Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Rozbory pitných a odpadových vôd

ODBOR RIADENIA KVALITY

Pitné vody

V laboratóriách pitných vôd odboru riadenia kvality sa vykonávajú rozbory vzoriek pitných, surových povrchových a podzemných vôd a vody z technologických medzistupňov. Laboratóriá vykonávajú aj odbery vzoriek.

Rozbory pitných vôd v súčasnosti vykonávajú nasledovné laboratóriá:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
ORK-Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Kontakt:
vedúca laboratória: Ing.Eva Azzamová
048 4327771
eva.azzamova@stvps.sk 

2. Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť a.s.
OZ 02 Lučenec
ORK-Laboratórium Lučenec
Komenského 4
984 53 Lučenec
Kontakt:
vedúca laboratória: RNDr.Kvetoslava Boriková
048 4327565
kvetoslava.borikova@stvps.sk 

3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
OZ 03 Prievidza
V. Clementisa 52
971 55 Prievidza
Kontakt:
vedúca laboratória: Ing.Darina Šramková 
048 4327313 
darina.sramkova@stvps.sk

Laboratórium v Banskej Bystrici, v Prievidzi, v Lučenci  má zavedený systém kvality v zmysle STN ISO IEC/17025:2005. Hlavným cieľom je poskytovať odborné a kvalitné služby zákazníkom, zamerané na sledovanie kvality pitnej a odpadovej vody. Odbornú a kvalitnú úroveň dosahuje dôsledným dodržiavaním postupov vyvinutých na zabezpečenie funkčnosti systému kvality ako je - systém manažérstva kvality, riadenej dokumentácie a informácií, organizačného a technického zabezpečenia, správnej voľby metód a postupov, zabezpečovaním zvyšovania kvalifikačnej úrovne pracovníkov, zabezpečením požiadaviek na ochranu životného prostredia, nestrannosti, nezávislosti a vierohodnosti vykonávania skúšok, zabezpečovaním dôveryhodnosti a spokojnosti zákazníka. Systém kvality sa pravidelne preveruje interným auditmi a preskúmaním manažmentom. V súčasnosti sa laboratórium pripravuje na rozšírenie akreditácie o ďalšie skúšky a vzorkovanie vôd. Osvedčenie o akreditácii je v prílohe.

Všetky laboratóriá sa tiež pravidelne úspešne zúčastňujú medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, organizovanými Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave. Kvalita pitnej vody je sledovaná už v priebehu výroby a to na úpravňach vody a vo verejných vodovodoch podľa vyhl. MŽP SP Z.z.č.636/2004 a tiež na vodojemoch a v distribučnej sieti a konečne priamo u zákazníka, kde je hodnotená podľa Nariadenia vlády SR Z.z.č.496/2010.

 

Odpadové vody

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd je analyzovaná podľa parametrov vyplývajúcich z vodohospodárskych rozhodnutí pre jednotlivé miesta vypúšťania odpadovej vody buď z čistiarní odpadových vôd alebo z kanalizačných výustí. Ďalej sa vykonávajú rozbory, ktoré slúžia na stanovenie výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do vôd povrchových podľa nariadenia vlády SR Z.z.č.296/2005 a prevádzkové sledovanie odpadových vôd a kalov podľa vyhl.MŽP SR Z.z.č.315/2004.

Rozbory odpadových vôd v súčasnosti vykonávajú nasledovné laboratóriá:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
ORK-Laboratórium ČOV Banská Bystrica
976 32 k.ú.Badín
Kontakt:
vedúca laboratória: Ing.Eva Azzamová
048 4327771
eva.azzamova@stvps.sk 

príjem vzoriek: Mgr. Patrašová
048 4327330 
jana.patrasova@stvps.sk 

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
OZ 06 Zvolen
ORK-Laboratórium Zvolen
Pustý Hrad 13/19
961 50 Zvolen

Kontakt
vedúca laboratória: Anna Ferienčíková
048 4327987 
anna.feriencikova@stvps.sk 

3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
OZ 02 Lučenec
ORK-Laboratórium Lučenec
Komenského 4
984 53 Lučenec

Kontakt:
vedúca laboratória OV Ing. Kvetoslava Boriková
048 4327565
kvetoslava.borikova@stvps.sk 

príjem vzoriek: Ing. Slávka Čechanová
048 4327565 
slavka.cechanova@stvps.sk

Laboratórium na ČOV Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec a Prievidza  majú akreditáciu SNAS podľa STN ISO IEC/17025:2005. Osvedčenie o akreditácii je k dispozícii tu .

Podrobnejšie informácie záujemcom o rozbor pitnej alebo odpadovej vody podajú vyššie uvedení pracovníci jednotlivých laboratórií. Cenník rozborov pre externých zákazníkov je k dispozícii tu .