Dobrý deň kolegyne, kolegovia,

spoločnosti skupiny Veolia na Slovensku sa zaviazali plniť požiadavky systému manažérstva proti korupcii v súlade s normou STN ISO 37001:2019 a dodržiavať zhodu s platnými zákonmi proti korupcii.

V rámci tohto záväzku boli vytvorené viaceré interné dokumenty, z ktorých mnohým z vás vyplývajú povinnosti, ktoré napomáhajú k udržaniu protikorupčných štandardov a záväzkov.

Radi by sme Vás preto požiadali, aby ste sa s nasledovnými internými dokumentmi oboznámili a dodržiavali z nich vyplývajúce povinnosti:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

PK 03
Príručka systému manažérstva proti korupcii
OS 56
Compliance program – Predchádzanie vzniku trestnej zodpovednosti
OS 63
Prijímanie a vybavovanie oznámení o protispoločenskej činnosti, ochrana oznamovateľa
OS 94
Sponzoring a dobročinná činnosť
OS 95
Sprostredkovatelia, konzultanti a obchodní zástupcovia
OS 98
Členstvo a účasť v profesijnej organizácii
OS 103
Postup na zabránenie ponúkania, poskytovania alebo prijímania darov a iných úžitkov
OS 106
Protikorupčná politika
OS 108
Návod na posudzovanie rizikovosti obchodných partnerov a zamestnancov
OS 109
Návod na posudzovanie konfliktu záujmov
OS 112
Postup manažérstva rizika korupcie voči partnerom vecného vzťahu
OS 114
Postup oznamovania korupcie, zárukách dôvernosti a ochrany totožnosti oznamovateľov

PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

PPISM-02
Príručka systému manažérstva proti korupcii
OS-52
Compliance program – Predchádzanie vzniku trestnej zodpovednosti
OS-96
Postup oznamovania korupcie, záruky dôvernosti a ochrany totožnosti oznamovateľov
OS-79
Sponzoring a dobročinná činnosť
OS-91
Sprostredkovatelia, konzultanti a obchodní zástupcovia
OS-86
Členstvo a účasť v profesijnej organizácii
OS-88
Postup na zabránenie ponúkania, poskytovania alebo prijímania darov a iných úžitkov
OS-94
Protikorupčná politika
OS-97
Návod na posudzovanie rizikovosti obchodných partnerov a zamestnancov
OS-89
Predchádzanie konfliktu záujmov
OS-99
Postup manažérstva rizika korupcie voči partnerom vecného vzťahu

VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. A DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

OR-00SM002
Etický kódex
OR-00SM004
Pravidlá správania s cieľom predchádzať korupcii
OR-00SM027
Príručka o dodržiavaní právnych predpisov o ochrane hospodárskej súťaže
FS-00SM013
Oznamovanie podvodov a inej protispoločenskej činnosti
PS-00SM008
Compliance program – Predchádzanie vzniku trestnej zodpovednosti
PS-00SM008
Príloha – Príručka riadenia a minimalizácie rizika spáchania trestných činov v rámci skupiny
KM-00SM002
Dary a pozvania
PS-00SM007
Predchádzanie konfliktu záujmov
PS-00SM010
Výber, schvaľovanie a kontrola sprostredkovateľov a poradcov
PS-00SM012
Sponzorstvo a dobročinná činnosť
PS-00SM017
Aktivity vo vybraných rizikových krajinách
PS-00SM005
Postup pri inšpekciách Európskej komisie a Protimonopolného úradu SR
OR-00CX023
Charta Compliance

Ďakujeme

SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Upozornenie
Newsletter je určený výlučne pre jej riadneho adresáta a môže obsahovať informácie, ktoré podliehajú ochrane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä ako dôverné informácie, prípadne obchodné tajomstvo) a ktorých prezeranie, používanie, uchovávanie, kopírovanie alebo rozširovanie neoprávnenou osobou je zakázané. V prípade, ak Vám táto správa bola doručená omylom, upovedomte ihneď odosielateľa a celý obsah tejto správy vrátane všetkých jej kópií z Vášho systému zmažte. Akékoľvek iné použitie správy je zakázané.

© Skupina Veolia, Slovensko