Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Fakturácie

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru v pravidelných fakturačných cykloch podľa vypracovaného harmonogramu odpočtov, minimálne raz ročne.

V prípade, ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom, množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody /paušálne/.

V prípade neprístupnosti meradla sa odberateľovi fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Ak, nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, fakturuje sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa množstva vody odoberanej z verejného vodovodu (vodné = stočné), s pripočítaním množstva vody získaného z iných zdrojov (vlastný zdroj, zrážková voda).

Vysvetľujúce údaje k faktúre za vodné a stočné   

Spôsob úhrady faktúr:

    - poštovou poukážkou
    - prevodným príkazom (odberateľ si v banke zadá jednorázový prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol, t.j. číslo faktúry a úhradu poukáže na účet našej spoločnosti)
    - inkasom (odberateľ v svojej banke musí dať súhlas k inkasu, variabilný symbol neuvádza, kópiu dokladu doručiť našej spoločnosti)
    - v hotovosti - v pokladni zákazníckeho centra StVPS, a.s.

Na zákazníckych centrách našej spoločnosti môžete uhradiť poplatok za vodné, stočné ako aj iné služby vašou  PLATOBNOU KARTOU.

Platba cez platobný terminál je jednoduchá, rýchla, bezpečná a navyše pre vás výhodná – ušetríte na poplatkoch za poštovú poukážku, či za výber hotovosti z bankomatu.Lehota splatnosti vyúčtujúcich faktúr je 14 dní, počítaná od jej doručenia, ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní.

Za opakovanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd naša spoločnosť realizuje u odberateľov kategórie domácnosti zálohové platby.
Spôsob úhrad zálohových platieb:

    - SIPO (platby sa realizujú prostredníctvom Slovenskej pošty)
    - prevodným príkazom (odberateľ si v banke zadá trvalý prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol určený v obchodnej zmluve)
    - inkasom (odberateľ vo svojej banke dá súhlas k inkasu, variabilný symbol neuvádza, kópiu dokladu z banky doručí našej spoločnosti)

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica
Bankové spojenie Tatrabanka a.s., číslo účtu: 2624107235/1100


Ako postupovať pri zriadení uhrádzania platieb za vodné a stočné formou INKASA?

Zákazník:

    - je potrebné aby si v svojej banke vyplnil žiadosť o súhlas k inkasu, prípadne prostredníctvom  internet bankingu zriadil súhlas k inkasu v prospech účtu našej spoločnosti: 26 24 107 235/1100 TatraBanka
    - spôsob uhrádzania platieb formou inkasa je možné zriadiť na zálohové platby ako aj na faktúry za vodné a stočné
    - pri zriadení inkasa sa neuvádza žiadny variabilný symbol
    - ihneď po založení inkasa je potrebné informovať zákaznícke centrum našej spoločnosti osobne alebo zaslaním kópie potvrdenia o súhlase k inkasu z banky poštou, e-mailom: cc@stvps.sk alebo faxom: 048/43 27 888


Zákazníci, ktorí majú zriadený účet v Tatrabanke, nemusia zasielať kópiu Súhlasu k inkasu, nakoľko túto skutočnosť nahlási našej spoločnosti banka.

Klienti Tatrabanky musia uviesť svoj identifikátor, ktorým je číslo Obchodnej zmluvy a je uvedené na obchodnej zmluve, faktúre za vodné a stočné a na upomienke č.1

    - naša spoločnosť zrealizuje zmenu spôsobu platobného styku v Obchodnej zmluve
    - realizácia inkasnej platby sa uskutoční najskôr v nasledujúcom mesiaci od zadania inkasného príkazu


V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, bude naša spoločnosť v súlade s § 32 odstavec 1 písm. m) Zákona č. 442/2002 Z.z. nútená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávok vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, náklady s tým spojené hradí odberateľ a dodávka vody, resp. odvádzanie odpadových vôd bude obnovené až po uhradení všetkých zročných pohľadávok s ich príslušenstvom a nákladov spojených s prerušením a znovu zapojením.