Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Zrážkové vody

V Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z roku 2002 sa v § 2 hovorí o vode z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, ako o vode z povrchového odtoku. A v súvislosti s ňou § 29, odsek 4 hovorí: "Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003.

Voda z povrchového odtoku alebo ináč nazývaná aj zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie. To v praxi znamená, že pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, ale do vybudovaného funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia alebo sa odvádzajú na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po dohode s prevádzkovateľom nedochádza.

Ak nie sú vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, pre výpočet vôd z povrchového odtoku sú potrebné údaje:
    1. o zastavaných a spevnených plochách a o povrchu plôch, z ktorých voda odteká
    2. o ročnom priemere zrážok z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu
    3. o cene stočného pre domácnosti alebo ostatných odberateľov

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia sa aktualizuje aspoň raz za tri roky a pri výpočte sa postupuje nasledovne:

1. Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ 0,9; čiatočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom štrkom) majú súčiniteľ 0,4 a dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady) majú súčiniteľ 0,05.Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve

2. Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy.

3. Cenou stočného pre domácnosti, ktorá bola stanovená pre príslušný rok , sa redukované plochy vynásobia čím sa získa hodnota fakturácie stočného za zrážkové vody za danú nehnuteľnosť.

Bytové domy, bytové spoločenstvá vlastnia nehnuteľnosti, z ktorých sa rovnako odvádza voda z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Oproti vlastníkom rodinných domov sú však vlastníci bytov vo výhode v tom, že vypočítané údaje sa medzi nich rozpočítavajú, takže platba jednotlivých vlastníkov bytov alebo nájomcov je len zlomkom z celkovej fakturácie stočného za zrážkové vody prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií.

 

Lokalita v pôsobnosti zákazníckeho centra

Zrážkomerná stanica SHMÚ v lokalite

Priemerný ročný úhrn zrážok v mm za obdobie 2012-2016 pre fakturačný rok 2017

Banská Bystrica

 ZC1 - Banská Bystrica a Selce

911

 ZC1 - Badín pri BB

865

 ZC1 - Donovaly

1 418

 ZC1 - Slovenská Ľupča a Podkonice

851

     

Lučenec

 ZC2 - Fiľakovo 

599

 ZC2 - Kokava n/Rimavicou

847

 ZC2 - Lučenec a Halič 

642

 ZC2 - Poltár  

605

 ZC2 - Ružiná, Divín

746

     

Prievidza

 ZC3 - Handlová 

881

 ZC3 - Nováky, Lehota pod Vtáčnikom

679

 ZC3 - Prievidza, Bojnice, Pravenec

738

     

Rimavská Sobota

 ZC4 - Číž

574

 ZC4 - Hnúšťa

755

 ZC4 - Klenovec

823

 ZC4 - Rimavská Sobota

616

 ZC4 - Tisovec

821

 ZC4 - Tornaľa

602

     

Veľký Krtíš

 ZC5 - Veľký Krtíš

659

     

Zvolen

 ZC6 - Detva

735

 ZC6 - Dudince

671

 ZC6 - Hriňová

810

 ZC6 - Krupina

693

 ZC6 - Sliač a Kováčová

766

 ZC6 - Zvolen

712

     

Žiar nad Hronom

 ZC7 - Banská Štiavnica

865

 ZC7 - Horná Ves pri ZH

821

 ZC7 - Kremnica

923

 ZC7 - Nová Baňa 

721

 ZC7 - Žarnovica

731

 ZC7 - Žiar n/Hronom  

695

     

Brezno

 ZC8 - Brezno

815

 ZC8 - Predajná

928

 ZC8 - Valaská, Piesok a Podbrezová

853

Aktualizované: 16.1.2017