Vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu – Žarnovický sk. vodovod

Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k výraznému poklesu výdatnosti (až na minimum) vodárenských zdrojov Žarnovického skupinového vodovodu (ŽSV), z ktorého je zabezpečená dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na tento vodovod

Z uvedeného dôvodu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, požiadala

mesto Nová Baňa, mesto Žarnovica a obce Hodruša-Hámre, Hrabičov, Župkov a Horné Hámre

v zmysle v zmysle zákona 442/2022 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov v zmysle §36. odst. 7, písm. b.
o vydanie všeobecne záväzného nariadenia na dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely v rozsahu:

zákaz polievania záhrad  a trávnikov;
 zákaz polievania ihrísk a cestnej zelene;
 zákaz polievania verejných priestranstiev;
 zákaz umývania áut s výnimkou áut používaných na účely zdravotníctva;
 zákazu napúšťania bazénov

až do odvolania.

Žiadame všetkých odberateľov aby vo vlastnom záujme rešpektovali  vydané vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu.