Vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného skupinového vodovodu Dvorníky-Dudince

Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k výraznému poklesu výdatnosti (až na minimum) vodárenských zdrojov skupinového vodovodu Dvorníky-Dudince, z ktorého je zabezpečená dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na tento vodovod.

Z uvedeného dôvodu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, požiadala

mesto Dudince a obce Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre, Terany, Súdovce, Hokovce.

v zmysle v zmysle zákona 442/2022 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov v zmysle §36. odst. 7, písm. b. o vydanie všeobecne záväzného nariadenia na dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely v rozsahu:

zákaz polievania záhrad  a trávnikov;
zákaz polievania ihrísk a cestnej zelene;
zákaz polievania verejných priestranstiev;
zákaz umývania áut s výnimkou áut používaných na účely zdravotníctva;
zákazu napúšťania bazénov

až do odvolania.

Žiadame všetkých odberateľov aby vo vlastnom záujme rešpektovali  vydané vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu.