Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Fakturácie

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru v pravidelných fakturačných cykloch podľa vypracovaného harmonogramu odpočtov, minimálne raz ročne.

V prípade, ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom, množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody /paušálne/.

V prípade neprístupnosti meradla sa odberateľovi fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Ak, nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, fakturuje sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa množstva vody odoberanej z verejného vodovodu (vodné = stočné), s pripočítaním množstva vody získaného z iných zdrojov (vlastný zdroj, zrážková voda).

Vysvetľujúce údaje k faktúre za vodné a stočné   

Spôsob úhrady faktúr:

    - poštovou poukážkou
    - prevodným príkazom (odberateľ si v banke zadá jednorázový prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol, t.j. číslo faktúry a úhradu poukázať na účet našej spoločnosti)
    - SEPA inkasom (je potrebné sa osobne dostaviť na príslušné zákaznícke centrum k podpisu „Mandátu pre SEPA inkaso“ a následne vo svojej banke požiadať o nastavenie svojho účtu pre účely SEPA inkasa)
    - v hotovosti - v pokladni zákazníckeho centra StVPS, a.s.

Na zákazníckych centrách našej spoločnosti môžete uhradiť poplatok za vodné, stočné ako aj iné služby vašou  PLATOBNOU KARTOU.

Platba cez platobný terminál je jednoduchá, rýchla, bezpečná a navyše pre vás výhodná – ušetríte na poplatkoch za poštovú poukážku, či za výber hotovosti z bankomatu.Lehota splatnosti vyúčtujúcich faktúr je 14 dní, počítaná od jej odoslania, ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak.

Za opakovanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd naša spoločnosť realizuje u odberateľov kategórie domácnosti zálohové platby.
Spôsob úhrad zálohových platieb:

    - SIPO (platby sa realizujú prostredníctvom Slovenskej pošty)
    - prevodným príkazom (odberateľ si v banke zadá trvalý prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol určený v obchodnej zmluve)
    - SEPA inkasom (je potrebné sa osobne dostaviť na príslušné zákaznícke centrum k podpisu „Mandátu pre SEPA inkaso“ a následne vo svojej banke požiadať o nastavenie svojho účtu pre účely SEPA inkasa)

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235  |  BIC (SWIFT): TATRSKBX


 

V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, bude naša spoločnosť v súlade s § 32 odstavec 1 písm. m) Zákona č. 442/2002 Z.z. nútená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávok vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Dodávka vody, resp. odvádzanie odpadových vôd bude obnovené až po uhradení všetkých zročných pohľadávok podľa platných štandardov kvality dodávky vody a odvádzania odpadových vôd, ak sa dodávateľ s odberateľom nedohodne inak. Náklady spojené s prerušením a obnovením dodávky vody a odvádzania odpadových vôd budú odberateľovi účtované v zmysle aktuálne platného Cenníka výkonov a služieb.