušetrených 1,5 mld. m³ sladkej vody
  • Náprava znečistenia: v roku 2027 spracovaných 10 mil. ton nebezpečného odpadu a znečisťujúcich látok

* – bez nákladov na energie

AKTUÁLNE

PREČO SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ PRE SPONZORING A DARCOVSTVO

Veolia dlhodobo a aktívne podporuje rôzne inšpiratívne miestne, regionálne alebo celoštátne projekty.
Podporujeme ich prostredníctvom sponzorských aktivít, keď spojíme našu značku s konkrétnym projektom, napríklad športovým klubom, občianskym združením alebo firmou alebo sa zvolí forma mecenášstva či darcovstva. Vtedy Veolia daruje finančnú alebo inú pomoc na konkrétne aktivity, v ktorých vidí zmysel, napríklad podporí sociálne projekty, prispeje k ochrane životného prostredia alebo pomôže vzdelaniu a rozvoju nadaných detí.
Všetky tieto aktivity majú svoje princípy a pravidlá.

Viac informácií k problematiku darov a sponzoringu si prosím prečítajte na našom intranete:

PODPORILI SME

VYHODNOTENIE – ZAMESTNANECKÉ GRANTY 2024

Obľúbený program Zamestnanecké granty pozná víťazné projekty. Nadácia Veolia Slovensko tento rok finančne podporí realizáciu 31 projektov sumou viac ako 47 000 eur.
Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu a pomôcť tak zlepšeniu života vo svojom okolí, komunite, škole či škôlke. Aj vďaka Vám pomáhame tam, kde je to potrebné.

Kompletný prehľad schválených projektov nájdete na našom intranete:

AKTUÁLNE

ENERGIA Z ODPADU – PRÍLEŽITOSŤ PRE SLOVENSKO

Využitie energie z odpadu pri napĺňaní cieľov energetickej transformácie a udržateľného rozvoja rezonuje v odborných kruhoch dlhodobo. Kým v iných krajinách ide o zabehnutý systém manažmentu odpadov a výroby udržateľnej energie z lokálnych zdrojov, Slovensko v tejto oblasti zatiaľ zaostáva. Aké príležitosti prináša energetické zhodnocovanie odpadov pre slovenské regióny a ako môžu prispieť k napĺňaniu jeho cieľov? Odpovede na tieto a ďalšie otázky priniesla už druhá diskusia na túto tému v rámci pracovných raňajok Americkej obchodnej komory (AmCham), tentokrát v Banskej Bystrici. Partnerom podujatia bola spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.

SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Upozornenie
Newsletter je určený výlučne pre jej riadneho adresáta a môže obsahovať informácie, ktoré podliehajú ochrane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä ako dôverné informácie, prípadne obchodné tajomstvo) a ktorých prezeranie, používanie, uchovávanie, kopírovanie alebo rozširovanie neoprávnenou osobou je zakázané. V prípade, ak Vám táto správa bola doručená omylom, upovedomte ihneď odosielateľa a celý obsah tejto správy vrátane všetkých jej kópií z Vášho systému zmažte. Akékoľvek iné použitie správy je zakázané.

© Skupina Veolia, Slovensko