Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Zrážkové vody

V Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z roku 2002 sa v § 2 hovorí o vode z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, ako o vode z povrchového odtoku. A v súvislosti s ňou § 29, odsek 4 hovorí: "Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003.

Voda z povrchového odtoku alebo ináč nazývaná aj zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie. To v praxi znamená, že pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, ale do vybudovaného funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia alebo sa odvádzajú na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po dohode s prevádzkovateľom nedochádza.

Ak nie sú vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, pre výpočet vôd z povrchového odtoku sú potrebné údaje:
    1. o zastavaných a spevnených plochách a o povrchu plôch, z ktorých voda odteká
    2. o ročnom priemere zrážok z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu
    3. o cene stočného pre domácnosti alebo ostatných odberateľov

1. Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ 0,9; čiatočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom štrkom) majú súčiniteľ 0,4 a dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady) majú súčiniteľ 0,05.Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve

2. Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy.

3. Cenou stočného pre domácnosti, ktorá bola stanovená pre príslušný rok , sa redukované plochy vynásobia čím sa získa hodnota fakturácie stočného za zrážkové vody za danú nehnuteľnosť.

Bytové domy, bytové spoločenstvá vlastnia nehnuteľnosti, z ktorých sa rovnako odvádza voda z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Oproti vlastníkom rodinných domov sú však vlastníci bytov vo výhode v tom, že vypočítané údaje sa medzi nich rozpočítavajú, takže platba jednotlivých vlastníkov bytov alebo nájomcov je len zlomkom z celkovej fakturácie stočného za zrážkové vody prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií.

 

Lokalita v pôsobnosti zákazníckeho centra

Zrážkomerná stanica SHMÚ v lokalite

Priemerný ročný úhrn zrážok v mm za obdobie 2013-2017 pre fakturačný rok 2018

Banská Bystrica

 ZC1 - Banská Bystrica a Selce

921

 ZC1 - Badín pri BB

880

 ZC1 - Donovaly

1 408

 ZC1 - Slovenská Ľupča a Podkonice

871

     

Lučenec

 ZC2 - Fiľakovo 

634

 ZC2 - Kokava n/Rimavicou

861

 ZC2 - Lučenec a Halič 

660

 ZC2 - Poltár  

627

 ZC2 - Ružiná, Divín

771

     

Prievidza

 ZC3 - Handlová 

881

 ZC3 - Nováky, Lehota pod Vtáčnikom

659

 ZC3 - Prievidza, Bojnice, Pravenec

725

     

Rimavská Sobota

 ZC4 - Číž

591

 ZC4 - Hnúšťa

768

 ZC4 - Klenovec

828

 ZC4 - Rimavská Sobota

648

 ZC4 - Tisovec

830

 ZC4 - Tornaľa

603

     

Veľký Krtíš

 ZC5 - Veľký Krtíš

677

     

Zvolen

 ZC6 - Detva

753

 ZC6 - Dudince

692

 ZC6 - Hriňová

870

 ZC6 - Krupina

696

 ZC6 - Sliač a Kováčová

793

 ZC6 - Zvolen

749

     

Žiar nad Hronom

 ZC7 - Banská Štiavnica

898

 ZC7 - Horná Ves pri ZH

838

 ZC7 - Kremnica

922

 ZC7 - Nová Baňa 

796

 ZC7 - Žarnovica, Vyhne

760

 ZC7 - Žiar n/Hronom  

695

     

Brezno

 ZC8 - Brezno

835

 ZC8 - Predajná

962

 ZC8 - Valaská, Piesok a Podbrezová

870

Aktualizované: január 2018