Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

PLANÉTA - nová publikácia skupiny Veolia

 

V novej publikácii PLANÉTA vám prinášame novinky skupiny Veolia
zo sveta energetiky, vodohospodárstva a odpadového hospodárstva.

Dočítate sa o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológii aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

 


Aplikácia na rozpoznanie rastlín Pl@ntNet

Kráčate lesom a netušíte ako sa volá kvet, ktorý tam práve kvitne?
Appka na určovanie rastlín, ktorú pomáhali naplniť školáci, vám to prezradí!

 

Ťažké knihy na určovanie rastlín počas prechádzok v prírode sú minulosťou. Aj na Slovensku už môžete využívať mobilnú aplikáciu na rozpoznanie rastlín Pl@ntNet, ktorú od jari 2017 napĺňali fotkami rastlín deti z 50 slovenských a 50 českých škôl zapojených do projektu Tajný život mesta.

Na základe kvalitnej fotky kvetu, listu, plodu alebo kmeňa rastliny umožňuje aplikácia Pl@ntNet jednoducho rozpoznať divo rastúce rastliny v našej prírode a priradí im názov. Ten sa zobrazí nielen v odbornom latinskom jazyku, ale aj v slovenčine, a to vďaka spolupráci s botaničkami zo Slovenskej technickej univerzity vo Zvolene, ktorá je jedným z partnerov projektu Tajný život mesta.

„Spojenie modernej technológie s dobrodružstvom v prírode je lákavé nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Pritom nielen v lesoch a na lúkach, ale aj priamo v mestách sa často skrýva väčšia biodiverzita (druhová rozmanitosť), ako by sme čakali." Hovorí k aplikácii koordinátorka projektu Ivana Poláčková zo Živice.

Dôkazom toho sú aj objavy školákov zapojených do projektu na Slovensku a v Českej republike. Školáci vďaka tabletom, ktoré v rámci projektu získali, mohli vo svojom okolí objavovať a fotiť divo rastúce rastliny, pričom objavili nielen chránené druhy a chránené lokality priamo na hraniciach mesta, ale aj nebezpečné invázne rastliny. O svojich objavoch následne informovali verejnosť formou videí, reportáží alebo výstav. Najlepšie z nich si môžete pozrieť na stránke tajnyzivotmesta.sk.

Cieľom projektu Tajný život mesta, ktorý realizuje CEEV Živica a finančne zastrešuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., je zvýšenie environmentálneho povedomia o biodiverzite ako dôležitého prvku udržateľnosti miest.

Mobilnú aplikáciu PlantNet si môžete zadarmo stiahnuť aj v slovenskom jazyku v službe Google Play alebo AppStore a vďaka databáze, ktorú naplnili žiaci slovenských škôl zistiť, aké rastliny rastú vo vašom okolí.

 


Ocenenie pre výročnú správu StVPS, a.s.

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti za rok 2015 realizovaná agentúrou ANTRE PUBLIC
bola ocenená 3. miestom v prestížnej súťaži Podnikové médium roka v kategórii „výročná správa.“

Celoslovenskú súťaž formátov internej a externej komunikácie pripravil Klub podnikových médií už po 14-krát.
Cieľom súťaže je poukázať na to, že kvalitný časopis, leták, web či kalendár prinesie skutočne veľký osoh
vydavateľovi – mestu, obci, firme či združeniu.

Záujem o súťaž a konfrontáciu svojich prác zo strany spoločností stále narastá. Porota vyberala tento rok víťazov
z 294 prihlásených prác a rozhodovala v zložení: Tamara Valková, predsedníčka poroty; Naďa Lazarová, Úrad vlády SR;
Adriana Hosťovecká, TV 213; Monika Sčevovichová, Oz. Pomoc človeku, bývalá investigatívna novinárka;
Monika Kozelová, občianska aktivistka a blogerka.

Výsledky boli vyhlásené v hoteli Devín, Bratislava, 10.5.2017. Partnerom podujatia bolo SBA.


Nové ceny vodného a stočného na rok 2017

Dňa 1. marca 2017  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. obdržala cenové rozhodnutie č. 0214/2017/V na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021, ktoré rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

Vedenie spoločnosti momentálne analyzuje spôsob, ako nové cenové rozhodnutie aplikuje do praxe v súlade so zákonom o DPH č. 222/2004 Z. z. a  so zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Naša spoločnosť rešpektuje novú vyhlášku URSO č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, s účinnosťou od 16.2.2017 a postupuje v zmysle platnej legislatívy. Zároveň URSO podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ruší pôvodné rozhodnutie č. 0098/2017/V zo dňa 9.12.2016.

Chceme ubezpečiť všetkých zákazníkov StVPS, a.s., že aplikujeme legislatívne zmeny v prospech zákazníkov.

Zároveň žiadame zákazníkov o úhradu všetkých už vystavených faktúr za vodné a stočné v termíne splatnosti. Prípadný preplatok naša spoločnosť zákazníkom následne vráti.


22. máj – Medzinárodný deň biodiverzity

 

Medzinárodný deň biodiverzity bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) na 22. máj. Dňa 22. mája 1992 bol v Nairobi prijatý text Dohovoru o biologickej diverzite. V Dohovore o biologickej diverziteje termín biologická diverzita definovaný ako "rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou", termín biologická diverzita v zmysle Dohovoru označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť (diverzitu) ekosystémov.
Prijatím Dohovoru na konferencii OSN ako dokumentu medzinárodného práva sa dovŕšil proces vytvorenia konvencie, ktorá vytvára právne zastrešenie obdobným dohovorom orientovaným na ochranu prírody vcelku, ochranu voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov a ochranu prírodných zdrojov.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a ochrana biodiverzity

V našom stále viac urbanizovanom prostredí je dôležité udržovať a obnovovať biologickú rozmanitosť
aj v mestách a v lokalitách, kde bola doteraz zanedbávaná. Téma podpory biodiverzity je pre nás jeden
z dlhodobých záväzkov udržateľnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

O čo ide?
Úprava vodohospodárskych areálov v rámci programu na podporu prírodnej rozmanitosti, biodiverzity.

Cieľ?
Podpora biodiverzity ako jeden z dlhodobých záväzkov udržateľnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Riešenia
V rámci projektu „Ochrana biodiverzity v areáloch VEOLIA“ spracoval kolektív autorov Technickej univerzity vo Zvolene (Katedra UNESCO a ochrany biodiverzity) publikáciu „Areály čistiarní odpadových vôd: oázy biodiverzity v urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine.“ V publikácie sú podrobne analyzované jednotlivé biotopy vybraných čistiarní a navrhnuté riešenia na ochranu a podporu biodiverzity v týchto biotopoch. Okrem toho obsahuje publikácia aj všeobecné informácie k téme biodiverzita ( význam biodiverzity, chránené územia NATURA, legislatíva a pod.). Na rok 2016 je naplánovaná samotná realizácia navrhnutých riešení v areáloch vlastnými pracovníkmi a tiež v spolupráci so študentmi Technickej univerzity vo Zvolene.

Aké riešenia využijeme?

 • Pravidelné kosenie na potlačenie ruderálnych druhov a obnovu trávnych porastov, lúk prirodzeného charakteru.
 • Doplniť domáce listnaté stromy a kroviny podľa miestnych ekologických podmienok, nahradiť nimi cudzokrajní dreviny.
 • Budovanie útočísk pre vtáctvo a hmyz (vtáčie búdky, hmyzí hotel).
 • Chov včiel vo vybraných areáloch.

 

 


Ochrana biodiverzity

 

Praktická ochrana biodiverzity spoločne so Štátnou ochranou prírody

Obnova vzácnej prírodnej pamiatky Moštenické travertíny  je jeden z projektov, ktoré v roku 2016 podporí Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v rámci záväzkov k ochrane a podpore biodiverzity v spolupráci so Správou NAPANT a základnou organizáciou Slovenského združenia ochrancov prírody a krajiny Nízke Tatry..

Po prípravných prácach sa začiatkom augusta konala prvá brigáda, ktorej sa zúčastnilo  12 profesionálnych a dobrovoľných strážcov NAPANTu. Cieľom bolo pokosiť lúky a odstrániť náletové dreviny na travertínovej kope. Pokosením lúky sa skvalitnili životné podmienky vzácnych rastlín v okolí prírodnej pamiatky. Odstránenie náletových drevín pomôže k rastu travertínu, pre ktorý je dôležité slnečné svetlo. Súčasťou ďalších opatrení bude aj osadenie informačných tabúľ a stavba dreveného zábradlia, ktoré zábrani vstupu návštevníkov na travertínovú kopu.

Prírodná pamiatka Moštenické travertíny sa nachádza na území s rozlohou 1,71 hektára. Predmetom ochrany je mohutná ešte stále činná travertínová terasa s početnými vývermi vody. V jej blízkosti sa vyskytujú tri pramene. Z cenných druhov flóry sa tu vyskytuje kortúza Matthioliova, niekoľko druhov orchideí, či ľalia cibuľkonosná.

 

(Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s., Ing. Adalbert Mezei, NAPANT) 

 

 

 


Ochrana vodomerov pred mrazom

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS), a.s. Banská Bystrica informuje všetkých odberateľov pitnej vody, že z dôvodu extrémne nízkych teplôt v poslednom období evidujeme zvýšený počet prípadov zamrznutia vodomerov.     

V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 26 Povinnosti odberateľa a producenta, ods. e) je povinnosťou odberateľa dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle.

Na základe uvedeného doporučujeme odberateľom skontrolovať zabezpečenie vodomeru proti zamrznutiu (čím by došlo k jeho poškodeniu), a v prípade zistenia, že by k zamrznutiu vodomeru mohlo dôjsť, realizáciou vhodných opatrení zamedziť, aby k zamrznutiu vodomeru nedošlo.

 

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vodomernej šachte), nezabudnite zabezpečiť nasledovné opatrenia:

 • šachtu dôkladne uzatvorte,
 • poklop šachty prikryte tepelnou izoláciou (napr. polystyrénom a pod.),
 • vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov (pokiaľ je vodomer osadený v nezamŕzajúcej hĺbke, nie je izolácia potrebná ).

 

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vnútri  nehnuteľnosti:

 •  ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer pomocou vhodných izolačných materiálov,
 •  priestor, kde je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru).

 

Ako tepelnú izoláciu zásadne nepoužívajte materiály, ktoré môžu navlhnúť.


22. apríl - Deň Zeme

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho vyhlásenia bol  environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Pri príležitosti Dňa Zeme vám predstavujem webovú stránku nášho aktuálneho školského projektu Tajný život mesta. V projekte žiaci a učitelia 50 škôl zo Slovenska a 50 škôl z Českej republiky poznávajú biodiverzitu svojho mesta pomocou špeciálnej mobilnej aplikácie. Kliknite teda na tajnyzivotmesta.sk a dozviete sa viac.

 


22. marec: Svetový deň vody - Odpadové vody

 

22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov.
Koordinovaný je organizáciou UN –WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete.
Každý rok je venovaný konkrétnej téme spojenej s vodou a v roku 2017 je to téma odpadových vôd.

Práve služby odvádzania a čistenia odpadových vôd zvyšujú štandard nášho života a zlepšujú jeho kvalitu.
Je stále veľa ľudí na svete, ktorí túto možnosť nemajú.

 

Fakty zo sveta:

 • Viac ako 80% odpadových vôd produkovaných
  celosvetovou spoločnosťou sa vracia do ekosystému
  bez adekvátnej úpravy a ďalšieho využitia.

 • 1,8 miliardy ľudí používa taký zdroj pitnej vody,
  ktorý je kontaminovaný, pričom sú ohrození
  nákazou cholery, úplavice alebo detskeh obrny.

 • 663 miliónov ľudí stále trpí nedostatkom
  zdravotne nezávadnej pitnej vody.


(spracované podľa: Vodárenské pohľady 1/2017)

 

VEOLIA - Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

 

K oslave Svetového dňa vody sa pripája aj Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosť. Program...

 

Usmernenie k analýze vody

 

Ponuka exkurzií

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy ponúkame
v týždni od 21. marca 2017 do 24. marca 2017 možnosť exkurzie
na vybraných objektoch čistiarní odpadových vôd.

Tu je potrebné sa vopred nahlásiť na e-mail: komunikacia@ stvps.sk

 


Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici budú hľadať riešenie pre čistiareň odpadových vôd v Rakytovciach

 

Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zapojili do 3. ročníka súťaže PRE VODU a budú riešiť zadanie, ktoré do súťaže nominovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Skupina mladých ľudí navštívila 8. novembra 2017 areál čistiarne  odpadových vôd (ČOV) Rakytovce, ktorej sa zadanie týka.

 

V areáli ČOV Rakytovce je zámerom navrhnúť riešenie zadržania zrážkovej vody z priemyselnej budovy do nového, umelo vytvoreného jazierka. „Želaným výsledkom je odvedenie dažďovej vody z jednej z vybraných budov do umelo vytvoreného jazierka tak, aby množstvo vody vhodne zodpovedalo kapacite vodného útvaru z hľadiska jeho udržateľnosti a ekologickej stability. Vhodný dizajn jazierka tiež podporí výskyt prirodzených rastlinných a živočíšnych druhov typických pre vodné a mokraďové prostredie a využitie lokality na environmentálne vzdelávanie,“ uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Vo svojej podstate nejde o riešenie problému, ale o progresívne modelové riešenie zadržania dažďovej vody z priemyselného objektu a jej využitia na podporu prirodzenej biodiverzity a environmentálneho vzdelávania, pretože areál navštevujú v rámci exkurzií deti základných, stredných a vysokých škôl.

„Tento projekt vhodne doplní program ochrany a podpory biodiverzity, ktorý realizujeme v areáli ČOV Rakytovce spoločne s Nadáciou Ekopolis. Novovzniknuté jazierko v priemyselnom areáli  v blízkosti rieky by bolo súčasťou zrealizovaných opatrení, ako sú výsadba pôvodných druhov drevín, zakladanie kvetnatej lúky či inštalácia „hmyzích hotelov“. Sme veľmi radi, že sa do projektu zapájajú vysokoškoláci a aj týmto spôsobom vstupujú postupne do praxe,“ doplnila Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie spoločnosti Veolia.

 

O súťaži PRE VODU

Súťaž PRE VODU prepája nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou. Samosprávy, združenia a firmy nominovali do súťaže 8 zaujímavých zadaní, z ktorých si mladí ľudia vyberú a do 22. marca 2018 pošlú návrhy riešení. Nad 3. ročníkom súťaže PRE VODU, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé, prebral záštitu minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €. Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. 

Viac informácií: paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk,

www.sutazprevodu.sk