OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme za Vašu dôveru a voľbu využívať služby a produkty spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vaša dôvera je pre nás dôležitá a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi.

paragraf136x299

Tu uvedené informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, pripravené podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb, produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje spracúvame a chránime.

KTO SME A NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika,
IČO: 36 644 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 840/S.

Zodpovedná osoba:
Prevádzkovateľ je jednou zo spoločností skupiny Veolia na Slovensku,
pre ktoré je určená ako zodpovedná osoba spoločnosť
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti,
môžete nás resp. zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailu na:

dpo.veolia.sk@veolia.com | oou.stvps@stvps.sk

alebo písomne na adrese:

Veolia Energia Slovensko, a.s.
do rúk: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

V prípade, že ste našim odberateľom, je možné podať Vašu žiadosť tiež osobne na niektorom z našich  zákazníckych centier.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že poskytovať informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osobe je možné len po overení jej totožnosti. V prípade, ak nebude možné overiť totožnosť podľa údajov uvedených v žiadosti, dotknutá osoba bude vyzvaná na overenie totožnosti napr. úradným osvedčením jej podpisu na žiadosti alebo osobným podaním žiadosti a predložením preukazu totožnosti.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov konkrétnej skupiny dotknutých osôb prosím kliknite na príslušnú záložku.