Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Informačná povinnosť

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV, KONTAKTNÝCH OSȎB A OSÔB PODIEĽAJÚCICH SA NA PLNENÍ DODAVATEĽSKÝCH ZMLÚV NA STRANE DODÁVATEĽOV PREVÁDZKOVATEĽA

podľa Článkov 13 a 14  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Táto informácia sa Vás týka, ak ste fyzická osoba a zastupujete dodávateľa Prevádzkovateľa napr. ako štatutárny orgán, splnomocnený zástupca, ak ste zamestnancom dodávateľa Prevádzkovateľa príp. jeho zmluvného partnera a dodávateľ Vás určil ako kontaktnú osobu na účely plnenia zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom alebo ste osobou podieľajúcou sa na plnení zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a Prevádzkovateľom.

Táto informácia sa netýka identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby. 

Dodávateľom Prevádzkovateľa sa na tento účel rozumie akákoľvek osoba, ktorá dodáva Prevádzkovateľovi práce, tovar, alebo služby bez ohľadu na to, ako je označená v príslušnej dodávateľskej zmluve, alebo v objednávke (zhotoviteľ, poradca, poskytovateľ služby a pod.).

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 840/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú a to podľa nasledujúcich právnych základov:

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa,
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je na strane objednávateľa Prevádzkovateľ a na strane dodávateľa Vy (napr. ako fyzická osoba – podnikateľ), príp. vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť.

 

3. PRE AKÝ ÚČEL BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je

 • plnenie zmluvy t.j. výkon práv a plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dodávateľovi,
 • komunikácia Prevádzkovateľa a dodávateľa,
 • výkon práv a plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k odberateľom a iným klientom Prevádzkovateľa, príp. ďalším dodávateľom,
 • komunikácia Prevádzkovateľa s odberateľmi, inými klientmi Prevádzkovateľa a s ďalšími osobami,
 • plnenie povinností Prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v  miere nevyhnutnej pre výkon svojich zmluvných a zákonných povinností.

 

4. OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je výkon jeho podnikateľskej činnosti a plnenie zmluvy t.j. výkon práv a plnenie povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dodávateľovi.

Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi Vami a dodávateľom Prevádzkovateľa existujú väzby a bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť svoju podnikateľskú činnosť a realizovať zmluvu s dodávateľom.

V tejto súvislosti Prevádzkovateľ s náležitou starostlivosťou posúdil proporcionalitu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a záujmov a základných práv a slobôd dotknutých osôb.

 

5. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

 • bežné údaje ako je titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, organizačný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • v prípade osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy tiež údaje o ich odbornej spôsobilosti, údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností legálneho zamestnávania a plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve,
 • v prípade členov štatutárnych a kontrolných orgánov údaje v rozsahu výpisu z obchodného registra,
 • v prípade zastupovania dodávateľa na základe poverenia alebo plnej moci aj údaje splnomocnenej osoby alebo poverenca a podpisujúcej osoby uvedené na plnej moci alebo v poverení a pokiaľ je podpis úradne osvedčený tiež ďalšie údaje uvedené v osvedčení o pravosti podpisu predmetného dokumentu, a to meno a priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, adresa bydliska, názov a typ dokladu osôb, ktorých podpis bol úradne overený
 • iné údaje, len v nevyhnutnom rozsahu pokiaľ je ich spracúvanie nutné na realizáciu dodávateľských zmlúv Prevádzkovateľa a ďalšie účely uvedené v bode 3. tejto Informačnej povinnosti.

 

6. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom a ďalej ich uchovávame dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov, najmä zásadou minimalizácie uchovávania.

V prípade ak by sme niektoré osobné údaje spracúvali na základe Vášho súhlasu, budeme ich uchovávať vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli. 

 

7. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú spravidla od Vášho zamestnávateľa, alebo od inej osoby, ktorá je dodávateľom Prevádzkovateľa, prípadne priamo od Vás ako dotknutej osoby. Osobné údaje nám boli poskytnuté pri rokovaní o uzavretí zmluvy, v zmluve alebo v priebehu jej plnenia. Pokiaľ ste zamestnancom, časť osobných údajom sme mohli získať podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

8. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov: 

 • našim odberateľom, klientom, iným dodávateľom a ďalším zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri výkone našej podnikateľskej činnosti, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb a pod.,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. verejným obstarávateľom, súdom, Polícií a pod.).

 

9. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 • právo na prístup k osobným údajom v rozsahu podľa čl. 15 GDPR – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR – môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané.
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR - môžete požiadať, aby prevádzkovateľ vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)     osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;

(ii)    odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

(iii)   vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

(iv)  Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

(v)   Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

(vi)  Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)     popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

(ii)    spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

(iii)   prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

(iv)  vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • právo na odvolanie súhlasu článku 7 ods. 3  GDPR – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať
 • právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk