Prerušenie dodávky pitnej vody, Veľká Lúka – 27. septembra 2022

Z dôvodu plánovanej opravy poruchy na Skupinovom vodovode Vlkanová-Hronsek-Veľká Lúka bude dňa 27. septembra 2022 (utorok) v obci Veľká Lúka
v čase od 08:00 do 16:00 hod. prerušená dodávka vody na dobu nevyhnutne potrebnú pre realizáciu opravy.

Dovolíme si požiadať odberateľov bývajúcich v tejto obci, aby sa v dostatočnom množstve predzásobili pitnou vodou na predpokladanú dobu opravy poruchy.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme

Prevádzka vodovodov Banská Bystrica-okolie