Výzva na obmedzenie užívania pitnej vody

Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k výraznému poklesu výdatnosti vodných zdrojov v regióne pôsobnosti StVPS, a.s., z ktorých je zabezpečovaná dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na tieto vodovody.

Z uvedeného dôvodu StVPS, a.s., Banská Bystrica ako prevádzkovateľ verejného  vodovodu  týmto v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 21.04.2022 do 31.12.2022 v zmysle §-u 36, ods.7, písm.d, Zákona č. 442/2022 Z. z.

žiadame o zabezpečenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku.

OBMEDZENIE UŽÍVANIA VODY ŽIADAME ZABEZPEČIŤ V NASLEDOVNOM ROZSAHU:

  • zákaz polievania záhrad a trávnikov,
  • zákaz polievania ihrísk a cestnej zelene,
  • zákaz polievania verejných priestranstiev,
  • zákaz umývania áut s výnimkou áut používaných na účely zdravotníctva,
  • zákaz napúšťania bazénov.

VÝZVA SA TÝKA  NASLEDUJÚCICH MIEST A OBCÍ:

Závod Zvolen, Žiar n. Hronom

Nová Baňa
Žarnovica
Hodruša Hámre
Hrabičov
Župkov
Horné Hámre
Dudince
Hontianske Moravce
Hontianske Tesáre
Terany
Súdovce
Hokovce

Závod Brezno, Banská Bystrica

Medzibrod
Beňuš
Čierny Balog
Braväcovo
Badín
Hronsek
Vlkanová
Povrazník
Poniky
Oravce
Môlča
Ľubietová
Lučatín
Hrochoť
Dúbravica
Dolná Mičiná
Jasenie
Predajná
Nemecká
Pohorelá
Polomka
Závadka nad Hronom